Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel i kallelse stoppar entledigande av revisor i bostadsrättsförening

Tingsrätten upphäver beslutet att entlediga en revisor i en bostadsrättsförening då det i kallelsen angavs "val av revisor" i stället för entledigande. Denna brist i förening med att flertalet medlemmar inte deltog på extrastämman talar för att felet i kallelsen har inverkat på innehållet i beslutet om entledigandet.

Fel i kallelse stoppar entledigande av revisor i bostadsrättsförening

HSB Bostadsrättsförening Robertsvik i Luleå registrerades år 2004. I föreningens hus, som byggdes år 2009, finns 78 bostadsrätter.

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen i föreningen bestå av lägst tre och högst elva ledamöter,  varav en ska utses av HSB Norr Ekonomisk förening. Av stadgarna framgår vidare att antalet revisorer i föreningen ska vara lägst två och högst tre, med högst en suppleant, samt att en av revisorerna ska utses av HSB Riksförbund, medan övriga väljs av föreningsstämman med mandattid fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Enligt stadgarna har varje medlem i föreningen en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock en röst tillsammans. Även HSB är medlem i föreningen.

Föreningen har två revisorer; en externrevisor, som utses av HSB Riksförbund, och en internrevisor, som väljs av stämman. Föreningen har också en, av stämman vald, suppleant till internrevisorn.

Käranden i målet, en 74-årig man, valdes till internrevisor vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 21 maj 2018.

Den 3 september 2018 höll föreningens styrelse ett möte vid vilket 74-åringen delvis deltog.  Med anledning av sitt uppdrag upprättade 74-åringen två revisionspromemorior av den 26 november 2018 respektive den 9 januari 2019.

Under hösten 2018 uppstod det från styrelsens sida ett missnöje med 74-åringens sätt att fullgöra sitt uppdrag som revisor. Den 19 december 2018 beslutade styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma för att behandla frågan om hans entledigande från revisorsposten.

I kalllelsen angavs bland annat att ”Med anledning av att styrelsen önskar se ett nyval av vår revisor [74-åringen] och ett nyval av styrelseledamot [en kvinnlig medlem] som avsagt sig sitt uppdrag så kallas ni härmed till extra årsstämma”.

Vid extrastämman den 14 januari 2019 blev 74-åringen entledigad från sitt uppdrag som revisor.

74-åringen har yrkat att tingsrätten upphäver beslutet fattat vid extrastämman den 14 januari 2019 att entlediga honom från hans post som revisor.

Han vill dessutom att domstolen upphäver beslutet vid ordinarie föreningsstämma den 10 juni 2019 att förklara stämman behörigen utlyst och att domstolen upphäver besluten fattade vid fortsatt föreningsstämma den 8 juli 2019 att fastställa att kallelse behörigen skett, att godkänna årsredovisningen och att godkänna revisionsberättelsen.

Slutligen vill han att rätten fastställer att beslutet att utse BoRevision som revisor är en nullitet.

Luleå tingsrätt börjar med att notera en revisors roll i allmänhet och trycker på att denne förutsätts allmänt inta en självständig och oberoende ställning i förhållande till styrelsen och den övriga ledningen samt även vara självständig och oberoende i förhållande till stämmans majoritet.

Av allmänna regler om sysslomän följer att ett uppdrag som revisor kan upphöra i förtid genom såväl revisorns som föreningens försorg. Av 8 kap. 25 § föreningslagen framgår att en stämmovald revisor, som 74-åringen var, kan skiljas från uppdraget i förtid genom att stämman, som i detta fall, entledigar honom. För detta krävs dock enligt nämnda bestämmelse att det finns saklig grund för entledigandet.

Domstolen kommer vidare in på 6 kap. 22 § föreningslagen enligt vilken kallelsen till föreningsstämma ska innehålla uppgifter om tid och plats för föreningsstämman. I kallelsen ska vidare tydligt anges vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Detta krav gäller alla ärenden som ska behandlas på stämman, det vill säga såväl sådana ärenden som enligt föreningslagen eller stadgarna är obligatoriska på stämman som andra ärenden som initierats av styrelsen eller av enskilda medlemmar genom motioner. Anledningen till detta är att det är praktiskt att kallelsen nära överensstämmer med dagordningen på stämman (prop. 1986/87:7 s. 127). Av 6 kap. 25 § föreningslagen följer dock att obligatoriska stämmoärenden kan avgöras även om de inte har tagits upp i kallelsen.

Av bestämmelsen i 6 kap. 25 § föreningslagen framgår att en bristfällig kallelse enligt föreningslagen eller stadgarna inte utgör ett hinder för stämman att fatta beslut om samtliga medlemmar som berörs av felet, dvs. de som har drabbats av felet, samtycker till att beslut fattas. Om alla medlemmar samtycker till det kan således beslut fattas utan iakttagande av formella bestämmelser om kallelse.

Inom associationsrätten gäller vidare, enligt lagförarbeten och juridisk doktrin, som en allmän princip att formella felaktigheter i fråga om kallelse eller i annat avseende inte medför att ett stämmobeslut är ogiltigt, om det är tydligt att felet inte har inverkat på beslutets innehåll (se t ex NJA 2019 s. 587 med däri gjorda hänvisningar).

Enligt vad Högsta domstolen har uttalat i avgörandet NJA 2019 s. 587, som avsåg beslut fattade vid föreningsstämma i en samfällighetsförening, måste bedömningen av om det är tydligt att ett formellt fel inte har inverkat på beslutets innehåll ske med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Felets följder för berörda medlemmar och för föreningen ska enligt domstolen vägas in i bedömningen. Om felet har inneburit ett åsidosättande av grundläggande föreningsrättsliga principer talar det för att felet ska anses ha haft inverkan.

När det gäller den nu aktuella kallelsen kan det till en början konstateras att denna i själva dagordningen under punkten 10 anger Val av revisor som ärende och inte Entledigande av revisor, som det ju i realiteten var fråga om. Och i ingressen till kallelsen anges att det är en Kallelse till extra årsstämma För nyval av föreningsfunktionärer. Som anledning till extrastämman anges vidare att styrelsen önskar se ett nyval av vår revisor (74-åringen) samt ett nyval av en styrelseledamot som avsagt sig sitt uppdrag. Därefter anges att det är styrelsen som tagit initiativ till att göra ett nyval av föreningsrevisorn under pågående mandatperiod och att de av det skälet tagit hjälp av HSB för att det ska gå rätt till och så att de har möjlighet att ha en extern ordförande för mötet.

I kallelsen har det således, konstaterar tingsrätten, genomgående angetts att ärendet avser val eller nyval av revisorn. Inte i någon del av kallelsen har det uttryckligen angetts att den fråga som ska behandlas vid extrastämman är frågan om entledigande av 74-åringen som revisor.

Den ordalydelse som används i kallelsen är enligt tingsrättens mening klart missvisande och kan inte ens med en välvillig tolkning ges den innebörden att det var ett ärende om förtida skiljande av honom från uppdraget som skulle behandlas. Inte heller sett i belysning av vad som i övrigt anges i kallelsen kan denna anses inrymma eller annars rimligen kunna tolkas som att ärendet avsåg frågan om entledigande av honom som revisor. Tvärtom ger innehållet i kallelsen närmast intrycket att det varit fråga om att välja om 74-åringen som revisor.

Eftersom något samtycke inte lämnades från samtliga medlemmar i föreningen om att beslut i entledigandefrågan kunde fattas trots bristerna i kallelseförfarandet förelåg det således hinder för stämman att fatta beslut i frågan.

Nästan en tredjedel av föreningens medlemmar deltog inte vid extrastämman. Av de 55 som deltog röstade 32 för ett entledigande medan 17 röstade mot och 6 avstod. Dessa röstsiffror är inte sådana att de talar mot att felet i kallelsen hade inverkan på beslutet om entledigande av Gösta Åström. Som följer av Högsta domstolens uttalanden i NJA 2019 s 587 talar den nu aktuella bristen i kallelseförfarandet, i förening med det förhållandet att flertalet medlemmar inte deltog på extrastämman, för att felet i kallelsen har inverkat på innehållet i beslutet om entledigande av 74-åringen. Den av föreningen framlagda utredningen har inte heller motsagt denna presumtion. Enligt tingsrättens mening är omständigheterna sammantaget inte sådana att det kan anses tydligt att felet inte har inverkat på beslutets innehåll. Härav följer att föreningsstämmans beslut den 14 januari 2019 att entlediga 74-åringen som revisor ska upphävas.

Med den bedömning tingsrätten nu gjort saknas det anledning att pröva frågan om beslutet att entlediga 74-åringen från revisorsposten varit sakligt grundat.

Tingsrätten upphäver också beslutet i protokollet från ordinarie föreningsstämma i HSB-föreningen den 10 juni 2019 att förklara stämman behörigen utlyst samt besluten i protokollet från fortsatt föreningsstämma i föreningen den 8 juli 2019 att fastställa att kallelse behörigen skett, att godkänna årsredovisningen och att godkänna revisionsberättelsen.

Tingsrätten lämnar dock mannens fastställelseyrkande såvitt avser beslutet att utse BoRevision som revisor utan bifall.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Bostadsrätt, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig