Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SiS-hemmets personal har ”abdikerat” – vågar inte ställa krav

Nedgångna lokaler, oacceptabelt låg temperatur och personal som ”abdikerat” för ungdomarna av oro att utsättas för repressalier av dem eller deras vänner utanför hemmet. Det är verkligheten på SiS-hemmet Tysslinge där unga personer med stort våldskapital och kopplingar till kriminella grupperingar vårdas, skriver Justitieombudsmannen i ett inspektionsprotokoll.

I början av november genomförde Justitieombudsmannen, JO, en oanmäld inspektion vid det särskilda ungdomshemmet Tysslinge. Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, och bland annat vårdar unga personer med stort våldskapital och kopplingar till kriminella grupperingar.

Vid inspektionen kunde JO konstatera att hemmets lokaler är ”mycket nedgångna”, kala, mörka och smutsiga. Vissa sanitetsutrymmen framstod enligt JO som ”direkt ohygieniska” och i flera av hemmets utrymmen var väggarna täckta av klotter med ”otrevliga budskap. Under inspektionen konstaterades också att temperaturen i delar av lokalerna var ”långt under acceptabel rumstemperatur”. Lokalerna utgjorde tidigare en anstalt och enligt JO är intrycket att lokalerna inte är anpassade för den nu aktuella målgruppen.

I samband med inspektionen förde JO:s medarbetare samtal med de anställda vid hemmet. I dessa samtal framkom en samstämmig bild av att personalen på Tysslinge ”abdikerat” och inte längre vågar ställa krav på ungdomarna. Detta då de är oroliga för att utsättas för repressalier av ungdomarna och deras vänner på utsidan.

Flera i personalen uppgav också att personal underlåter att upprätta incidentrapporter för att slippa bli måltavlor när de intagna ungdomarna begär ut hemmets dokumentation. De undviker också att polisanmäla händelser av rädsla. Under inspektionen framkom också att många i personalen undviker att väcka ungdomarna på morgnarna samt anpassar sitt förhållningssätt efter deras önskemål.

Det framkom också att det hänt att ungdomar ”tagit över hela avdelningar” på hemmet. Under 2023 uppstod vid upprepade tillfällen, ibland flera gånger om dagen, ”upploppsliknande situationer där ungdomarna lyckats tillverka vapenliknande föremål”. Vid ett av dessa upplopp förstörde ungdomarna en av hemmets avdelningar.

Av JO:s inspektionsprotokoll framgår att intrycket är att Tysslingens personal är passiv och låter ungdomarna styra en stor del av verksamheten. Det framgår också att hemmets ledning känner till att det förekommer att personal utnyttjas samt att en del av de anställda är rädda för att väcka ungdomarna på morgnarna.

Ledningen bekräftar också att man behövt tillkalla polis vid flera tillfällen med anledning av att det uppstått situationer som är ”för riskabla för personalen att hantera”.

Mot bakgrund av det som framkommit vid inspektionen gör JO bedömningen att det är tveksamt om hemmet verkligen har de förutsättningar som krävs – och skickar därför en kopia av protokollet till IVO.

”Jag ställer mig frågande till om ungdomshemmet verkligen har de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt uppdrag och bedriva en verksamhet som erbjuder en trygg och säker vård och behandling av de intagna”, skriver JO i protokollet.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

O 25-2023.pdf

300 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Arbetsmiljö, Kriminalvård, Tvångsvård m.m., Förvaltningsrätt, Socialrätt