Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kundrådgivare larmar om hög arbetsbelastning men hans licens återkallas ändå

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att en kundrådgivare har brustit i flera avseenden och återkallar hans licens då han bland annat varken granskat eller dokumenterat kunders uppgifter om ID-kontroll och kundkännedom på ett korrekt sätt. Rådgivarens förklaring om att arbetsbelastningen var hög påverkar inte bedömningen.

Kundrådgivare larmar om hög arbetsbelastning men hans licens återkallas ändå

Företaget anmälde licenshavaren, som vid tillfället var anställd som kundrådgivare hos ett anslutet företag och var innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB, för att han vid upprepade tillfällen överträtt företagets interna regler för kreditgivning. Han hade också brustit beträffande ID-kontroll, uppdatering av kundkännedom, underlåtit att utreda medels ursprung och lämnat ”facit” till en kollega till kunskapstestet ÅKU. 

Med hänvisning till företagets anmälan överlämnade SwedSecs disciplinutskott ärendet till disciplinnämnden och föreslog att kundrådgivarens licens skulle återkallas.

Rådgivaren bestred företagets anmälan och anförde att han i samband med kreditberedningen alltid krävt att kunderna skulle skicka över anställningsavtal och lönespecifikationer, oavsett taxerad inkomst. Hans chef och kreditförvaltningen hade även gått igenom hans ärenden under året men han fick aldrig någon anmärkning och enligt hans chef såg allting bra ut. 

Han förnekade att han hade brustit avseende ID-kontroll och kundkännedom. 

Avseende bristerna att underlåta att utreda medels ursprung visste han inte vilken kund som företaget syftade på. Medlens ursprung hade enligt honom blivit verifierade men på grund av den stora arbetsbördan kanske han glömde att skanna in dokumenten, notera och lägga upp det i kunden kundbild. Det fanns tusen saker som han hade på sin ”att göra-lista”, som han inte hann med eftersom han blev arbetsbefriad. 

I fråga om kunskapstestet så hade han aldrig gjort det tidigare och var inte medveten om att det var samma frågor för alla rådgivare. Han kopierade in några frågor för sig själv men gav dem senare till kollegan i utbildningssyfte. Kollegan slutförde aldrig provet, varför ”fusket” aldrig blev av. 

Avslutningsvis svarade han på anklagelserna om överträdelse av företagets uppförandekod och anförde att hans arbetssituation varit ohållbar. Företaget satsade på digitalisering i syfte att minska personalkostnader och han gjorde sitt jobb efter bästa förmåga. 

Disciplinnämnden poängterar att företagets utredning omfattade 44 ärenden, varav allvarliga fel funnits i 14 av dem. Bristerna är av sådant slag och omfattning att det får anses klarlagt att licenshavaren brutit mot företagets interna regler om krediter. Det kundrådgivaren har uppgett om att hans ärenden godkänts av chefer på företaget tar inte bort hans eget ansvar för att uppgifterna som lämnas under kreditberedningen är korrekta. Han kan därför inte undgå̊ ansvar för de brister som företaget anmält. 

Avseende ID-kontroll och kundkännedom har rådgivaren inte ens påstått att han granskat och dokumenterat kundernas uppgifter om ID-kontroll och kundkännedom på korrekt sätt. Det får därmed anses visat att han brutit mot företagets regler i dessa hänseenden. Vad han anfört om hög arbetsbelastning och personliga omständigheter medför inte att han kan undgå̊ ansvar. 

Vidare har mannen medgett att det kan ha förekommit brister i dokumentationen. Han har inte invänt mot företagets påstående om att han baserat en kalkyl på att medel skulle komma från Iran. Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats får det anses visat att licenshavaren brutit mot företagets regler. 

Rådgivaren har även erkänt att han lämnat de rätta svaren från kunskapstestet ÅKU 2020 till en kollega. Oavsett av vilket skäl det skett och oavsett om kollegan har använt sig av de rätta svaren så är agerandet olämpligt. 

Avslutningsvis har mannen brutit mot flera av företagets interna regler. Att han inte tagit till sig eller valt att inte rätta sig efter företagets regler innebär i sig brott mot företagets uppförandekod. Vad rådgivaren anfört till sitt försvar – främst företagets rutiner – fortar inte det faktum att det har varit hans ansvar att ta till sig och följa företagets interna regler. 

Kundrådgivaren har gjort sig skyldig till ett flertal överträdelser av företagets interna regler och genom sitt agerande utsatt företaget för risk för kreditförluster, för att utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet och för risken att förtroendet för företaget och för finansmarknaden i stort allvarligt skadas. Det är fråga om omfattande brister inom flera mycket viktiga områden. Mot bakgrund av att mannen varit oförmögen att följa såväl interna som externa regler anser disciplinnämnden att han inte kan anses lämplig att inneha licens och att hans licens därför bör återkallas. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Legitimations- och disciplinärenden, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig