Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om felaktigt utbetalda föräldrapenningdagar kan återställas

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om felaktigt utbetalda föräldrapenningdagar kan återställas så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala ersättningsdagar. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ansåg att dagarna inte kunde återställas.

HFD ska pröva om felaktigt utbetalda föräldrapenningdagar kan återställas

En 38-årig man ansökte i juni 2016 om hel föräldrapenning under perioden juli 2016–maj 2017. Försäkringskassan betalade ut föräldrapenning om cirka 242 000 kronor för 302 dagar.

I april 2018 förklarade Försäkringskassan att mannen felaktigt fått cirka 240 000 kronor i föräldrapenning, motsvarande 299 ersättningsdagar, men beslutade att han inte behövde återbetala beloppet. Detta med hänsyn till att myndigheten lämnat felaktig information till honom och att han därför var i god tro. I samband med detta beslutade kassan att återställa 299 föräldrapenningdagar till mannen.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO, överklagade besluten och yrkade att de återställda dagarna skulle upphävas. AO anförde att återställandet innebär att mannen har möjlighet att ta ut samma dagar på nytt, vilket i praktiken skulle leda till att han får föräldrapenning i 598 dagar. Detta, menade AO, utgjorde en dubbelkompensation som saknar stöd i lag.

Försäkringskassan anförde att de dagar som ersättning betalas ut för har betydelse för skyddet av en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenningtillägg och rätten till föräldraledighet. Det var därför viktigt att endast de dagar som en person har haft en faktiskt rätt till ersättning för registreras.

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterade socialförsäkringsbalken, SFB, saknar bestämmelser om återställande av utbetalda ersättningsdagar. Av Försäkringskassans vägledning framgår att återställande av sådana dagar sker oberoende av om den försäkrade anses återbetalningsskyldig eller inte. Vidare framgår att en felaktig utbetalning aldrig ska innebära att dagar räknas av från en dagersättningsförmån.

Av 12 kap. 12 § SFB följer att en förälder får ta ut ett begränsat antal dagar med föräldrapenning. Kammarrätten i Sundsvall har i en dom ansett att det inte är rimligt att en enskild, som undgått återbetalningsskyldighet, får felaktigt utbetalda ersättningsdagar återställda.

Enligt förvaltningsrätten var det inte förenligt med lagstiftningens syfte att återställa felaktigt utbetalda ersättningsdagar. Detta med hänsyn till att antalet föräldrapenningdagar är begränsat. AO:s talan skulle därför bifallas och Försäkringskassans beslut ändras.

AO överklagade till Kammarrätten i Göteborg, som anslöt sig till förvaltningsrättens bedömning.

I likhet med underinstansen konstaterade kammarrätten att det framgår av 12 kap. 12 § SFB att antalet föräldrapenningdagar är begränsat. Ett återställande av dagar innebär att denna bestämmelse skulle åsidosättas, framhöll domstolen. Överklagandet skulle därför avslås.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Den fråga som intresserar domstolen är om ”det när föräldrapenning har lämnats felaktigt kan ske ett s.k. återställande av de ersättningsdagar som en förälder kan ta ut, så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala antal ersättningsdagar”.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt, Ledighet och frånvaro

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig