Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skatteverket kan tvingas släppa handlingar från skatteparadis

Skatteverket kan inte blankt vägra lämna ut handlingar som rör verkets begäran om informationsutbyte med Malta och Schweiz och svaren från dessa länder. En noggrannare prövning måste göras. Detta gäller också intern kommunikation och dokumentation hos Skatteverket.

En företrädare för ett bolag begärde hos Skatteverket att fä del av bland annat följande handlingar: Skatteverkets förfrågningar till och svar från myndigheter i Malta rörande mannens brittiskt-registrerade bolag och verkets kontakt med myndigheter och bank i Schweiz gällande honom och bolaget, samt intern kommunikation och dokumentation inom Skatteverket där behovet av informationsutbyte i Schweiz rörande honom och bolaget har prövats.

Skatteverket lämnade inte ut de begärda handlingarna med hänvisning till att de omfattas av sekretess enligt bestämmelsen i 17 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt 17 kap. 2 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänför sig till pågående granskning för kontroll av bland annat skatt eller avgift till staten eller kommun om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs for den som kontrollen avser.

Mannen hävdade att han har rätt till partsinsyn. Syftet med begäran är dels att han vill kunna kontrollera att de uppgifter som Skatteverket får del av från ett annat land är korrekta innan ett beslut fattas, dels att han vill fa del av den interna kommunikation som ägt rum inom Skatteverket för att se att den motivering som lämnats för informationsutbyte är korrekt. Han behöver insyn för att förstå utredningsåtgärderna och varför Skatteverket inte fattar några beslut i sakfrågan.

Vad gäller frågan om partsinsyn anser Kammarrätten i Stockholm att mannen inte är att se som part i ärendet om informationsutbyte mellan Skatteverket och utländska myndigheter och bank. Han kan därför inte ta del av de begärda handlingarna på grund av en rätt till insyn som part i ett ärende (se till exempel Kammarrätten i Stockholms dom den 10 augusti 2015 i mål nr 5586-15).

Kammarrätten konstaterar att av 2 kap. 15 § första stycket TF framgår att om en handling inte kan tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte far lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Bestämmelserna i TF innebär att en begäran om att få ta del av allmänna handlingar ska leda till att den beslutande myndigheten noggrant prövar vilka uppgifter som kan eller inte kan lämnas ut. I de delar de begärda handlingarna inte omfattas av sekretess ska de alltså göras tillgängliga för den som begär att få ta del av dem.

Eftersom handlingarna i form av Skatteverkets begäran om informationsutbyte med Malta och Schweiz i sin helhet inte omfattas av sekretess enligt 17 kap. 2 § OSL och då det inte är klart vilken handling i form av svar på begäran från Schweiz som Skatteverket har sekretessprövat och inte lämnat ut, anser kammarrätten att det inte har gjorts en sådan noggrann prövning av vilka handlingar och uppgifter som kan eller inte kan lämnas ut som krävs enligt reglerna i TF.

Skatteverkets beslut beträffande dessa handlingar ska därför upphävas och målet visas åter till verket för ny handläggning.

När det gäller handlingarna i form av svar på begäran om informationsutbyte med Malta instämmer kammarrätten i Skatteverkets bedömning att handlingarna omfattas av sekretess enligt 17 kap. 2 § OSL.

När det gäller handlingar som rör intern kommunikation och dokumentation hos Skatteverket är det, enligt kammarrätten, oklart vilka handlingar som Skatteverket faktiskt har prövat inför beslutet att avslå mannens begäran. Mot denna bakgrund har Skatteverket inte heller i denna del gjort en sådan noggrann prövning som krävs enligt reglerna i TF. Skatteverkets beslut ska därför upphävas och målet visas åter till verket för att först klarlägga vilka handlingar som omfattas av begäran och, om sådana handlingar finns, därefter ta ställning till om de kan lämnas ut enligt bestämmelserna i TF och OSL.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Skatteflykt, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess