Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flicka får heta Magical-Moon – inte olämpligt som förnamn

I motsats till underinstanserna bedömer kammarrätten att Magical-Moon inte är olämpligt som förnamn. Lämplighetsrekvisitet tar främst sikte på namn som ger intryck av att vara efternamn eller som saknar karaktär av namn. Enligt domstolen uppfyller det sökta namnet rekvisitet och kan därför godkännas.

Skatteverket beslutade i september 2022 att avslå två vårdnadshavares ansökan om att deras barn skulle ges förnamnet Magical-Moon. Beslutet motiverades med att namnet inte var lämpligt som förnamn.

Förvaltningsrätten i Stockholm hänvisade till 28 § lagen om personnamn. Där framgår att förnamn som kan väcka anstöt, leda till obehag för bäraren eller av någon annan anledning är olämpligt inte får förvärvas. Av förarbetena framgår att särskild försiktighet ska iakttas när det gäller barn eftersom de inte själva kan byta sitt förnamn.

Domstolen anslöt sig till Skatteverkets bedömning och avslog överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm framhåller, med hänvisning till förarbetena, att bestämmelsen om att ett förnamn inte får vara olämpligt främst syftar på namn av mer påtaglig efternamnskaraktär. Lämplighetsrekvisitet innebär vidare att det ska vara fråga om just ett namn samt att namnet inte får vara vilseledande eller uppfattas som en olämplig titel.

Rätten konstaterar att Magical-Moon inte har efternamnskaraktär. Vidare saknar det inte karaktären av ett namn. Med hänsyn till detta bedömer kammarrätten namnet inte är olämpligt som förnamn.

Överklagandet ska därför bifallas.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig