Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Upphandlingssekretessen för omfattande – beslut rivs upp

Region Jönköpings läns beslut att neka ansökan om få ut handlingar upphävs. Det borde krävas att det föreligger någon speciell omständighet för att mera allmänt hålla uppgifter ska beläggas med sekretess när en enskild träffar avtal med myndighet, menar kammarrätten med stöd i ett uttalande från Högsta förvaltningsdomstolen.

Region Jönköpings län avslog en begäran som ett aktiebolag hade inkommit med och som avsåg handlingar om produktspecifikationer och anbudspriser vid en upphandling av ett skobolag.

Trots att anbudssekretessen hade löpt ut ansåg regionen att utlämnande av samtliga specifikationer skulle kunna innebära att anbudsgivaren led skada och hänvisade till Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, kap 31 § 16. Begäran avslogs alltså i sin helhet.

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Jönköping.

Bolaget har yrkat att de begärda handlingarna i form av produktspecifikationer ska lämnas ut i sin helhet, dock med undantag för de uppgifter om priser som har belagts med sekretess av regionen.

Domstolen noterar inledningsvis att sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärsförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av någon särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Enligt ett uttalande från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i HFD 2016 ref. 17 borde det krävas att det föreligger någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden för att OSL kap 31 § 16 ska tillämpas.

HFD uttalade dock i samma mål att specifika uppgifter om en näringsidkares metoder, processer och kapacitet normalt utgör företagshemligheter som vanligen kan antas medföra skada för anbudsgivaren om de lämnas ut.

Frågan är om andra uppgifter än uppgifter om priset i bilagorna till två av anbuden i den aktuella upphandlingen kan lämnas ut.

Enligt kammarrätten tolkning har ingen av anbudsgivarna begärt sekretess för några andra uppgifter än de specifika prisuppgifterna. Det saknas därför särskild anledning att anta att de kommer att lida skada om andra uppgifter än prisuppgifterna lämnas ut.

Sammanfattningsvis ska överklagandet därför bifallas och handlingarna ges ut förutom de uppgifter som avser prisuppgifter. 

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt