Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Underkända referenser i mäklarupphandling får klartecken i kammarrätten

Förvaltningsrätten rev upp upphandlingen av mäklartjänster då en fastighetsbyrå som referenser angett sin franchisegivare och en bankchef som samarbetspartner. Dessa hade inte haft avtal med fastighetsbyrån inom aktuella områden och tidsram. Kammarrätten upphäver nu domen.

Underkända referenser i mäklarupphandling får klartecken i kammarrätten

Östersunds kommun genomför upphandling av mäklartjänster avseende bostadsfastigheter och näringsfastigheter. Varje delområde utvärderas var för sig och avtal tecknas i form av ramavtal.

Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande. Antagandegrunden är det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga, lägst arvode samt lägsta pris på övriga tjänster. Inom föreskriven tid inkom tre anbud, varav samtliga ansågs uppfyllda kvalificeringskraven.

Anbud från och Fastighetsbyrån Bergström & Henriksson AB ansågs ha lägst anbudssumma avseende delområdet bostadsfastigheter och tilldelades avtalet på det området. Qvicklund

Fastighetsförmedling AB placerades på andra plats och Storsjömäklarna på tredje plats.

Krävde rättelse

Quicklund ansökte om överprövning och yrkade i första hand att upphandling avseende delområdet bostadsfastigheter skulle rättas på så sätt att en ny utvärdering ska ske, varvid kommunen förkastar anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven. Quicklund pekade på att Fastighetsbyrån i sina referensuppdrag inte angivet uppdrag eller avtal inom området som upphandlingen omfattar. I stället har Fastighetsbyrån angett sin egna franchisegivare och sin egen samarbetspartner för banktjänster.

Förvaltningsrätten i Härnösand konstaterade att av 1.4.5 i förfrågningsunderlaget framgår att leverantören ska ha erfarenhet av att fullfölja uppdrag/avtal inom området eller motsvarande områden.

Uppdragen/avtalen ska vara pågående eller avslutade inom de senaste tre åren. I stycket direkt nedanför anges i 1.4.5.1 att referenserna ska verifiera att de haft avtal med leverantören enligt ovan.

Förvaltningsrätten ansåg att vad som anges i 1.4.5 och 1.4.5.1 i förfrågningsunderlaget ”rimligen endast kan uppfattas som att referenserna ska intyga att de antingen har avtal med leverantören inom området för upphandlingen eller att de haft sådant avtal de senaste tre åren”.

Bröt mot likabehandling

Annat har inte kommit fram än att de referenser Fastighetsbyrån angett inte har eller har haft avtal med Fastighetsbyrån inom det aktuella området eller motsvarande områdena inom den angivna tidsramen. Genom att inte ange sådana referenser som efterfrågas ansåg domstolen att Fastighetsbyrån inte uppfyllt ett av de obligatoriskt krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Genom att anbudet likväl kvalificerats har principen om likabehandling eftersatts.

Fastighetsbyrån har placerats före Qvicklund vid utvärderingen, som placerades på andra plats. Förvaltningsrätten fann därmed att eftersättandet av likabehandlingsprincipen medfört att Qvicklund lidit eller kan komma att lida skada. Det fanns därmed skäl att ingripa i upphandlingen.

Det ansågs tillräckligt att upphandlingen rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering ska göras varvid anbud från Fastighetsbyrån inte ska beaktas.

Kammarrätten i Sundsvall, som nu river upp domen, noterar inledningsvis att upphandlingsdokumenten inte ställer några närmare specifikationer för referenserna eller form för uppdragen eller avtalen. I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att kravet att ange referenser inte kan anses vara otydligt.

Till skillnad från förvaltningsrätten finner kammarrätten att Fastighetsbyrån Bergström & Henriksson AB har uppfyllt kravet i upphandlingsdokumenten genom att uppge två referenser som bekräftar att de har avtal med bolaget gällande mäklartjänster för bostäder. Det har inte kommit fram att det skulle strida mot de grundläggande principerna för LOU att ange en franchisegivare och samarbetspartner som referens i upphandlingen.

Den beskrivning Fastighetsbyrån Bergström & Henriksson AB har lämnat om referenserna får enligt kammarrätten vara tillräcklig för att den upphandlande myndigheten ska kunna bedöma dessa. Kommunen har därför inte agerat i strid med LOU när den har antagit Fastighetsbyrån Bergström & Henriksson AB:s anbud. Överklagandet ska därför bifallas.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Köprätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig