Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny HD-praxis kring förtida uppsägning av företagsförsäkring

Länsförsäkringar ska hållas skadeståndsskyldigt för att ha sagt upp en lantbrukares företagsförsäkring, enligt Högsta domstolen, HD. Lantbrukaren har anmält en kostöld, men enligt bolaget har det handlat om försäkringsbedrägeri. Länsförsäkringar har dock enligt HD saknat ett tillräckligt stabilt underlag för denna slutsats trots att mannen åtalats.

Ny HD-praxis kring förtida uppsägning av företagsförsäkring
Länsförsäkringar saknade "stabilt underlag" som möjliggjorde ett välgrundat beslut. Den förtida uppsägningen av lantbrukarens företagsförsäkring var därför oaktsam och skadeståndsgrundande, enligt HD. Foto: Isak Bellman

En lantbrukare stämde Länsförsäkringar vid Nyköpings tingsrätt och krävde att domstolen skulle fastställa att försäkringsbolaget är skadeståndsskyldigt mot mannen till följd av avtalsbrott. Länsförsäkringar har valt att i förtid säga upp lantbrukarens försäkring eftersom man saknar förtroende för honom som försäkringstagare. Mannen hade i december 2012 påstått att 69 kor stulits från hans gård, vilket sedermera ledde till att mannen åtalades för försök till grovt bedrägeri – ett fall som fick stor medial uppmärksamhet efter att bland annat ha granskats i tv-programmet Veckans brott.

Tingsrätten ansåg att Länsförsäkringars bedömning av uppgifterna i mannens skadeanmälan hade fog för sig. Bolaget hade tagit del av förundersökningen om försök till grovt bedrägeri och bedömt mannens uppgifter utifrån civilrättslig utgångspunkt. Tingsrätten menade att det ”knappast kan ha kommit som en fullständig överraskning” för mannen att Länsförsäkringar valde att säga upp försäkringen i förtid. Några skäl för bolaget att ytterligare avvakta utgången i brottmålet fanns inte, enligt tingsrätten. Mannen hade därför väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot Länsförsäkringar och tingsrätten ogillade därför käromålet.

Svea hovrätt gjorde dock senare en annan bedömning och biföll lantbrukarens fastställelsetalan.

Enligt hovrätten gick det inte att utesluta att en stöld ägt rum den aktuella natten 2012. De ”mycket detaljerade uppgifter” som två snöröjare hade lämnat i brottmålet kunde enligt hovrätten ifrågasättas. Dessutom hade mannen visat hur ett stort antal kor kunde lastas under en kort tidsrymd.

Länsförsäkringar hade därför inte lyckats styrka att mannens uppgifter i skadeanmälan var oriktiga, enligt hovrätten. Bolaget hade därför inte heller haft rätt att säga upp försäkringen i förtid, och skulle hållas skadeståndsskyldigt på grund av kontraktsbrott, enligt hovrätten. Hovrätten konstaterade i sin dom att det inte krävs oaktsamhet för att ett försäkringsbolag som säger upp försäkringen i förtid ska bli skadeståndsskyldigt, men ansåg att Länsförsäkringar hade agerat oaktsamt.

Högsta domstolen, HD, går nu huvudsakligen på samma linje som hovrätten och konstaterar att Länsförsäkringar ska hållas skadeståndsskyldigt för att av oaktsamhet ha sagt upp försäkringsavtalet i förtid.

Det handlar om en företagsförsäkring och det är därför försäkringsavtalslagens bestämmelser som ska tillämpas. En försäkring kan enligt försäkringsavtalslagen sägas upp i förtid på initiativ från försäkringstagaren, men det förutsätter att försäkringstagaren väsentligen har åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget.

Det kan här handla om att försäkringstagaren har agerat på ett sätt som har ökat risken i betydande grad – eller om att försäkringstagaren har framkallat ett försäkringsfall av grov vårdslöshet eller har lämnat vilseledande uppgifter under en skadereglering. Bevisbördan för att sådana åsidosättanden föreligger vilar dock på försäkringsgivaren.

Förundersökningen mot lantbrukaren – som åtalats men friats – visar inte i sig att några oriktiga uppgifter har lämnats till Länsförsäkringar. HD noterar dessutom att lantbrukaren genom egen utredning har lyckats visa dels att lastningen av kor inte måste ha skett mellan vissa specifika klockslag, dels att det har varit möjligt att lasta djuren under ”förhållandevis kort tid”. Enligt HD har Länsförsäkringar inte heller visat att lantbrukaren har gjort sig skyldig till ett väsentligt åsidosättande av sina förpliktelser som motiverat en förtida uppsägning.

När det gäller skadeståndsskyldighet för förtida uppsägning anser HD att det vore alltför strängt att upprätthålla ett strikt ansvar för försäkringsgivaren. Istället ska den kontraktsrättsliga huvudregeln att skadeståndsansvar förutsätter oaktsamhet tillämpas – och det är försäkringstagaren som ska visa att oaktsamhet förekommit.

Det faller dock på försäkringsgivaren att presentera det underlag och överväganden som legat till grund för uppsägningen. För att uppsägningen inte ska anses oaktsam måste den ”bygga på ett stabilt underlag som möjliggör ett välgrundat beslut”, skriver HD. Detta innebär enligt domstolen i praktiken att det vid tidpunkten för uppsägningen måste ha varit ”tämligen säkert att det förhöll sig på ett sådant sätt att bolaget hade rätt att säga upp försäkringen i förtid”.

Länsförsäkringar har i det aktuella fallet motiverat uppsägningen med att lantbrukaren skulle ha lämnat oriktiga uppgifter om att korna stulits – en slutsats som baserats i att åtal väckts för bedrägeribrott, att bolaget tagit del av förundersökningen samt att lantbrukaren suttit anhållen ett par dygn. Utredningen kan dock inte sägas ge något ”omedelbart stöd” för hans delaktighet – och utredningen har därför behövt kompletteras, bland annat med uppgifter från lantbrukaren själv. Det har man inte gjort och lantbrukaren har inte fått ”någon reell möjlighet att ge sin syn på hur korna försvunnit”. Länsförsäkringar skulle samtidigt inte ha gått miste om möjligheten till förtida uppsägning eller drabbats av någon annan beaktansvärd nackdel om frågan ”hade fått anstå något ytterligare”.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till det skyddssyfte som ligger bakom bestämmelsen i 8 kap. 6 § försäkringsavtalslagen kan Länsförsäkringar enligt HD inte anses ha haft ett tillräckligt stabilt underlag för att säga upp försäkringen. Bolaget har därför handlat oaktsamt och ska med anledning av detta hållas skadeståndsskyldigt mot lantbrukaren.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt