Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Folkhälsomyndighetens Covid-råd kan inte överklagas

Folkhälsomyndighetens råd om hur vi ska undvika Covid-19 går inte att överklaga. En man som ansåg att rådet att avstå från religiösa dop strider mot religionsfriheten förlorade i förvaltningsrätten. Orsaken är att de inte får några faktiska verkningar och därmed inte är bindande.

Folkhälsomyndighetens Covid-råd kan inte överklagas

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm gett besked om Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring pandemin som återfinns i HSLF-FS 2020: 12. Det är formuleringen kring att  ”avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop” som en privatperson ifrågasätter tillsammans med ett litet religiöst samfund som han tillhör.

De yrkar att ordet ”dop” under rubriken Personligt ansvar punkt 4 tas bort samt att beslutet i denna del ska inhiberas. De menar att även om råden utformats som rekommendationer framstår de som bindande och har verkningar som de facto innebär ett ingripande i en grundlagsskyddad frihet. Religionsfriheten är därtill en sådan rättighet att artikel 6.1 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, EKMR, ger rätt till domstolsprövning. ”Rätten enligt 2 kap. 1 § första stycket 6 regeringsformen, att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion, kan inte inskränkas på grund av farsoter som covid-19 (jfr 2 kap. 24 § regeringsformen)” skriver de klagande.

Förvaltningsrätten tar först ta ställning till om dessa allmänna råd utgör ett överklagbart beslut.  Om inte så kan överklagandet inte prövas.

Domstolen börjar med att konstatera att av 41 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Enligt förarbetena ger bestämmelsen uttryck för de principer som kommit till uttryck genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis och som innebär att det är ett besluts faktiska verkningar som är i grunden avgörande för bedömningen av beslutets överklagbarhet (se prop. 2016/17:180 s. 252– 253).

Domstolen sammanfattar: ”Allmänna råd har typiskt sett inte ett sådant innehåll att de får faktiska verkningar av sådant slag att de är överklagbara. De nu aktuella allmänna råden avviker inte från detta. De är inte bindande vare sig för enskilda eller myndigheter. Förvaltningsrätten finner därmed att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte är överklagbara. Någon rätt till domstolsprövning med stöd av artikel 6.1 EKMR finns inte heller. Det som de klagande har fört fram om att de allmänna råden inskränker religionsfriheten och strider mot regeringsformen medför ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avvisas”.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen