Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ekobrottsdömd förlorar i HD – får inte tillbaka advokattitel

Trots att mannens ”mycket allvarliga” ekobrott ligger 26 år tillbaka i tiden ska han inte beviljas inträde i Advokatsamfundet, enligt Högsta domstolen. Mannen har sedan 2003 bedrivit juridisk verksamhet utan anmärkning och har även många positiva referenser. Ekobrotten, som begåtts när mannen varit konkursförvaltare, hindrar dock inträde.

Ekobrottsdömd förlorar i HD – får inte tillbaka advokattitel
HD går på samfundets linje och nekar ex-advokaten återinträde, med hänvisning till ekobrott på 90-talet. Foto: Isak Bellman

En man som tidigare varit advokat nekades i april 2019 återinträde i Sveriges advokatsamfund. Mannen beviljades ursprungligen inträde 1986, men blev 1993 utesluten. Han hade då häktats på sannolika skäl misstänkt för grov förskingring och grov urkundsförfalskning – brott som han senare också dömdes till flera års fängelse för.

Mannen hade utnyttjat sitt uppdrag som konkursförvaltare för att tillägna sig cirka tre miljoner kronor från sju olika konkursbon – och använt falska handlingar i ett försök att dölja sina brott.

Inte styrkt sin lämplighet

Styrelsen i samfundet nöjde sig i sitt beslut med att helt kort konstatera att mannen inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet – något som mannen valde att driva vidare till Högsta domstolen, HD.

Styrelsen har i HD utvecklat sina skäl för att neka inträde. Mannens brottslighet ligger i och för sig 26 år tillbaka i tiden och mannen har inte återfallit. Sedan 2003 har han också ägnat sig åt juridiskt arbete och han är sedan hösten 2017 anställd som biträdande jurist vid en advokatfirma. Det finns i materialet också 16 referenser som alla ställt sig positiva till mannens ansökan.

Missbrukade ansvaret som konkursförvaltare

Mannen har dock dömts till ett ”betydande fängelsestraff för allvarlig ekonomisk brottslighet” – som inte bara begicks inom ramen för advokatverksamheten utan även med missbrukande av det särskilda ansvar som en konkursförvaltare har. Det har också handlat om uppsåtlig och systematisk brottslighet som avsett betydande belopp och skett för egen vinning.

Advokatsamfundets disciplinnämnd har också så sent som i januari 2018 slagit ned på ett otillåtet samarbete mellan mannens dåvarande juristbyrå och den advokatfirma där mannen idag är anställd. Nämnden konstaterade då att mannen felaktigt marknadsförts som anställd vid advokatfirman, trots att han då inte var anmäld till samfundet – något som fick till följd att han inte omfattades av den obligatoriska ansvarsförsäkring som alla jurister på advokatbyrå måste ha.

"Avsevärd tid" sedan brotten

Mannen har i HD pekat på det kvalificerade juridiska arbete som han utan ”återfall” ägnat sig åt sedan 2003, där han bland annat arbetat med åtgärder mot penningtvätt och etiska regler inom finanssektorn. Han har samtidigt betonat att det är advokatfirman som har haft ansvar för de misstag som gjorts i hur han marknadsförts.

Den tid som gått sedan brottsligheten är också ”avsevärd” – och mannens juridiska verksamhet ihop med goda referenser borde räcka för att styrka hans lämplighet som advokat, menar han.

"Alldeles särskilda krav på utredningen"

HD har i NJA 1991 s. 232 uttalat att samfundets enhälliga beslut i lämplighetsfrågan bara bör frångås när ”utredningen visar att de anmärkningar som samfundets beslut har grundats på inte har den omfattning eller styrka som samfundet har utgått från, eller om det annars står klart att anmärkningarna inte kan tillmätas den betydelse som har skett vid samfundets prövning, eller om något annat särskilt förhållande föranleder en annan bedömning än samfundets”.

I NJA 2002 s. 129 tog domstolen ställning i ett fall som rörde just ekonomisk brottslighet, som delvis hade begåtts i sökandens juridiska verksamhet över 20 år tidigare. HD uttalade här att det ”behövde ställas alldeles särskilda krav på utredningen om sökandens lämplighet för att denne skulle kunna beviljas inträde i samfundet”.

Går på samfundets linje

Det som har störst betydelse i mannens fall är de brott som han slutligt dömdes för 1994. ”Fråga var om uppsåtlig och mycket allvarlig ekonomisk brottslighet som begicks inom ramen för hans advokatverksamhet och i rollen som konkursförvaltare”, skriver HD. Det som har förekommit i HD föranleder inte heller någon annan slutsats än den som samfundet kommit fram till och mannens överklagande avslås därför.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Ekobrott, Advokat, Legitimations- och disciplinärenden