Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Låg särprägel på lussebulle-dräkt

Den norska detaljhandelsgruppen Reitans dräkt för Pressbyråerna i Sverige i form av en lussebulle har en låg särprägel. Då Butterick´s dräkt skiljer sig på flera sätt upphäver Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens vitesförbud.

Reitan Convenience Sweden AB (härefter RCS) är innehavare av den registrerade gemenskapsformgivningen avseende traditionella klänningar eller dräkter i form av en Lussebulle. I Sverige bedriver RCS bland annat detaljhandel i form av kiosker och servicebutiker under varumärkena Pressbyrån och 7-Eleven.

Lanseringen av den aktuella formgivningen skedde den 27 november 2019, genom publicering av videon ”Välkommen till luciatåget, Lussekatten!”. Sedan den 2 december 2019 säljs gemenskapsformgivningen i samtliga Pressbyråer i Sverige. Den 25 november 2020 gav RCS in ansökan om registrering av formgivningen som en gemenskapsformgivning till EUIPO.

RCS väckte den 18 november 2022 talan mot Butterick’s vid Patent- och marknadsdomstolen och yrkade att Butterick’s – även för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts – vid ett vite om 1 000 000 kronor, eller det belopp som domstolen finner verkningsfullt, skulle förbjudas att marknadsföra, sälja, lagerhålla, låta tillverka samt låta införa produkten BARNDRÄKT LUSSEKATT eller en sådan formgivning som endast skiljer sig på oväsentliga punkter från barndräkten.

Till stöd för sin talan åberopade RCS sammanfattningsvis att RCS har en registrerad formgivning och därigenom ensamrätt att inom EU använda gemenskapsformgivningen, eller annan formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen. Butterick’s gör intrång i RCS ensamrätt genom att bolaget utan RCS samtycke importerar, lagerhåller, marknadsför och säljer barndräkten i Sverige.

När det gäller kravet på särprägel konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att det var uppfyllt.

När det sedan gällde skiljandegraden mellan gemenskapsformgivningen och barndräkten bedömde domstolen preliminärt att den senare faller inom ensamrättens skyddsomfång, det vill säga Butterick’s produkt gör intrång i RCS ensamrätt enligt registreringen.

De skillnader som intrångsprodukten uppvisar och som Butterick’s har påtalat kunde inte sägas vara särskilt framträdande (slits, färg på russin samt spegelvänd S-form på söm). Samma sak gällde det förhållandet att barndräkten saknar russin på baksidan liksom att innerfodret har en annan färg än RCS Gemenskapsformgivning.

Ett förbud framstod som proportionerligt. Den ställda säkerheten bedömdes som godtagbar. I övrigt utformades förbudet i princip på det sätt som hade begärts (jfr artikel 5.2 i EUFGF). När det slutligen gäller vitesbeloppets storlek bedömde domstolen att 500 000 kronor var tillräckligt i detta fall.

Inledningsvis instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det vid den preliminära prövning som nu ska göras inte har presenterats sådan utredning av Butterick´s som medför att giltighetspresumtionen för den registrerade gemenskapsformgivningen är bruten.

Frågan är sedan om Reitan har gjort sannolikt att Butterick´s dräkt gör intrång i gemenskapsformgivningen. En gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfattar varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Som har redogjorts för ovan är den kunnige användaren särskilt uppmärksam och välunderrättad samt gör, i ett fall som detta, en direkt jämförelse av de aktuella formgivningarna.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen måste Reitans registrerade gemenskapsformgivning – som i princip har utformats för att helt efterlikna det traditionella bakverk som kallas bland annat lussekatt eller julgalt – ha en låg grad av särprägel. Det innebär i sin tur att skyddsomfånget för gemenskapsformgivningen är snävt.

Vid en jämförelse mellan gemenskapsformgivningen och Butterick´s dräkt kan Patent- och marknadsöverdomstolen notera flera skillnader, däribland formgivningarnas grundläggande form och skärning samt olika detaljer i utformningen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen medför dessa skillnader sammantagna att Butterick´s dräkt ger den kunnige användaren ett annat helhetsintryck och att det därför inte kan anses föreligga sannolika skäl för intrång i den registrerade gemenskapsformgivningen.

Överklagandet ska därför bifallas och tingsrättens beslut upphävas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

PMO14536-22.pdf

400 KB
Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Marknadsrätt, Övrig immaterial- och marknadsrätt