Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel på golv inte orsakat av golvläggningen

En golvläggarfirma får knappt 400 000 i ersättning av golvtillverkaren för fel i golvet. Golvläggaren behöver inte styrka att felet har sin orsak i inre dimensionsspänningar. Det räcker, enligt hovrätten, att bolaget kan visa att golvmattan varit behäftad med fel och att felet inte beror på golvläggaren.

Fel på golv inte orsakat av golvläggningen

Golvet Göteborg AB är ett av Sveriges största golvläggnings- och avjämningsföretag som utför tjänster inom golv- och mattläggning. Idé Flooring Sverige AB tillhandahåller olika slags golv för offentliga miljöer, dels genom egen tillverkning, dels som återförsäljare.

Under hösten 2018 anlitades Golvet Göteborg av huvudentreprenören Flodéns för att utföra golvläggning i Nya Björkåsskolan. Enligt kontraktet skulle en så kallad PVC-fri matta läggas. Inför uppdraget kontaktades Golvet Göteborg av Idé Flooring, som uppgav att bolaget sålde mattan Wineo Pureline Akustik som uppfyllde kraven i entreprenaden.

Mattan tillverkades av Windmöller GmbH i Tyskland. Golvet beslutade att köpa mattan av Idé Flooring för 332 884 kronor exklusive mervärdesskatt.

Läggningsarbetena på Nya Björkåsskolan påbörjades under slutet av 2018 och färdigställdes under mars 2019. Projektledare var Pontus Bertilsson och arbetet utfördes av flera golvläggare. När golvläggningen var färdigställd, täcktes golven med papp för att andra entreprenörer skulle kunna utföra sina arbeten i skolan.

I april 2019 togs täckmaterialet bort och då upptäckte Golvet Göteborg att det hade uppstått blåsor vid mattskarvarna. Efter korrespondens mellan parterna åtgärdade golvläggarna problemet på egen hand. Golvet framställde därefter krav mot Idé Flooring för de kostnader som uppstått och som, efter avräkning av 11 249,50 kronor som Golvet Göteborg hade innehållit, uppgick till 377 438 kronor.

De frågor som är tvistiga i målet är om Idé Flooring särskilt utfäst att blåsor inte skulle uppstå, omfattningen och lokaliseringen av blåsor, om blåsorna berodde på fel i den levererade golvmattan eller på brister vid Golvets läggningsarbete, om reklamation skett på rätt sätt, om Golvet har rätt till prisavdrag alternativt skadestånd och om skäl för jämkning föreligger.

Golvet Göteborg åberopade förhör med sammanlagt åtta vittnen, däribland mattläggare, projektledare och en sakkunnig. Idé Flooring åberopade ett vittnesförhör med en av företagets tidigare säljare samt vittnesattester med två anställda vid tillverkaren Windmöller i Tyskland.

Göteborgs tingsrätt började med att konstatera att Golvet Göteborg, mot de uppgifter som den tidigare säljaren på Idé Flooring lämnat och som det saknas anledning att ifrågasätta, inte har visat att Idé Flooring lämnade någon särskild utfästelse om att blåsor i skarvarna inte skulle uppstå. Därmed kunde Golvet Göteborgs yrkande om prisavdrag alternativt skadestånd inte bifallas på den grunden.

Frågan var då om förekomsten av blåsor utgör ett köprättsligt fel enligt 17 § köplagen. Det är ostridigt att det uppstod blåsor i golvmattan som upptäcktes efter avtäckning, men parterna är inte överens om blåsornas placering. Golvet har gjort gällande att blåsorna förekom på båda sidor om nästan alla längsgående skarvar, medan Idé Flooring har uppgett att de uppstod enbart på ena sidan. Golvet Göteborg hade bevisbördan för sitt påstående.

Tingsrätten ansåg att Golvet Göteborg har styrkt att blåsor förekom på båda sidor om skarvarna och vid nästan alla längsgående skarvar. Av vittnesuppgifter framgår att blåsbildningen var i en sådan omfattning att golvläggningen inte skulle ha godkänts vid Flodéns slutbesiktning.

Tingsrätten konstaterade att en golvmatta med blåsor i den omfattning som Golvet Göteborg visat i målet inte kan anses vara ägnad för det ändamål som golvmattor i allmänhet används för. Det var därmed redan av det skälet visat att golvmattan var att anse som felaktig.

Frågan var då vem av parterna som ansvarar för felet med blåsbildning i golvmattan. Tingsrätten ansåg att den av Golvet Göteborg presenterade bevisningen med styrka talar för att problemet blåsbildning i golvmattan inte uppstod genom att mattläggarna hanterade mattan på ett felaktigt sätt i samband med läggningen, utan att problemet uppkom på grund av att golvmattan var behäftad med fel vid leveransen. Den av Idé Flooring presenterade motbevisningen har inte sådant bevisvärde att den förtar värdet av Golvet Göteborgs bevisning.

Det innebär att det var Idé Flooring som i egenskap av säljare av golvmattan som bar ansvaret för att golvmattan inte var ägnad för det ändamål för vilket golvmattor i allmänhet används.

Tingsrättens slutsats blev därför att golvläggarfirman var berättigat till prisavdrag med 377 438 kronor och att käromålet därmed skulle bifallas.

Idé Flooring Sverige AB dömdes att ersätta Golvet Göteborg AB för rättegångskostnader med 566 900 kronor.

Hovrätten för Västra Sverige  kommer till samma slutsats som tingsrätten om golvläggarens ansvar, det vill säga att läggningen har skett enligt gällande instruktioner.

Hovrätten ansluter sig vidare till tingsrättens bedömning att andra felkällor kan uteslutas. Vad är då orsaken till felet? Här anser hovrätten att golvläggarfirman inte behöver styrka att felet har sin orsak i inre dimensionsspänningar – det är tillräckligt att bolaget kan visa att golvmattan varit behäftad med fel och att felet inte beror på golvläggarfirman eller något förhållande på dess sida. Hovrätten anser att firman har styrkt detta, och att felet har funnits där när risken för produkten gått över på golvläggaren. Felet kan därmed göras gällande mot Idé Flooring.

Hovrätten fastställer därmed tingsrättens domslut.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Entreprenadrätt, Köprätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig