Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utbyggnad av Gröna lund stoppas

Mark- och miljödomstolen anser att utbyggnaden av Gröna lunds nöjesfält i Stockholm innebär en otillåten utvidgning av området enligt förarbetena till lagstiftningen om nationalstadsparken. Dessutom kommer fronten förändras påtagligt, vilket medför att områdets kulturhistoriska värden skadas. Beslutet att anta detaljplanen upphävs därför.

Utbyggnad av Gröna lund stoppas

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade att anta en detaljplan för utbyggnad av Gröna lunds nöjesfält på Djurgården i Stockholm. Flera enskilda och ett antal föreningar överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt.

Rätten konstaterar att det inte, så som en del av klagandena anfört, finns några formella hinder mot att anta detaljplanen. Inte heller vad som gjorts gällande om buller och strandskydd innebär att detaljplanen ska upphävas.

Däremot framhåller rätten att planförslaget kan skada Riksintresset Nationalstadsparken. Enligt 4 kap. 7 § miljöbalken är det berörda området en del av en nationalstadspark. Inom en sådan får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Av förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken framgår att förändring, upprustningar och kompletteringar får utföras om de natur- och kulturhistoriska värdena inte utsätts för någon betydande negativ inverkan.

Det framgår även att ny bebyggelse, nya anläggningar och andra åtgärder som kan aktualiseras i delar av en nationalstadspark som inte utgör parklandskap eller naturmark, som i det här fallet, endast bör få komma till stånd om det kan ske utan att natur- och kulturvärdena skadas. 

Byggnadsområdet får alltså inte utvidgas, men däremot kompletteras om kompletteringarna inte skadar områdets natur- och kulturhistoriska värden. I det här fallet bedömer domstolen att det inte rör sig om en komplettering, särskilt med hänsyn till omfattningen av antalet nya attraktioner som ska byggas och att kommunen i fråga om strandskydd anfört att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.

Redan av det skälet menar rätten att det finns skäl att upphäva beslutet om att anta detaljplanen. Utbyggnaden skulle dessutom innebära att verksamheten kommer att få ett mer dominerande uttryck på landskapsbilden än tidigare, inte minst vad gäller vyn från vattnet vid inloppet till Stockholm.

Att platsen i dagsläget består av en parkeringsplats med byggmaterial och bråte och att åkattraktionerna kommer att vara transparenta och genombrutna, ändrar inte bedömningen.  Rätten anser ändå att historiska landskapets natur- och kulturvärden för riksintresset Nationalstadsparken kommer att skadas, och beslutet ska därför upphävas.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor