Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av regionen sekretessbelägga anbud utan prövning

Region Sörmland lämnade inte ut en enda uppgift i ett anbud i samband med en upphandling. Enligt kammarrätten framstår det som föga troligt att det inte finns någon uppgift som kan lämnas ut i ett sådant omfattande material. Regionens prövning var därför så bristfällig att beslutet ska upphävas.

Fel av regionen sekretessbelägga anbud utan prövning

Företaget Infiniti AB begärde ut ett anbud från Philips AB av Region Sörmland men nekades. Regionens uppfattning var att det inte framkommit skäl att ifrågasätta vad Philips anfört avseende begärd sekretess.

Regionens bedömning är att det i branschen råder ett förhållande som innebär att antalet möjliga leverantörer är begränsat och att dessa leverantörer återkommande deltar i upphandlingar.

Ett offentliggörande av uppgifterna kan antas leda till skada för Philips. Om uppgifterna lämnas ut kan det minska Philips förutsättningar att hävda sig i konkurrensförhållandet mot andra anbudsgivare i kommande upphandlingar och därmed inverka menligt på Philips affärsmässiga intressen på marknaden.

Vidare var Regionens bedömning att ett utlämnande av de begärda handlingarna kan leda till att den effektiva konkurrensen på marknaden skadas och kan antas leda till skada för Philips.

Handlingarna omfattas därför av sekretess enligt 31 kap. 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kammarrätten i Jönköping konstaterar att i målet har framkommit att de sekretessprövade handlingarna uppgår till cirka 5 700 sidor. Av Regionens beslut, som är förhållandevis kortfattat, framgår bland annat att regionen inte har ansett att det har framkommit skäl att ifrågasätta vad Philips AB har anfört avseende begärd sekretess och att regionen inte har lämnat ut någon handling.

Kammarrätten har inte begärt in de sekretessprövade handlingarna. Enligt kammarrättens mening framstår det som föga troligt att det inte finns någon uppgift som kan lämnas ut i ett sådant omfattande material. Regionens prövning får mot angiven bakgrund anses vara så bristfällig att det överklagade beslutet ska upphävas.

Infiniti Medical AB:s begäran ska därmed överlämnas till Regionen för en ny och mer noggrann prövning.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling, Hälso- och sjukvårdsrätt