Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fyra miljoner för kontraktsbrott blev lika mycket i rättegångskostnader till Skånekommuner

Ett bolag nekas närmare fyra miljoner kronor i skadestånd av sju skånska kommuner för påstådd felaktig konkurrensutsättning angående AV-utrustning till skolorna. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att respektive kommun inte gjort sig skyldig till kontraktsbrott genom att inte konkurrensutsätta rumslösningar.

Fyra miljoner för kontraktsbrott blev lika mycket i rättegångskostnader till Skånekommuner

Tvisten rör skadestånd hänförliga till två olika ramavtal som Oddes Handelshus AB ingått med de sju kommunerna. Mellan Oddes Handelshus och respektive kommun träffades först Ramavtal 2014 och senare Ramavtal 2017. Avtalen har avsett upphandling av AV-utrustning (där AV står för audiovisuell). Oddes Handelshus, som tidigare hade firman School Management AB, var en aktör på marknaden för AV-utrustning med inriktning mot kommun och skola.

Ramavtal 2014 har såvitt avser inköp av AV-utrustning innehållit en bestämmelse avseende ”produktköp” och en annan bestämmelse avseende inköp av ”rumslösningar”. Vid produktköp skulle inköpande kommun tillämpa i avtalet fastställd rangordning mellan säljarföretagen. Företag som hade plats ett i ordningen, skulle väljas först.

Enbart om parten som var rangordnad först inte kunde leverera i tid skulle beställaren gå vidare i rangordningslistan. AV Syd var rangordnat som nummer ett bland ramavtalsleverantörerna, Oddes Handelshus som nummer två och Tabula som nummer tre.

Vid s k ”rumslösning” skulle förnyad konkurrensutsättning ske, vilket innebar att inköpande kommun skulle skicka offertförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer. Den leverantör som uppfyllde kraven, kunde utföra uppdraget i rätt tid och offererade lägst pris skulle tilldelas avropet.

I målen är tvistigt hur begreppet ”rumslösning” ska tolkas och därmed vilka inköp som borde ha blivit föremål för förnyad konkurrensutsättning samt i vad mån eventuella överträdelser medför rätt till skadestånd.

Kommunerna inledde år 2016 en offentlig upphandling av nytt ramavtal för inköp av AV-utrustning under år 2017. Parterna är inte överens om betydelsen av angiven beräknad avtalsstart i förfrågningsunderlaget. Kommunerna förkastade Oddes Handelshus anbud och Oddes Handelshus ansökte om överprövning av kommunernas beslut.

Den 3 juli 2017 meddelade Förvaltningsrätten i Malmö dom med innebörd att Kommunerna inte fick avsluta upphandlingsförfarandet utan att rättelse vidtagits på så sätt att en ny anbudsutvärdering genomförts, vid vilken Oddes Handelshus anbud beaktades. Det är i målet ostridigt att kommunerna har rättat sig efter förvaltningsrättens dom och beaktat Oddes Handelshus anbud. Sedan anbudet beaktats ingick parterna Ramavtal 2017 med avtalsstart den 1 oktober 2017.

I den sistnämnda delen gör bolaget gällande skadestånd för brott mot upphandlingsreglerna.

Bolaget begärde drygt 3,5 miljoner kronor i skadestånd totalt av de sju kommunerna.

När det gäller påstått kontraktsbrott mot Ramavtal 2014 uppger bolaget att kommunerna genom att inte konkurrensutsätta inköp av rumslösningar i enlighet med Ramavtal 2014, vilket innefattar både när konkurrensutsättning skulle ha skett men inte gjordes samt när konkurrensutsättning skett men genomförts felaktigt, har respektive kommun gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Kommunerna är på grund av kontraktsbrotten skyldiga att utge skadestånd i enlighet med de yrkade beloppen. Oddes Handelshus har lidit skada på grund av respektive kontraktsbrott. Om kommunerna hade agerat i enlighet med Ramavtal 2014 skulle Oddes Handelshus ha fått förfrågan och möjlighet att offerera och leverera rumslösningar till visst pris och därigenom erhållit väsentligt större intäkter.

Beträffande Ramavtal 2017 menar bolaget bland annat kommunerna har brutit mot LOU (det vill säga begått upphandlingsfel) genom att felaktigt förkasta Oddes Handelshus anbud under upphandlingsförfarandet. Kommunernas felaktiga agerande har medfört att Oddes Handelshus gått miste om avtal med kommunerna under perioden första till och med tredje kvartalet år 2017.

Lunds tingsrätt började med att konstatera att det ur språklig synpunkt inte är en rimlig tolkning att villkoren i avtalet ska förstås på det sätt som Oddes Handelshus menar, nämligen att alla inköp av produkter utanför den s k varukorgen måste ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Tvärtom anges uttryckligen i avtalstexten att förnyad konkurrensutsättning endast ska genomföras beträffande rumslösningar. Redan ordalydelsen i Ramavtal 2014 talar med styrka för att tolkningen av vad som ingår i det begreppet inte kan göras så vid som Oddes Handelshus gjort gällande. Det räcker inte heller att det är fråga om flera produkter eller flera produkter som kräver installation för att det skulle kunna vara fråga om en rumslösning. För att reglerna om rumslösning ska bli tillämpliga måste det aktuella inköpet avse en helhetslösning för en lokal där lokalen ska utrustas med flertal produkter inklusive installation som ska fungera tillsammans.

Frågan var därefter om avtalsparterna bevisligen haft en annan uppfattning om rumslösningsbegreppet och om de haft en uppfattning som stämmer med den tolkning som Oddes Handelshus påstår.

Tingsrätten ansåg att parternas uppfattning inte innebär annat än tingsrättens uttalande om den språkliga tolkningen. För att det ska vara fråga om en rumslösning i avtalets mening måste således köpet avse en helhetslösning där en lokal ska utrustas med flertal produkter inklusive installation som ska fungera tillsammans.

Tingsrättens bedömning innebar att avrop av produktköp genom rangordning enligt Ramavtal 2014 kan genomföras med tillhörande montering eller installation och liknande utan att reglerna om rumslösning blir tillämpliga. Köp av AV-produkter enligt rangordning är inte begränsat till inköp av enskilda produkter i den så kallade varukorgen. Förnyad konkurrensutsättning ska endast behöva ske vid omfattande inköp enligt avtalets definition, vilket ger en snävare tolkning av begreppet rumslösning än vad Oddes Handelshus har gjort gällande.

Oddes Handelshus gjorde gällande att kommunerna gjort sig skyldiga till kontraktsbrott genom att inte konkurrensutsätta inköp av rumslösningar i enlighet med Ramavtal 2014. Kontraktsbrott ska ha skett både när konkurrensutsättning skulle ha skett men inte gjordes samt när konkurrensutsättning skett men genomförts felaktigt.

Oddes Handelshus huvudsakliga bevisning i denna del består av ett mycket omfattande material av från AV Syd inrapporterad statistik avseende sålda produkter under Ramavtal 2014 för perioden 2015 - 2016 till respektive kommun. Statistiken har kommunerna använt som underlag för att fakturera AV Syd Avtalsadministrationsavgiften. Oddes Handelshus har vidare åberopat fakturor från AV Syd, och för Lomma kommun från Tabula, till respektive kommun under perioden 2015 – 2016 för att visa vilka inköp av AV-utrustning som respektive kommun gjort under perioden.

Tingsrätten konstaterade dock att Oddes Handelshus inte förmått visa att några avtalsbrott har förekommit på de grunder som bolaget gjort gällande.

Den utredning som Oddes Handelshus presenterat till stöd för sitt påstående om att förnyade konkurrensutsättningar genomförts felaktigt ansågs bristfällig i flera avseende. Tingsrätten ansåg att Oddes Handelshus inte förmått visa några kontraktsbrott.

I målet var ostridigt att kommunerna har begått ett upphandlingsfel i enlighet med vad Förvaltningsrätten i Malmö konstaterat i dom. Upphandlingsfelet bestod i att kommunerna felaktigt uteslutit Oddes Handelshus från upphandlingen och därmed förkastat bolagets anbud utifrån att kommunerna påstod att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen under det tidigare ramavtalet samt att bolaget inte visat på att det uppfyllde ett ska-krav beträffande teknisk kapacitet.

När det gäller begärt skadestånd enligt LOU för perioden första till tredje kvartalet år 2017 framgår det av utredningen att Oddes Handelshus fick överprövat kommunernas uteslutningsbeslut samt att bolaget kunde begära ogiltigförklaring av åtminstone en del av de eventuella felaktiga direktupphandlingar som skedde under den avtalslösa perioden.

Av utredningen framgår vidare att Oddes Handelshus hade kunnat åberopa eventuella felaktiga direktupphandlingar som grund för sin talan men att bolaget uttryckligen angett att dessa enbart åberopas som bevisfakta. Huruvida en talan om skadestånd för otillåtna direktupphandlingar skulle vara väckt för sent eller ej har därmed inte blivit föremål för tingsrättens prövning. Tingsrätten menade att Oddes Handelshus talan inte innefattar tillräckliga skadeståndsgrundande handlingar. Det fanns inte heller ett tillräckligt orsakssamband mellan handlingarna och den påstådda skadan. Mot bakgrund härav skulle Oddes Handelshus talan ogillas i denna del och tingsrätten prövar därmed inte övriga förutsättningar för skadestånd.

Beträffande påstådda brott mot ramavtalet under perioden fjärde kvartalet 2017 sa domstolen att Oddes Handelshus inte i någon del förmått visa att några avtalsbrott har förekommit på de grunder som Oddes Handelshus gjort gällande.


Oddes Handelshus gjorde i andra hand gällande att kommunernas inköp ska bedömas ha skett i strid mot bestämmelserna angående direktupphandling i LOU. Den utredning som Oddes Handelshus presenterat till stöd för sitt påstående om direktupphandling i strid med LOU är, enligt tingsrätten, så bristfällig att det inte går att avgöra på vilket sätt kommunerna skulle ha brutit mot lagens bestämmelser om direktupphandling. Oddes Handelshus har inte förmått visa att någon upphandling skett i strid med LOU.

Bolaget dömes att betala kommunernas rättegångskostnader på över tre miljoner kronor.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör nu samma bedömning. Av skäl tingsrätten redovisat talar, menar hovrätten, redan ordalydelsen i ramavtalet med avsevärd styrka för att tolkningen av begreppet rumslösning inte kan göras så extensiv som Oddes har gjort gällande.

Vid en sammantagen bedömning av avtalet i dess helhet, med utgångspunkten att det ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen, kommer hovrätten till slutsatsen att Ramavtal 2014 innebär att förnyad konkurrensutsättning endast ska tillämpas vid helhetslösningar där en lokal ska utrustas med ett flertal produkter inklusive installation som ska fungera tillsammans och där beställaren inför och i samband med köpet har behov av leverantörens kunskap och erfarenhet. Det sagda innebär också att vad som är att betrakta som rumslösning i ett aktuellt fall blir beroende av beställarens egna kunskaper om AV-utrustning och inte bara av vad som faktiskt har beställts och till vilken lokal. Av det sist angivna skälet saknar det därför betydelse huruvida förnyad konkurrensutsättning i andra fall ostridigt har förekommit under avtalstiden.

Hovrättens bedömning innebär följaktligen att flera produkter, även om de ska installeras och fungera tillsammans, kan köpas in utan att det är fråga om rumslösning. Den omständigheten att ett köp avser en eller flera varor som inte är nettoprissatta, det vill säga varor utanför den så kallade varukorgen, medför inte att det är fråga om rumslösning. Det kan här noteras att det i avtalspunkten 1.1, när det gäller avrop enligt rangordning, talas om ”köp av enstaka produkter”, vilket inte ens språkligt kan uppfattas som bara en enda produkt.

Inte heller köp av tjänster som till exempel flytt eller demontering eller återmontering av befintlig utrustning innebär i sig att det är fråga om rumslösning i avtalets mening.

När det sedan gäller frågan om Kommunerna har brutit mot avtalet genom att inte genomföra förnyade konkurrensutsättningar när så krävdes enligt ramavtalet gör hovrätten bland annat följande bedömning: Det framstår som otydligt om kommunerna vid tingsrätten verkligen vitsordade att de

anteckningar som ostridigt gjorts av leverantörer på vissa fakturor, t.ex. ”FK”, ”rumslösning”, ”rum” eller ”paket”, i vissa fall innebar att förnyad konkurrensutsättning skulle ske. Hovrätten, som därför bortser från uppgifterna om vitsordanden, anser att dessa anteckningar saknar självständig betydelse för bedömningen av om det i det enskilda fallet har varit fråga om rumslösning i avtalets mening.

Enligt hovrättens mening ger fakturorna inte tillräckligt underlag för slutsatsen att förnyad konkurrensutsättning skulle ha skett men inte gjorts enligt avtalet. Fakturorna säger nämligen exempelvis inget om hur offertförfrågan såg ut, inget om förutsättningarna för köpet, inget om beställarens behov av leverantörens råd och kompetens inför köpet och inget om huruvida det efter offertförfrågan skett tilläggsbeställningar.

Åberopad mailkorrespondens ger visserligen visst stöd för att det kan ha förekommit kontraktsbrott genom att rumslösningar inte blev föremål för förnyad konkurrensutsättning. Denna mailkorrespondens går emellertid inte att knyta till något visst åberopat inköp av AV-utrustning. Även om det hade varit möjligt att göra det, har Oddes i vart fall inte visat någon skada, eftersom bolaget inte har visat att det skulle ha vunnit den förnyade konkurrensutsättningen.

Sammanfattningsvis finner hovrätten att Oddes inte har visat att det förekommit något kontraktsbrott vare sig mot Ramavtal 2014 eller Ramavtal 2017 på sätt Oddes har gjort gällande. Hovrätten anser vidare att något skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling inte kan utgå. Redan på grund av detta ska käromålen, som också tingsrätten har kommit fram till, ogillas.

Detta innebär att Oddes ska betala ytterligare drygt en miljon kronor i rättegångskostnader som totalt överstiger tvisteföremålets värde.          

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Offentlig upphandling, Konkurrensrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig