Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inga lagliga hinder utse bolagsgranskare omedelbart

Ett beslut om särskild granskare enligt aktiebolagslagen kan gälla omedelbart. En oenig kammarrätt gör därmed en annan bedömning än förvaltningsrätten. Och det aktuella bolagets påstående om att det riskerar hamna i likviditetsproblem och kan löpa allvarlig skada till följd av kostnader för en granskning håller inte.

Inga lagliga hinder utse bolagsgranskare omedelbart

Bolagsverket beslutade den 20 november 2019 att utse en advokat till särskild granskare i Rose & Born Consulting AB med anledning av en minoritetsägares ansökan till Bolagsverket. Bolagsverket har i beslutet angivit att det gäller omedelbart.

Bolaget krävde i Förvaltningsrätten i Härnösand att det aktuella beslutet tills vidare inte ska gälla, det vill säga inhiberas samt att den särskilda granskningen inte ska inledas innan beslutet vinner laga kraft. Bolaget menade att lagstöd för att beslutet ska gälla omedelbart saknas. Huvudregeln inom svensk förvaltningsrätt är att ett förvaltningsbeslut träder i kraft först när det har vunnit laga. Om ett förvaltningsbeslut ska träda ikraft omedelbart oavsett överklagande krävs det uttryckligt stöd i lag.

Förvaltningsrätten bestämmer

Förvaltningsrätten hänvisar till 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) enligt vilken den domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken.

Förvaltningsrätten konstaterade att undantag från den nämnda huvudregeln görs för de fall det i författning anges att beslutet får verkställas omgående eller att beslutsmyndigheten får besluta om detta och så faktiskt också gjorts. Omedelbar verkställighet kan utöver det vara tillåten när väsentliga samhällsintressen står på spel, till exempel för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och skydda människors liv och hälsa.

Vad gäller beslut om särskild granskare enligt ABL anser förvaltningsrätten att de, även om granskningen i och för sig kan fördröjas genom en process, inte är av sådan karaktär att det kan medföra att beslutet ska anses gälla omedelbart. Enligt förvaltningsrättens mening innebär det att det formella kravet för inhibition, omedelbar verkställighet, inte är uppfyllt. Bolagsverkets beslut undanröjdes därför i den delen att det gäller omedelbart och bolagets yrkande om inhibition avvisades.

Viss karaktär

Kammarrätten i Sundsvall framhåller att även förvaltningsdomstolars avgöranden har ansetts kunna gälla omedelbart trots att det i författning inte föreskrivits att ett avgörande ska gälla omedelbart. Sådana undantag kan motiveras av att beslutet är av sådan karaktär att det måste anses gälla omedelbart för att det ska kunna fylla sin funktion (jfr HFD 2012 ref. 27 och RÅ 2005 ref. 17).

Beslut om särskild granskare och andra beslut inom det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet handlades tidigare av länsstyrelserna. Beslutsmyndigheten har i tidigare kammarrättsavgöranden ansetts kunna förordna att vissa sådana beslut, inklusive beslut om särskild granskare, ska gälla omedelbart trots avsaknad av uttryckligt författningsstöd (se Kammarrätten i Stockholms avgöranden i mål nr 2604–13 och nr 2605–13 samt Kammarrätten i Göteborgs avgörande i mål nr 3312–05).

Även sedan Bolagsverket övertog handläggningen har det inte, såvitt framkommit, från domstolarnas sida ifrågasatts att beslut om särskild granskare kan verkställas omedelbart.

Frågan är därmed om införandet av bestämmelsen i 35 § FL medfört en förändring av rättsläget.

Väsentligt allmänt intresse

Med hänsyn till den betydelse som beslut om särskild granskare utgör som en del av det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet anser kammarrätten att det är ett väsentligt allmänt intresse att sådana beslut kan fylla sin funktion och inte blir verkningslösa. Minoritetsaktieägaren har även som aktieägare ett enskilt intresse av att granskningen kommer till stånd. Mot dessa intressen ska vägas Rose & Born Consulting AB:s intresse för det fall beslutet medför mycket ingripande verkningar för bolaget

Rose & Born Consulting AB har hos Bolagsverket gjort gällande att ansökan om särskild granskning är ett typexempel på minoritetsmissbruk för att få till stånd en omfattande granskning i syfte att bland annat orsaka bolaget stora kostnader. Vidare har bolaget i förvaltningsrätten anfört att bolaget riskerar hamna i likviditetsproblem och kan löpa allvarlig skada till följd av kostnader för en granskning som ligger klart utanför ramarna för en särskild granskning i moderbolaget.

Vad Rose & Born Consulting AB anfört i denna del utgör enligt kammarrätten inte tillräckligt för att Bolagsverket skulle vara förhindrad att förordna att beslutet gäller omedelbart.

Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att Bolagsverkets beslut gäller omedelbart. Förvaltningsrätten borde därför inte ha avvisat Rose & Born Consulting AB:s yrkande om inhibition.

En ledamot i kammarrätten är skiljaktig och skriver: "Även om institutet särskilda granskare fyller en viktig funktion genom att möjliggöra insyn och klarlägga sakförhållanden för minoritetsaktieägare, och därmed möjliggöra att adekvata åtgärder vidtas, bedömer jag att situationen inte är jämförbar med de exempel som lämnas i förarbetena".

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Compliance - övrigt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt