Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte oskäligt med ”p-bot” vid motorstopp – ”borde ha kontaktat parkeringsbolaget”

När bilen vägrade starta på stormarknadens parkering gav butikspersonalen tillstånd att med en lapp i vindrutan stå kvar över natten, i strid med det parkeringsförbud som gällde då. Trots att vissa åtgärder vidtagits kan det dock inte anses uppenbart oskäligt att utfärda kontrollavgift för parkeringen. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom.

En parkeringsvakt utfärdade en sen kväll i augusti 2021 en kontrollavgift för en bil som stått uppställd på en större parkeringsplats i Danderyd när det rått parkeringsförbud. Ägaren betalade dock inte kontrollavgiften och när parkeringsbolaget lät ärendet gå vidare till inkassobyrå bestred ägaren kravet – något som gjorde att saken hamnade i Attunda tingsrätt.

Vid huvudförhandlingen medgav bilägaren parkeringen som sådan, men bestred betalningsansvar. Mannen hade tidigare den aktuella kvällen varit och storhandlat på en närbelägen matbutik och då ställt sig på parkeringsplatsen, när det var tillåtet att stå där. När mannen skulle lämna parkeringsplatsen hade bilen dock inte gått att starta. Han försökte då först få tag på startkablar men när det inte gick frågade han personalen i matbutiken om det gick bra att stå kvar eftersom bilen var okörbar. Personalen gick med på detta, under förutsättning att mannen satte en lapp i vindrutan med information till parkeringsbolaget om vad som hänt.

Mannen hade därför skrivit en lapp, som också syntes på de fotografier som parkeringsvakten tagit. På lappen stod följande:

"Batteriet har dött! Har pratat med Coops personal och dem vet!"

Att under sådana omständigheter utfärda en kontrollavgift framstod som uppenbart oskäligt, menade mannen. Eftersom parkeringen under dagtid var gratis och parkeringsförbud rådde på natten hade det inte varit möjligt att betala för sig – annars hade mannen gjort det, tillade han.

Parkeringsbolagets företrädare förklarade i tingsrätten att parkeringsförbudet 23.00-05.00 var tydligt skyltat vid infarterna. Coop var samtidigt inte markägare till parkeringsplatsen och hade därför inte kunnat bevilja parkering på området, som parkeringsbolaget har att sköt i enlighet med avtal med markägaren. Mannen borde i den uppkomna situationen ha ringt parkeringsbolaget på det telefonnummer som framgått på skyltar på parkeringen.

Tingsrätten ansåg i och för sig att parkeringsvillkoren tydligt hade tillkännagetts på platsen – och mannen hade inte heller åberopat någon bevisning som tydde på att skyltningen varit undermålig. Parkeringsbolaget hade därför haft rätt att utfärda kontrollavgift för parkering i strid med markägarens bestämmelser, slog domstolen fast.

När mannen inte lyckats starta bilen och inte heller få hjälp har han tagit kontakt med personalen på en av de butiker som funnits på parkeringsplatsen – och han hade sedan satt lappen i vindrutan i enlighet med personalens instruktioner.

Tingsrätten konstaterade, med hänvisning till två hovrättsdomar, att utrymmet för att undgå avgiftsskyldighet för parkering i strid med parkeringsförbud är mycket begränsat när parkeringsbolaget inte kontaktats – och då även när svaranden med hänsyn till vissa omständigheter haft skäl för att bryta mot förbudet. Trots det ansåg domstolen att mannen hade vidtagit åtgärder som gjort det uppenbart oskäligt för parkeringsbolaget att utfärda kontrollavgift. ”[Mannen] har försökt få hjälp med att avhjälpa felet på bilen, han har kontaktat det bolag han trodde hade behörighet att företräda markägaren gällande parkering och han har lämnat en lapp i bilen gällande bilens okörbara skick till parkeringsbolaget”, betonade tingsrätten.

Parkeringsbolaget överklagade och vinner nu tvisten i Svea hovrätt.

Frågan som hovrätten haft att ta ställning till är om det i mannens fall skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift. Det framgår redan i motivuttalanden att bedömningen ska vara restriktiv och i praxis har det inte ansetts uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för olovlig parkering som berott på att fordonet oförutsett blivit obrukbart, i alla fall när fordonsägaren inte vidtagit några åtgärder för att informera den som bevakar parkeringsområdet om den uppkomna situationen.

Det som skiljer situationen i det aktuella fallet från praxis på området är att vissa åtgärder vidtagits för att informera om den uppkomna situationen genom att tala med personal i en närliggande butik och lägga en lapp i vindrutan. Någon kontakt direkt med parkeringsbolaget har dock inte tagits, trots att det av åberopade fotografier framgår att parkeringsområdet var skyltat med telefonnummer till parkeringsbolaget. Det har heller inte visats att personalen i butiken haft rätt att företräda parkeringsbolaget – eller att det funnits någon befogad anledning att anta detta.

”Med hänsyn till att Parkeringsbolaget inte har någon möjlighet att kontrollera uppgifter som lämnas genom en lapp eller informera om eventuella åtgärder som behöver vidtas med anledning av den uppkomna situationen, anser hovrätten att det i en situation som den nu aktuella kan förväntas av den som parkerar bilen att han eller hon tar kontakt med Parkeringsbolaget”, fortsätter hovrätten.

När kontakt inte tagits med parkeringsbolaget kan det enligt hovrätten inte heller anses uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift för den olovliga parkeringen. Bilägaren åläggs nu därför att betala kontrollavgiften, inkassokostnaden och att ersättning parkeringsbolagets rättegångskostnad.


Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

FT3942_22.pdf

700 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafik och fordon, Konsumenträtt