Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Felregistrerades som svensk medborgare vid födseln – nekas pass

Trots att mamman saknade svenskt medborgarskap vid pojkens födsel registrerades barnet som svensk medborgare. Beslutet att avslå pojkens passansökan upphävdes av förvaltningsrätten med hänvisning till regeringsformen. Kammarrätten fastställer däremot avslagsbeslutet, eftersom den felaktiga registreringen inte innebär att pojken förvärvat medborgarskap.

Polismyndigheten beslutade i mars 2023 att avslå i dag nioårig pojkes passansökan. Som skäl för beslutet angavs att pojkens mamma blev amerikansk medborgare, och förlorade sitt svenska medborgarskap, 1996. Vid den tidpunkten tillät inte Sverige dubbla medborgarskap.

Skälet till att pojken registrerades som svensk medborgare var på grund av mamman, som vid tidpunkten för hans födsel inte hade återfått sitt svenska medborgarskap. Därmed saknades det enligt Polismyndigheten förutsättningar för att bevilja passansökan.

Förvaltningsrätten i Uppsala upphävde beslutet med hänvisning till 2 kap. 7 § regeringsformen. Av bestämmelsen framgår att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige får fråntas sitt medborgarskap. Av praxis följer att motsvarande gäller när medborgarskapet har meddelats på felaktiga grunder.

Den omständigheten att mamman inte var svensk medborgare när pojken föddes saknade alltså betydelse enligt domstolen. Målet återförvisades till Polismyndigheten för prövning av om övriga förutsättningar var uppfyllda.

Kammarrätten i Stockholm hänvisar till lagen om svenskt medborgarskap. Av dess 2 § framgår förutsättningarna för att förvärva ett svenskt medborgarskap vid födseln. Bland annat krävs att en förälder till barnet är svensk medborgare.

Pojken har visserligen blivit registrerad som svensk medborgare vid födseln. Registreringen innebär dock endast ett bevis på medborgarskap. Därutöver krävs att förutsättningarna i 2 § lagen om svenskt medborgarskap är uppfyllda vid tidpunkten för registreringen.

Dessa förutsättningar var inte uppfyllda vid pojkens födsel eftersom mamman vid den tidpunkten, och alltjämt, saknar svenskt medborgarskap. Det var därför rätt av Polismyndigheten att avslå passansökan.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

5756-23.pdf

800 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig familjerätt, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Svenskt medborgarskap