Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flyg-kompensation trots covid-rekommendationer

Tingsrätten konstaterar att restriktioner med anledning av covid-19 i och för sig kan utgöra sådana extraordinära omständigheter som ger rätt till kompensation för flygresenärer. Men de brittiska covid-rekommendationerna räckte inte.

Flyg-kompensation trots covid-rekommendationer

Den aktuelle resenären skulle den 16 augusti 2020 flyga med British Airways från London till Göteborg. Flygningen blev inställd och han ankom till Göteborg mer än fem timmar senare än tidtabellsenlig ankomsttid. Parterna är överens om att mannen drabbades av en inställd flygning som i och för sig ger honom rätt till kompensation enligt artikel 5.1.c.ii och artikel 7 i flygförordningen av det flygbolag som utförde flygningen.

British Airways anser inte att resenären har rätt till kompensation. Flygningen har ställts in på grund av covid-19, som utgör en extraordinär omständighet. Anledningen till att flygningen ställdes in ska förstås utifrån hur pandemin påverkat lufttrafiken generellt. Till följd av covid-19, som har satt stor press på flygbranschen, har British Airways varit tvunget att skära ned och omorganisera antalet flygningar.

Detta på grund av den drastiska minskningen vad beträffar efterfrågan av flygbiljetter. British Airways har gjort en stor ekonomisk förlust. Därtill har restriktioner ändrats fram och tillbaka med mycket kort varsel, vilket har gjort det svårt för lufttrafikföretagen att planera sina resor. Det är inte ändamålsenligt att låta trafiken gå som planerat.

Göteborgs tingsrätt konstaterar att begreppet extraordinära omständigheter är inte definierat i flygförordningen. I dess inledning nämns dock som exempel att sådana omständigheter kan särskilt förekomma i händelse av politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det lufttrafikföretag som utför flygningen (skäl 14).

Exemplifieringen är inte uttömmande och som framgår av lydelsen inte heller en uppräkning av situationer som är att betrakta som extraordinära, utan ska ses som exempel på situationer som kan vara det. Enligt EU-domstolen innebär det att alla omständigheter som omgärdar sådana händelser inte nödvändigtvis utgör skäl för undantag från kompensationsskyldigheten (domstolens dom i målet C-549/07).

Tingsrätten konstaterar att flyg- och andra former av restriktioner med anledning av covid-19 i och för sig kan utgöra sådana extraordinära omständigheter utanför ett flygbolags kontroll som medför undantag från kompensationsskyldigheten. I målet är det dock utrett att flygningen inte ställts in på grund av sådana de facto restriktioner.

British Airways har i stället påstått att flygningen ställts in på grund av allmänna rekommendationer från den brittiska regeringen att endast företa nödvändiga internationella resor samt på grund av hur pandemin påverkat lufttrafiken generellt.

Tingsrätten anser att det inte framgår av den utredning som British Airways har lagt fram på vilket sätt covid-19 medförde att den aktuella flygningen ställdes in. British Airways kan vid sådana förhållanden inte anses ha bevisat att den inställda flygningen och förseningen orsakades av extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets faktiska kontroll och som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Resenären har därför rätt till begärd kompensation om 250 EUR.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Fri rörlighet, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig