Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN oenig om näringsbetingade andelar i Jersey-bolag

Ett bolag i Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Det anser en oenig Skatterättsnämnd i ett förhandsbesked.

SRN oenig om näringsbetingade andelar i Jersey-bolag

En man anställd i ett aktiebolag erbjöds att förvärva andelar i ett bolag skattemässigt hemmahörande i Jersey. Han övervägde att göra det genom sitt eget aktiebolag.

Jersey-bolagets verksamhet består bland annat av att förvalta och bibehålla överskottslikviditet för framtida expansion och äger inom ramen för sin förvaltning en viss procent av en kontorsfastighet i Jersey. Fastigheten hyrs i sin tur ut till en extern hyresgäst för ett antal brittiska pund per år.

Vid Skatterättsnämnden, SRN, undrade mannen, via sitt bolag, om en eventuell investering i Jersey-bolaget kommer att vara näringsbetingade. Bolaget vill även veta om svaret på den frågan förändras om Jersey-bolaget säljer sitt fastighetsinnehav och ett senare beskattningsår endast uppbär inkomster som enligt inkomstlagstiftningen i Jersey beskattas med en skattesats om noll procent.

Skatteverket anser att en utländsk juridisk person inte kan utgöra ett reellt inkomstskattesubjekt i sitt hemland om det där helt saknas bolagsskatt eller om företaget undantas därifrån. Detsamma torde gälla även om företaget beskattas med en nollskattesats.

SRN gör följande bedömning.

För att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid den skatterättsliga jämförelsen krävs, som Skatteverket anfört, att företaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland (se RÅ 2009 ref. 100, HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49).

Vad gäller första frågan bedömer SRN att Jersey-bolaget, enligt förutsättningarna för frågan, kommer att uppbära fastighetsinkomster som beskattas med 20 procent.

Vad händer då om Jersey-bolaget avyttrar sin andel av fastigheten och därefter inte uppbär några inkomster från den, utan endast inkomster som beskattas med en nollskattesats?

Nämnden påpekar att Jersey-bolaget inte omfattas av något generellt undantag från inkomstbeskattningen. Skattefriheten grundas inte heller på bolagets klassificering utan på att bolaget alltså inte uppbär några inkomster som ska beskattas.

Enligt SRN:s mening bör en principiell bedömning göras. Det avgörande bör vara att företaget inte omfattas av något generellt beskattningsundantag utan faktiskt är ett skattesubjekt som kan uppbära skattepliktiga inkomster. Att bolaget de facto inte har betalat någon inkomstskatt saknas alltså betydelse för bedömningen, anser nämnden.

Sammanfattningsvis innebär detta att Jersey-bolaget ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar.

Tre ledamöter var skiljaktiga och påpekade att Jersey-bolaget enligt Jersey-lagstiftningen är kategoriserat som ett så kallat icke-finansiellt tjänsteföretag och att bolagets inkomster beskattar sina inkomster med en nollskattesats. ”I praktiken innebär det att bolaget är helt undantaget från inkomstbeskattningen”, menade de skiljaktiga, vilket medförde att det inte reellt sett utgjorde ett inkomstskattesubjekt i Jersey. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig