Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dömd finanschef frias från insiderbrott i spelbolag

Hovrätten friar 50-årige finanschefen som dömdes för att vid tiden han sålde sitt aktieinnehav i spelbolaget Starbreeze hade insiderinformation om att bolaget skulle hamna på obestånd. Domstolen anser det inte visat att mannen kände till detta, bland annat då det alltjämt pågick diskussioner om olika finansieringslösningar vid avyttringstidpunkten.

Dömd finanschef frias från insiderbrott i spelbolag

50-åringen åtalades vid Stockholms tingsrätt för grovt insiderbrott efter att ha sålt sitt aktieinnehav i det börsnoterade spelbolaget Starbreeze, där mannen alltså tidigare arbetat som finanschef.

Starbreeze hamnade i ett ekonomiskt ansträngt läge under hösten 2018. I november 2018 gick bolaget ut med en vinstvarning, som på den aktuella kursdagen resulterade i ett kursfall med omkring 20 procent. Åklagaren menade att finanschefen – genom att sälja sitt innehav i bolaget innan informationen hade offentliggjorts – hade gjort sig skyldig till insiderbrott. Genom handeln ska 50-åringen ha begränsat sin förlust med över 1,3 miljoner kronor.

Enligt tingsrätten var det klarlagt att det ekonomiska läget i bolaget var ansträngt vid tidpunkten. Att kassaflödet var negativt kunde dock härledas ur bolagets Q3-rapport – som släpptes före 50-åringens aktieförsäljning. Den informationen utgjorde därför inte insiderinformation, ansåg domstolen.

Det fanns däremot ingen publik information kring finanschefens bedömning om att det under en period skulle bli nödvändigt att stoppa alla fakturabetalningar. Eftersom en sådan åtgärd enligt tingsrätten utgör information ”som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för ett investeringsbeslut” fann tingsrätten att 50-åringen likväl hade suttit på insiderinformation.

Mannen dömdes därför för insiderbrott. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till vinningen och att mannen var finanschef i bolaget vid tidpunkten för avyttringen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 200 dagsböter om 190 kronor. Ett belopp om 700 000 kronor förverkades såsom utbyte av brott.

Svea hovrätt kommer nu till en annan slutsats och friar 50-åringen helt.

Hovrätten framhåller inledningsvis att åklagarens gärningsbeskrivning utgör ramen för prövningen, på det sätt som åklagaren uttryckligen har anvisat. Domstolen prövar därför inte om mannen, vid avyttringen av aktierna, hade någon annan insiderinformation än den åklagaren uttryckligen har gjort gällande.

Det innebär att hovrättens prövning är en delvis annan än tingsrättens.

Den första delen av prövningen hänför sig till huruvida 50-åringen, vid tiden för aktieförsäljningen, hade information om att Starbreeze AB riskerade att hamna på obestånd inom några månader. Flera omständigheter talar för det, skriver hovrätten.

Till skillnad från underinstansen anser rätten dock inte att mannen hade information om att bolagets behov av extern finansiering i närtid inte kunde ordnas. Utredningen ger i stället stöd för att det alltjämt pågick diskussioner mellan Starbreeze och bolagets bank om en lösning på finansieringen.

50-åringen har samtidigt bland annat invänt att det inte fanns någon risk för obestånd under den tid han sålde sina aktier och att han inte hade fått någon information om motsatsen. Anledningen till att han uppmanade att avvakta med bolagets fakturabetalningar var att bolaget hade en viss likviditetsbrist som var tänkt att mötas av framtida intäkter.

Hovrätten anser inte att mannens invändningar kan avfärdas som irrelevanta och framstår inte heller som obefogade. Mot bland annat den bakgrunden ger målet enligt rätten inte tillräckligt stöd för att 50-åringen satt på specifik information om att bolaget skulle komma på obestånd inom några månader, vid tiden för aktieförsäljningen.

Sammanfattningsvis har åklagaren enligt domstolen inte styrkt att 50-åringen vid avyttringen av Starbreeze-aktierna mellan den 12 och 16 november 2018 hade insiderinformation av det slag som påståtts. Åtalet för grovt insiderbrott ogillas därför i sin helhet. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Företagshemligheter

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig