Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flexibla arbetstider friar från bidragsbrott

En pappa som begärt föräldrapenning för ledighet med sin tolvårige son frias från bidragsbrott i hovrätten trots att han tagit igen arbetet i efterhand och fått full lön under ledigheterna. Tingsrätten ansåg inte att mannen kunde anses ha avstått från arbete.

Den 45-årige mannen åtalades för bidragsbrottsedan han till Försäkringskassan i ansökningar om föräldrapenning lämnat oriktiga uppgifter om att han avstått från arbete för att ta hand om barn eller och underlåtit att anmäla ändrade förhållanden som han är skyldig att anmäla enligt lag.

Genom detta fanns det en fara för att föräldrapenning felaktigt skulle betalas ut med 95 356 kronor. Gärningarna skulle bedöma som bidragsbrott av normalgraden då han ansågs ha satt förfarandet i system.

Attunda tingsrätt ansåg det klarlagt att 45-åringen ansökte om föräldrapenning under perioden den 19 augusti 2017 till den 15 maj 2020. Ersättning från Försäkringskassan betalades ut vid 32 tillfällen under perioden den 28 augusti 2017 till den 28 maj 2020 i enlighet med vad åklagaren har gjort gällande. Han ansökte om föräldrapenning via Försäkringskassans internettjänst. Vid varje ansökningstillfälle intygade han på heder och samvete att han bl.a. inte hade arbetat, haft semester eller sjuklön för tid han ansökt om föräldrapenning.

Ett vittne som arbetar på Försäkringskassan förklarade att det — för att föräldrapenning ska betalas ut — inte krävs att arbetsgivaren gjort löneavdrag. Det väsentliga är i stället att sökanden avstått från arbete för tid han ansökt om föräldrapenning.

Det är klarlagt att 45-åringen inte avstått från något arbete och att hans arbetsgivare inte heller gjort något löneavdrag.

En, som tingsrätten kallar det, komplikation i sammanhanget är att 45-åringen har så kallad förtroendearbetstid. Det innebär att arbetsgivaren inte har några synpunkter på vid vilka tidpunkter han förlägger sitt arbete så länge han utför sina arbetsuppgifter. Enligt tingsrättens uppfattning saknar det emellertid betydelse i sammanhanget Även om det är så att mannen har avstått från arbete under de tider han har tagit hand om sin son kan han inte anses ha avstått från arbete för tid han ansökt om föräldrapenning på det sätt han intygat. Detta eftersom han utfört sina arbetsuppgifter senare.

Det anförda innebär att 45-åringens lämnade oriktiga uppgifter i sina ansökningar till Försäkringskassan om att han avstått från arbete för tid han ansökt om föräldrapenning. Detta är emellertid inte tillräckligt för att han ska dömas för bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. För ansvar fordras att han begick gärningarna med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Tingsrätten konstaterade att 45-åringen gång på gång har lämnat betydelsefulla uppgifter till Försäkringskassan som han inte bemödat sig om att kontrollera riktigheten av trots att det funnits starka skäl att göra det. Gärningarna måste med hänsyn till detta anses vara begångna av grov oaktsamhet.

Mannen dömdes för vårdslöst bidragsbrott till villkorlig dom och 30 dagsböter.

Svea hovrätt konstaterade först i likhet med underinstansen att 45-åringen rent faktiskt inte arbetat under de tider som han tagit hand om sitt barn och får vilka han ansökt om föräldrapenning. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten, mot bakgrund av hur intygandet på Försäkringskassans blankett formulerats, att 45-åringen därför inte har varit så oaktsam att han ska anses straffrättsligt ansvarig. Han ska alltså frikännas. Vid denna utgång bör staten svara för hans rättegångskostnader i såväl tingsrätten som hovrätten.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Adoption och föräldraskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig