Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oskälig hyra måste återbetalas – trots att sökanden struntat i en månadshyra

Vid beräkningen av skälig hyra ska bedömningen enbart grunda sig på den period som omfattas av yrkandet – även om andrahandshyresgästen ostridigt underlåtit att betala hyra för en annan del av hyresperioden. Dessutom kan uthyraren inte kvitta överhyran mot en hyresfordran. Det konstaterar hovrätten i ett mål som gäller återbetalning av överhyra.

En kvinna som i andra hand hyrt en 49 kvadratmeter stor enrumslägenhet i Stockholms innerstad av en man från den 1 april till den 31 december 2020 vände sig till Hyresnämnden i Stockholm och ansökte om återbetalning av hyra.

Andrahandshyran uppgick till 10 000 kronor per månad. Kvinnan begärde endast återbetalning av hyra för den 1 april–30 november 2020 eftersom hon aldrig erlade någon hyra för december månad. Förstahandshyran uppgick till 5 345 kronor under den aktuella perioden.

Kvinnan yrkade återbetalning med 29 338 kronor. Hon vitsordade ett påslag om 533 kronor för möbler, 280 kronor för el och 1 382 kronor för tv-avgift. Hon motsatte sig att tillägg för hemförsäkring, flyttstädning och adressändring liksom kostnader för trasiga möbler skulle beaktas.

Mannen medgav att återbetala 6 503 kronor men bestred yrkandet i övrigt.

Hyresnämnden ansåg att mannens förstahandshyra om 5 345 kronor skulle bilda utgångspunkt för bedömningen av skälig hyra enligt 12 kap. 55 och 55 f §§ jordabalken.

Enligt hyresnämnden skulle skälig hyra beräknas utifrån hela hyresperioden, det vill säga även december 2020 då kvinnan ostridigt inte betalat någon hyra. Efter att ha dragit av beloppet för tilläggen kom hyresnämnden fram till att mannen skulle återbetala 23 187 kronor.

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hennes talan i hyresnämnden skulle fastställas i sin helhet. Hon anförde att hyresnämnden beräknat skälig hyra utifrån nio månader, trots att hon ostridigt endast betalat åtta månadshyror. Till följd av detta kvittade i princip hyresnämnden decemberhyran mot hennes rätt till återbetalning av hyra, vilket inte är förenligt med hyrespraxis.

Mannen ansåg det vore orimligt att beräkna skälig hyra endast på en del av hyresperioden i en situation där andrahandshyresgästen har underlåtit att betala hyran för en annan del av hyresperioden. Han menade att han kunde kvarhålla överhyra som säkerhet för sin hyresfordran.

I likhet med hyresnämnden anser hovrätten att kvinnan har betalat för mycket i hyra till mannen.

Beträffande själva uträkningen konstaterar dock domstolen att beräkningen av skälig hyra endast kan grunda sig på den period som omfattas av yrkandet – i det aktuella fallet 1 april–30 november 2020. Hyresbetalningen för december 2020 ligger därför utanför prövningsramen. Dessutom är det inte möjligt att ta hänsyn till eventuella kvittningsinvändningar i ett mål om återbetalning av hyra.

Mot denna bakgrund finner hovrätten att skälig hyra har överskridits med 29 338 kronor, vilket kvinnan överensstämmer med vad kvinnan yrkat. Överklagandet ska därför bifallas.

Lagrum: 12 kap. 55 och 55 f §§ jordabalken

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Bostadshyra - hyresnivå

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig