Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Maxbelopp vid kompensation för vindkraftverk i renskötselområde

Tillstånd lämnas till en vindkraftpark i renskötselområden i Örnsköldsviks kommun. Mark- och miljööverdomstolen begränsar bolagets ansvar till ett belopp om 1,3 miljoner kronor och upphäver två villkor om bland annat helikoptrar och liknande för att flytta renar och tidsbegränsar stängningar av vindkraftverken.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade den 6 oktober 2011 att lämna Sidensjö Vindkraft AB (SVAB) tillstånd till uppförande och drift av maximalt 48 vindkraftverk vid Sidensjö. I tillståndet föreskrevs utredningsvillkor avseende påverkan på rennäringen under anläggnings- och driftsfas. Prövotiden för påverkan under anläggningsskedet avslutades utan åtgärd. Det totala antalet vindkraftverk uppfördes i en etapp och därmed fanns det inte längre någon faktisk nytta av skyddsåtgärder till skydd för rennäringen under anläggningsfasen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund ändrade några av villkoren så att vindkraftbolaget skulle bidra till stödutfodring som motsvarar eventuellt betesbortfall som uppstår på grund av vindkraftverksamheten inkluderande även erforderliga tekniska hjälpmedel samt förebyggande djurskyddsåtgärder, för det fall renhjorden splittras på grund av vindkraftverken skulle tekniska hjälpmedel säkerställas och vid risk för iskast skulle verken stängas ned.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar först att det inte finns någon närmare beskrivning av hur området har använts eller kan komma att användas i framtiden för renskötsel vilket gör det mycket svårt att med någon större säkerhet bedöma behovet av kompensationsåtgärder.

Mark- och miljööverdomstolen anser att det vid en sammanvägd bedömning är rimligt att begränsa bolagets ansvar till ett belopp om 1 300 000 kronor.

Flera olika typer av kompensationsåtgärder kan bli aktuella. Detta bör även fortsättningsvis framgå. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen nu begränsar bolagets ekonomiska ansvar till ett sammanlagt belopp, oavsett vad kompensationsåtgärderna består i, anser dock domstolen att det inte finns anledning att formulera bolagets ansvar på det sätt som har skett i villkor 21-23 utan att det finns skäl att ersätta dessa villkor med ett villkor som i huvudsak bör utformas på det sätt som bolaget har yrkat. De situationer som har behandlats i villkor 22 och 23 bör dock ges som exempel på när kompensationsåtgärder kan var motiverade. Med en sådan formulering och med den ovan angivna ekonomiska begränsningen kan villkoret inte sägas gå utöver vad som är skäligt enligt de allmänna hänsynsreglerna.

Vad gäller villkor 24 anser Mark- och miljööverdomstolen att skyldigheten att stänga av vindkraftverken bör tidsbegränsas för att villkoret ska vara förutsägbart och inte gå utöver vad som är skäligt enligt de allmänna hänsynsreglerna (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr M 3648-17).

Bolaget har föreslagit att skyldigheten att stänga av vindkraftverken bör begränsas till tre dygn per tillfälle och två gånger per vinterbetesperiod. Det har inte framkommit annat än att denna begränsning är rimlig och godtagbar. Villkoret ska därför ändras i enlighet med bolagets yrkande.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Energirätt, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig