Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Entreprenör går miste om 1,1 miljoner efter ändring i hovrätten

En entreprenör som skulle utföra markarbeten i samband med byggandet av studentbostäder tilldömdes 1,1 miljoner kronor ytterligare för arbetet i tingsrätten men blir lottlös i hovrätten. Det anses bland annat anmärkningsvärt att en faktura ställdes ut nästan två år efter den sista åtgärden i fakturan.

Harlösa Last & Transport AB ingick den 31 januari 2017 ett avtal med Kronbo AB. Enligt avtalet skulle Harlösa AB utföra markarbeten och leverera en del material till en fastighet i Harlösa där Kronbo AB skulle uppföra två huslängor.

Entreprenaden skulle utföras på löpande räkning. Harlösa AB har fått betalt för två fakturor som utfärdades i februari respektive mars 2017. Dessa fakturor löd på sammanlagt 1 276 668 kronor. Den 20 november 2019 utställde Harlösa AB en ny faktura till Kronbo AB. Fakturan löd på 1 095 305 kronor och är obetald. Tvisten i målet gäller om Kronbo AB är skyldig att betala även för denna faktura.

Harlösa AB yrkade att Kronbo AB ska förpliktigas att till dem betala ett kapitalbelopp om 1 095 305 kronor. Harlösa påstod att under tiden företaget arbetade på fastigheten påbörjade huvudentreprenören IT Development BTC AB uppförandet av byggnaderna. Det anlände då lastbilar till fastigheten med byggnadsmaterial i form av block, takstolar och armeringsjärn. Eftersom Harlösa AB redan hade maskiner och förare på plats samt arbetade på löpande räkning gav en representant för Kronbo AB Harlösa AB i uppdrag att lossa och flytta in block, takstolar och armeringsjärn på fastigheten. Denna tilläggsbeställning gjordes muntligen vid ett möte i mars 2017 mellan parterna. Vid mötet var även BTC:s ställföreträdare närvarande. Allt tilläggsarbetet ingår därmed i avtalet mellan Harlösa AB och Kronbo AB och har utförts på samma villkor som övrigt arbete, vilket bland annat innebär att det utförts på löpande räkning. Tilläggsarbetet skedde i direkt anslutning till markarbetet som Harlösa AB utförde.

Kronbo kontrade med att enligt det avtal som parterna slöt den 31 januari 2017 skulle Harlösa AB utföra markarbete inför att två byggnader skulle uppföras på fastigheten. Den aktuella fakturan omfattas inte av det mellan parterna ingångna avtalet. Parterna har inte heller träffat något tilläggsavtal som medför att Kronbo AB blir betalningsansvarig för fakturan. Det arbete och material som fakturan tar upp avser byggnationsarbeten (inte markarbeten) som BTC beställt av Harlösa AB. Kronbo AB har redan betalat för det arbete och material som bolaget beställt av Harlösa AB. Kärandebolaget har vänt sig till fel part. Kravet borde rätteligen ha framställts till BTC. Det markarbete som Harlösa AB åtog sig att utföra avsåg enbart grunderna för byggnaderna. När det arbetet var klart anlitade Kronbo AB BTC som totalentreprenör för att uppföra huslängorna. BTC anlitade i sin tur Harlösa AB som underentreprenör. Då Harlösa AB, efter utförda byggnationsarbeten, inte fick betalt av BTC vände sig Harlösa AB till Kronbo AB i stället. Arbetet som omfattas av parternas avtal är slutfört och betalt.

Lunds tingsrätt menade bland annat att det förhållandet att det arbete och material som fordran avser i sin helhet avsett Kronbo AB:s egendom och kommit det bolaget till del talar för att kärandebolaget agerat på svarandebolagets uppdrag. Om det hade varit så som Kronbo AB hävdat, nämligen att det som kravet i målet avser omfattas av BTC:s åtagande mot dem, så hade det, menade tingsrätten, varit lätt för dem att visa detta, exempelvis genom att lägga fram det skriftliga entreprenadavtal som man påstår ska finnas. Någon sådan bevisning har emellertid inte presenterats.

Sammantaget ansåg tingsrätten att Harlösa AB genom den framlagda bevisningen hade bevisat att parterna har ingått det avtal som bolaget påstått i målet och att de i enlighet med detta avtal har utfört det arbete och levererat det material som upptas i den aktuella fakturan. Tingsrätten fann också klarlagt att den begärda ersättningen är skälig.  Harlösa AB:s talan skulle på grund av det sagda bifallas i sin helhet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör nu helt om. Av avtalet mellan Kronbo och Harlösa följer att det avsåg markarbeten till studentbostäder, att dessa arbeten skulle utföras på löpande räkning och att fakturering för arbetena skulle ske var fjortonde dag. Avtalet innehåller även en kortfattad beskrivning av hur arbetena skulle utföras.

Vad arbetena närmare bestod i och vilken omfattning de hade framgår enligt hovrättens mening inte tydligt av vare sig denna beskrivning eller avtalets ordalydelse i övrigt. Klart är emellertid att avtalet inte kan grunda rätt för Harlösa till ersättning för varje form av åtgärd på fastigheten som i och för sig skulle kunna betecknas som ett markarbete. De poster i den tvistiga fakturan som Harlösa begär ersättning för med hänvisning till avtalet kan inte heller tydligt inordnas under arbetsbeskrivningen i avtalet. Vilka arbeten och vilket material som omfattas av avtalet får därför bedömas med beaktande av den övriga bevisning som lagts fram.

Harlösas ställföreträdare har uppgett att de aktuella posterna i fakturan avser markarbeten runt och i husen som BTC uppförde. Hans uppgifter om vad för slags arbeten det rörde sig om framstår emellertid som svävande och kan – bortsett från omnämnandet av grävarbeten för VA på byggnadernas västra sida – inte hänföras till utförandet av några specifika åtgärder. I stora delar motsägs de dessutom av övrig utredning.

Dessutom ställdes den i målet tvistiga fakturan ut först omkring två år efter den tidpunkt då markarbetena avslutades, trots att avtalet föreskrev att fakturering gentemot Kronbo skulle ske var fjortonde dag, något som av allt att döma efterlevts vid tidigare faktureringstillfällen.

Hovrätten gör därför sammantaget bedömningen att det genom den bevisning som lagts fram inte är styrkt att Harlösa till följd av parternas avtal den 31 januari 2017 fått i uppdrag att utföra de markarbeten och leverera det material hänförligt till dessa arbeten som tas upp i fakturan. Redan på den grunden ska Harlösas talan ogillas i denna del.

Som vidare framgår av tingsrättens dom avser resterande poster i den tvistiga fakturan arbeten med att på löpande räkning lossa och flytta block, takstolar och armeringsjärn på fastigheten som Harlösa påstått att Kronbos representant muntligen beställt.

Hovrätten kommer här till slutsatsen att Harlösa inte styrkt att Kronbo genom ett muntligt avtal i mars 2017 på löpande räkning beställt resterande arbeten som anges i fakturan. Inte heller i denna del kan således Harlösas talan vinna bifall.

Det nu anförda innebär att käromålet i sin helhet ska ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet därmed.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig