Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Juristbyrå förlorar mot spaanläggning – fick acceptera tillsägelse om tystnad

En juristbyrå hade bokat övernattning och spa för sina anställda på Yasuragi, men avbröt vistelsen efter en, enligt dem, obehaglig och otrevlig tillsägelse från personalen vid det japanska badet. Byrån ville häva avtalet, men lyckades i tingsrätten inte bevisa att det förelegat fel i tjänsten.

Juristbyrån hade bokat ett övernattningspaket hos Yasuragi, vari entré till Yasuragis japanska bad ingick. Byrån avbröt vistelsen redan den första dagen och väckte sedermera talan vid Stockholms tingsrätt mot Yasuragi och yrkade att avtalet skulle hävas då väsentligt fel i varan förelåg. Totalt yrkade juristbyrån ersättning om 15 417 kronor. Av det yrkade beloppet avsåg 4 500 kronor återbetalning av köpet av tjänsten, 918 kronor avsåg resekostnader till och från Yasuragi för byråns två anställda och 9 900 kronor avsåg ersättning för tre timmars tidsspillan för byråns två anställda.

Juristbyråns anställda och andra gäster hade blivit tillsagda i samband med att de talade med varandra på det japanska badet. De upplevde tillsägelserna som påtagligt obehagliga och otrevliga. Hur allvarligt personalens tillrättavisade faktiskt var ansågs emellertid inte klarlagt, med beaktande av det begränsade perspektiv som kärandens utsagor gett. Härvid beaktades att ingen av de övriga personer som var närvarande vid den aktuella händelsen hade hörts. Vidare var tillförlitligheten av deras uppgifter svårbedömd, i synnerhet vad gäller de uppgifter av mer subjektiv karaktär som hur allvarligt de upplevt personalens beteende. Sammanfattningsvis finner tingsrätten det bevisat att de blivit tillsagda under vistelsen, att de upplevt detta som otrevligt och obehagligt men att det inte är fastslaget hur pass allvarliga tillsägelserna faktiskt var.

Båda parter åberopade bilder av Yasuragis skyltar för de tysta avdelningarna och tingsrätten bedömer att det av dessa tydligt framgår att det ska vara tyst. Detta framgick även av den bokningsbekräftelse som byrån fått av Yasuragi.

Mot bakgrund av de förhållningsregler som gäller hos Yasuragi, att dessa fanns tillgängliga för byråns anställda, samt att det inte närmare fastställts hur ingripande personalens tillsägelser faktiskt var, är det tingsrättens bedömning att byrån inte har bevisat att det förelåg ett sådant väsentligt fel i den av Yasuragi tillhandahållna tjänsten att det gav byrån rätt att häva avtalet dem emellan. Eftersom byrån inte haft rätt att häva avtalet har denne inte heller rätt till något skadestånd. Käromålet ogillas därför. 

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig