Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat vidarekopplade samtal från häktad klient – utesluts nu

Mannen, som suttit frihetsberövad för mordet på en tolvårig flicka i Norsborg, har kunnat kommunicera med omvärlden genom sin advokat som har vidarekopplat telefonsamtalen – vilket bland annat lett till ett försök att skapa ett falskt alibi för mordnatten. Advokatsamfundets disciplinnämnd väljer nu att utesluta advokaten.

Advokat vidarekopplade samtal från häktad klient – utesluts nu
Trots att kvinnan bara har varit advokat i tre år har har hon hunnit göra sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed. Foto: Isak Bellman

Det var i december 2023 som den i dag 31-årige mannen i hovrätten dömdes för sin inblandning i mordet på en tolvårig flicka i Norsborg. Under rättegången dök en kvinna upp och påstod att hon kunde ge mannen alibi för tidpunkten för mordet, vilket dock avfärdades av såväl tingsrätten som hovrätten.

Alibivittnet tillsammans med vissa andra omständigheter väckte dock misstankar hos åklagarna i målet och Kriminalvården om att 31-åringen, som satt häktad med restriktioner, kunde kommunicera med omvärlden. Under tiden i häkte granskades 31-åringens post och samtal med undantag för kontakter som han haft med sina försvarare.

Det låg därför nära till hands att anta att det var genom försvararna som mannen hade kontaktat utomstående. En av 31-åringens försvarsadvokater och en biträdande jurist hade telefonkontakt med mannen i 29 respektive 232 timmar under perioden 1 september–31 oktober 2021. En betydande del av samtalen har ägt rum utanför kontorstid. Kriminalvården hade även reagerat på ett brev adresserat till advokaten från 31-åringen som var ”väldigt tjockt” och verkade innehålla flera mindre brev.

Advokaten har nu anmälts till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Förutom att hon påstås ha vidarekopplat samtal och vidarebefordrat brev till utomstående görs det gällande att hon har hamnat i ett beroendeförhållande till 31-åringen samt varit jävig. Det påstådda jävet består i att advokaten, samtidigt som hon var förordnad som offentlig försvarare för 31-åringen, företrädde hans fru i rättsliga angelägenheter. Anmälarna anser även att advokaten har missbrukat substitutionsinsitutet.

Till stöd för att advokaten har vidarekopplat 31-åringens telefonsamtal till utomstående har Kriminalvården pekat på att flera tillfällen av så kallad nätdetektion har registrerats under samtalen. Systemet ger bland annat utslag när ett samtal med en intagen vidarekopplas.

Advokaten har svarat på anmälan och tillbakavisar kritiken. De omfattande kontakter som förevarit mellan henne och 31-åringen beror på att hon vid tidpunkten hade tre parallella uppdrag för 31-åringen. Dessutom hade hon andra klienter som var intagna på samma avdelning som mannen och vissa av telefonsamtalen har varit med dessa klienter. Hon har inte heller medverkat till något restriktionsbrott avseende det ”tjocka brevet”.

Vad gäller den påstådda intressekonflikten framhåller advokaten att hon i det ena fallet frånträdde uppdraget när hon insåg att det förelåg en intressekonflikt och i det andra fallet kom fram till att någon jävssituation inte förelåg.

Disciplinnämnden väljer nu att utesluta advokaten från samfundet.

Enligt nämnden har ”hela verksamheten vid [advokatfirman] byggt på omfattade substitution till biträdande jurister och unga advokater även i de i ärendet aktuella målen som rört mycket allvarlig brottslighet”.

Advokaten har vidare tillämpat ”ett arbetssätt där det framstår som att det varit klienten som helt dikterat kontakterna”, vilket bekräftas av de många och långa telefonsamtalen som ofta skett på 31-åringens initiativ. Till detta kommer att advokaten har haft omfattande kontakter med 31-åringens hustru. Dess kontakter har rört såväl personliga relationsfrågor som arbetsrelaterade frågor.

Sammantaget anser nämnden att advokaten har hamnat i ett sådant beroendeförhållande till 31-åringen och hustrun att hon inte intagit den fria och oberoende ställning som krävs för att hon ska kunna fullgöra försvararuppdraget. Det är även klarlagt att advokaten var väl bekant med 31-åringens hustru när hon gick med på att representera henne och en intressekonflikt har därför förelegat.

Hon har även brustit som principal genom att utfärda en substitutionsfullmakt till den biträdande juristen under en semesterresa och saknade därmed möjlighet att övervaka den biträdande juristens arbete. Dessutom hade en annan advokat på byrån dessförinnan återkallat samtliga sådana fullmakter för den biträdande juristen avseende 31-åringen.

Slutligen står det klart att advokaten har vidarekopplat samtal från 31-åringen till utomstående trots att den sistnämnde satt häktad med restriktioner. Däremot är det inte utrett att hon gjort sig skyldig till restriktionsbrott.

Sammantagen anser nämnden att advokaten i flera avseenden brutit mot god advokatsed, och i två fall på ett allvarligt sätt. Försvårande är att hon, som endast varit advokat i tre år, ”så snart efter att hon inlett sin advokatverksamhet redan gjort sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed”. Försvårande är även den allvarliga brottslighet som hennes klient varit misstänkt för och sedermera dömts för.

Advokaten utesluts därför ur samfundet. Beslutet ska verkställas genast. 

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

23-1685, 23-2334.pdf

500 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Brott mot person, Advokat, Kriminalvård, Straffprocess, Åklagare, Polis, Övrig straffrätt, Tillstånd och tillsyn