Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Försvarsmakten slipper mångmiljonsmäll för förorenat dricksvatten

Försvarsmakten slipper betala mångmiljonskadestånd för de högfluorerande ämnen, eller PFAS, som konstaterats i Uppsalabornas dricksvatten. Den förorening med PFAS som kommer från tidigare brandsläckningsövningar vid F 16 har stått för ett bidrag av ”obetydlig natur” och har inte orsakat skadan. Mark- och miljödomstolens är dock inte enig.

Försvarsmakten slipper mångmiljonsmäll för förorenat dricksvatten
Formationsflygning över Ärna flygfält i samband med återupprättandet av F 16 i oktober 2021. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Det var hösten 2012 som kommunala Uppsala Vatten och Avfall AB fick kännedom om att grundvattnet i Stadsträdgårdens vattentäkt var förorenat med syntetiskt framställda högfluorerande ämnen, så kallad PFAS. Det finns flera tusen identifierade ämnen där vissa är skadliga för både människa och miljö, men en gemensam nämnare är att samtliga PFAS-ämnen är mycket svåra att bryta ned. Det finns också en lagstadgad skyldighet att rena dricksvatten med högre halter av PFAS.

Försvarsmakten bedrev fram till 2003 verksamhet vid Upplands flygflottilj, F 16, vid Ärna flygfält – en verksamhet som åter togs i bruk när F 16 återinvigdes i oktober 2021 som en del i nysatsningen på försvaret. Fram till 1992 använde Försvarsmakten ett särskilt område på flygfältet för att genomföra brandsläckningsövningar med släckningsskum som tidvis har innehållit PFAS.

Enligt Uppsala Vatten och Avfall AB är det brandsläckningsövningarna som har gett upphov till föroreningarna. Man har därför stämt staten och krävt skadestånd med stöd av 32 kap. miljöbalken. Dels handlar det om kostnader på drygt 37 miljoner kronor som bolaget haft för att rena grundvattnet innan det används som dricksvatten i Uppsala, dels handlar det om framtida kostnader på fyra miljoner kronor årligen, alternativt ett engångsbelopp på 215 miljoner kronor. 

Mark- och miljödomstolen i Nacka går dock nu på Försvarsmaktens linje och ogillar käromålet.

Utredningen visar enligt domstolen i och för sig att förekomsten av PFAS i vattentäkten är så omfattande att det handlar om en skada som kan ersättas enligt reglerna om miljöskadestånd. Utredningen håller dock inte för att slå fast att den förorening av mark och grundvatten som uppkommit genom verksamheten vid F 16 faktiskt orsakat föroreningen i vattentäkten.

Det finns i och för sig konkret stöd för att större delen av den mängd PFAS som lämnar flygfältet tillförs Uppsalaåsen och till slut hamnar i uttagsbrunnarna i Stadsträdgården. Det handlar dock om små halter som på sin höjd kan svara för ”ett par procent” av den mängd som leds bort från vattentäkten.

Troligen kommer resterande mängd PFAS från alternativa källor och Uppsala Vatten och Avfall AB hade varit tvunget att rena dricksvattnet även utan det bidrag som kommer från flygfältet. Föroreningen från flygfältet har med andra ord inte varit en tillräcklig eller nödvändig betingelse för skadan och det bidrag som Försvarsmakten svarat för är enligt domstolen av så obetydlig natur att det inte kan ses som en orsak till skadan. Käromålet ogillas därför.

Domstolen är dock inte enig. Rättens ordförande vill ålägga Försvarsmakten att betala skadestånd med omkring en fjärdedel av det bolaget yrkat på för reningskostnader, eller nio miljoner kronor.

I och med att käromålet ogillas åläggas Uppsala Vatten och Avfall AB nu att ersätta Försvarsmaktens rättegångskostnad med drygt 8,3 miljoner kronor.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, VA, Täkt- och vattenverksamhet, Föroreningar, avfall och miljöskador

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig