Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JO-kritik mot IVO – allmän handling lämnades ut efter fem veckor

Det dröjde tio dagar respektive närmare fem veckor innan Inspektionen för vård och omsorg lämnade ut de efterfrågade handlingarna. Handläggningstiderna har inte svarat mot tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav. Justitieombudsmannen väljer därför att rikta kritik mot myndigheten.

I en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, framfördes klagomål mot Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälaren begärde den 3 februari 2023 att IVO skulle lämna ut vissa handlingar i ett ärende. Den 8 februari påminde anmälaren myndigheten om begäran. Den efterföljande dagen skickade anmälaren en ytterligare påminnelse till en avdelningschef med kopia till registratorn. I samma mejl begärde anmälaren att få ta del av e-postloggar för tre chefer hos IVO för perioden december 2022 till februari 2023.

De ursprungligen efterfrågade handlingarna lämnades ut den 13 februari 2023. E-postloggarna lämnades ut först den 14 mars samma år, alltså cirka fem veckor efter att begäran mottogs.

IVO har yttrat sig över anmälan och bedömer att framställningarna inte behandlades med tillräcklig skyndsamhet. Den långa handläggningstiden har berott på att myndigheten har varit underbemannad. Nu har myndigheten vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen.

JO inleder med att erinra om att det följer av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen att en allmän handling ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt.

JO har tidigare uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som framställningen gjordes. Om det är nödvändigt att ta ställning till om ett utlämnande kan ske kan myndigheten dock avvakta någon eller några dagar. Viss fördröjning kan godtas om det krävs genomgång av omfattande material.

I det aktuella fallet tog det tio dagar respektive närmare fem veckor innan IVO lämnade ut de efterfrågade handlingarna.

”Jag kan därför konstatera att IVO inte hanterade framställningarna med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen”, skriver ombudsmannen. Myndigheten förtjänar kritik för detta.

Av IVO:s svar framgår att den långsamma handläggningen har berott på knappa personalresurser. JO understryker därför att offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och att det därför är mycket viktigt att principen får genomslag. Det är dock positivt att myndigheten har vidtagit åtgärder för att förkorta handläggningstiderna.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

2095-2023.pdf

100 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Tillstånd och tillsyn