Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

44-åring får inte heta Påfågel

Kammarrätten nekar en 44-årig man att byta efternamn till Påfågel. Det finns nämligen en förväxlingsrisk mellan namnet och varukännetecknet Påfågeln Saffran. Samtidigt saknas det särskilda skäl för att ändå tillåta namnbytet.

44-åring får inte heta Påfågel

Skatteverket avslog en 44-årig mans ansökan om att få byta efternamn till Påfågel.

Myndigheten konstaterade att det redan finns en firma med namnet Åsby Påfågel och att det sökta efternamnet med det dominerande ordet ’Påfågel’ i firmanamnet. Det finns även ett varukännetecken Påfågeln Saffran där förväxlingsrisken är densamma. Det var inte känt att 44-åringen hade använts namnet ’Påfågel’ som efternamn tidigare eller att det var inarbetat på annat sätt.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Han menade att det var orimligt att en firma kunde få ensamrätt för ordet ’Påfågel’ som är ett allmänt svenskt ord. 44-åringen bestred även att det förelåg någon förväxlingsrisk.

Frågan var alltså om det fanns hinder för 44-åringen att byta till efternamnet Påfågel på grund av förväxlingsrisk med de antingen firmanamnet eller varukännetecknet.

Domstolen ansåg att ordet som sådant saknade direkt särskiljningsförmåga. En helhetsbedömning skulle därför göras. Rätten fann att efternamnet varken visuellt eller fonetiskt kunde förväxlas med Åsby Påfågel eller Påfågeln Saffran. Det saknades därmed hinder mot att mannen bytte namn på den grunden. Målet återförvisades därför till Skatteverket för fortsatt handläggning.

Kammarrätten i Göteborg gör nu en annan bedömning och fastställer Skatteverkets avslagsbeslut.

Domstolen framhåller att företagsnamn ofta innehåller ord som genom sin innebörd eller särprägel är mer framträdande än de övriga och därför får karaktären av firmadominanter. Typiska exempel är fantasiord eller egenartade släktnamn. Även ord utan originalitet kan dock genom få sådan särprägel genom att de inarbetas (prop. 1974:4 s. 207).

Kammarrätten anser, till skillnad från underinstansen, att Påfågeln i varukännetecknet har särskiljningsförmåga. ’Påfågeln’ är också det dominerande ordet, eftersom det i sammanhanget är det mest framträdande ordet.

Sammantaget innebär detta att det tilltänkta efternamnet Påfågel är förväxlingsbart med varukännetecknet. Eftersom det inte har kommit fram några särskilda skäl för att ändå tillåta namnbytet upphäver alltså kammarrätten underinstansens dom och fastställer Skatteverkets beslut. 

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Varumärkesrätt, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig