Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Återupptagna studier grund för att återkalla beslut om arbetslöshetsersättning

Ett beslut om beviljad arbetslöshetsersättning efter avhopp från studier kan enligt Kammarrätten ändras om det framkommer att beslutet var felaktigt. Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och tydliggör att arbetslöshetsersättning inte kan utgå vid studieuppehåll, utan endast vid studieavbrott.

En man blev återkrävd på ersättning från Arbetslöshetskassan Alfa, och begärde överprövning då han menade att återkravet delvis var felaktigt. Mannen menade att han beslutat att hoppa av sina studier och hitta ett jobb, men att han när han inte fått jobb bestämt att återuppta studierna.

Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet och anförde att det ursprungliga beslutet om att bevilja arbetslöshetsersättning fattats på uppenbart felaktigt underlag, och att det därför funnits grund att besluta om rättelse avseende detta och återkräva beloppet.

Förvaltningsrätten inledde med att konstatera att prövningen endast skulle omfatta frågan om arbetslöshetskassan haft fog att ändra beslutet till mannens nackdel med stöd av 63 § första stycket 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Frågan om återkrav kunde enligt domstolen inte behandlas i målet eftersom arbetslöshetskassan enligt 50 § ALF måste ompröva beslutet om återkrav innan överklagande kan ske.

Domstolen menade att ändring av ett gynnande beslut enligt ALF förutsätter att beslutet innehåller en kvalificerad och uppenbar felaktighet, och att det inte heller får ändras om det finns synnerliga skäl mot en sådan ändring. Förvaltningsrätten konstaterade att mannen hade intygat att studierna avslutats och att han inte heller tänkt studera i framtiden. Knappt tre månader senare hade mannen skickat in en ansökan om att få studera under våren. Arbetslöshetskassan beslutade därför att genom rättelse upphäva beslutet om arbetslöshetsersättning eftersom det enligt kassan fattats på uppenbart felaktigt underlag.

Enligt förvaltningsrätten kan omständigheter som tydligt visar att beslutet varit felaktigt beaktas, även om arbetslöshetskassan får kännedom om detta först vid ett senare tillfälle. I detta fall var det dock enligt domstolen inte klarlagt om mannen de facto redan vid tidpunkten för beslutet hade för avsikt att studera under våren, och beslutet kan därmed inte anses ha fattats på uppenbart felaktigt underlag. Med anledning av detta ansåg inte förvaltningsrätten att arbetslöshetskassan haft tillräckliga skäl för att ändra beslutet, och det överklagade beslutet om rättelse upphävdes.

Arbetslöshetskassan överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa kassans beslut. Arbetslöshetskassan anförde att mannen lämnat uppenbart felaktiga uppgifter om att han hoppat av studierna och inte hade för avsikt att fortsätta, och att det därmed fanns grund för rättelse. Om kammarrätten skulle anse att det inte fanns skäl för rättelse på den grunden anförde arbetslöshetskassan att beslutet ändå var oriktigt på grund av att rättstillämpningen var uppenbart felaktig eftersom mannen alltjämt skulle ses som studerande, även om han hade uppehåll från studierna.

Mannen ansåg att överklagandet skulle avslås, och menade att han hade avslutat studierna för att arbeta, men att hans arbetssökande gick dåligt och att han med anledning av ett avhopp på utbildningen hade möjlighet att återuppta studierna på en annan ort. Mannen uppgav också att hans liv varit kaos under perioden samt att hans dyslexi försvårade kommunikationen. I det fall att återbetalning skulle ske hade det lett till personlig konkurs.

Kammarrätten konstaterar att ersättning enligt 10 § första stycket 1 ALF inte kan lämnas till en sökande som studerar, och att det i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 18 § framgår att ersättning får lämnas under uppehåll i utbildning om det är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Eftersom den typ av studier och uppehåll som är aktuella i målet inte omfattas av detta undantag, kan inte ersättning lämnas.

Domstolen anför vidare att frågan om mannen avbrutit sina studier eller endast tagit studieuppehåll är avgörande för bedömningen. Mannen har själv gjort gällande att han avbrutit studierna, men enligt intyg från utbildningssamordnaren var det fråga om ett studieuppehåll för att mannen senare skulle ha möjlighet att fortsätta studera, vilket han alltså också hade gjort.

Med bakgrund av detta menar kammarrätten att mannen inte kan anses ha avbrutit sina studier, och att han därmed inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Eftersom informationen om studieuppehåll funnits tillgängliga för arbetslöshetskassan redan vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet, konstaterar domstolen att beslutet blivit oriktigt på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning. Oriktigheten var inte av ringa betydelse och det finns enligt domstolen inte heller några synnerliga skäl mot att ändra beslutet. Kammarrätten bedömer därmed att arbetslöshetskassan haft rätt att ändra beslutet om beviljande av arbetslöshetsersättning, och förvaltningsrättens dom upphävs.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Försäkringsrätt, Förvaltningsprocess, Övrig offentlig rätt, Förvaltningsrätt, A-kassa, pension m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig