Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IFK Göteborg-fans får nej – son får inte heta Bebben

Kammarrätten ifrågasätter inte att det ansökta förnamnet Bebben i föräldrarnas värld syftar på IFK Göteborg-anfallaren Bertil ”Bebben” Johansson, men anser att det i allmänhet är mer förknippat med ett smeknamn för bebisar. Namnet kan leda till oönskade kommentarer under uppväxtåren och ska därför inte tillåtas.

IFK Göteborg-fans får nej – son får inte heta Bebben

Skatteverket avslog i november 2021 två föräldrars ansökan om att deras son skulle få heta Bebben i förnamn. Som motivering angavs att namnet förknippas med ett smeknamn som används för små barn och därför kunde leda till obehag för pojken.

Föräldrarna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping. De anförde att stora delar av familjen är medlemmar i IFK Göteborg och att namnet Bebben kommer från en ”legendar i föreningen”. Namnet var en hyllning till en fotbollsspelare som betytt mycket för familjen och i deras kretsar skulle ingen förknippa namnet bebisar eller spädbarn.

Förvaltningsrätten biföll överklagandet och upphävde Skatteverkets beslut.

Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis framgår att valet av förnamn är en så pass personlig angelägenhet att det ska råda en omfattande valfrihet för den enskilde. I förarbetena anges att namnet inte får leda till obehag för bäraren, vilket framför allt får betydelse för barn eftersom de inte förfogar över sina namnval. Det är viktigt att barn inte tilldelas kuriösa eller frånstötande förnamn som blir en belastning för dem under uppväxtåren.

Domstolen konstaterade att förvärvaren i detta fall är ett barn och att särskild försiktighet därför ska iakttas vid obehagsbedömningen. Även med hänsyn till detta ansåg rätten att Bebben inte innebar att barnet riskerade att utsättas för negativa reaktioner från omgivningen eller annat obehag.

Dessutom krävs att förnamnet inte är olämpligt som sådant. I denna del hänvisade förvaltningsrätten till ett kammarrättsavgörande från år 1984 där det bedömdes att Bebben inte var olämpligt som förnamn.

Det saknades alltså hinder mot att förvärva det ansökta namnet, varför överklagandet skulle bifallas.

Kammarrätten i Jönköping upphäver nu förvaltningsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut.

Domstolen ifrågasätter inte att föräldrarna förknippar Bebben med en betydelsefull fotbollsspelare. Namnet är dock mer förknippat med ett smeknamn för ofödda eller små barn.

Ett barn med förnamnet Bebben kan därför antas få oönskade kommentarer från sin omgivning under uppväxten. Mot bakgrund av detta, och att större försiktighet ska iakttas när det gäller barn, bedömer kammarrätten namnet kan förväntas leda till obehag.

Skatteverkets avslagsbeslut ska alltså fastställas. 

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig familjerätt, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Kultur, idrott och fritid

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig