Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Koncernansvarig revisor varnas för styrningsbrister

En revisor som var huvudansvarig i moderbolaget i en koncern varnas av Revisorsinspektionen, bland annat för att inte ha haft deltagit i planeringen av granskningen av det danska dotterbolaget och inte heller styrt och övervakat granskningen på det sätt som krävdes av honom.

Koncernansvarig revisor varnas för styrningsbrister

En auktoriserad revisor var huvudansvarig i ett aktiebolag som var moderbolag i en koncern. Efter att Revisorsinspektionen utförde en kvalitetskontroll under hösten 2020 av revisorns bolag öppnades ett ärende inom ramen för tillsynen. Ärendet avsåg mannens revision av moderföretaget för räkenskapsåret 2018. 

Genom inspektionens granskning har det framkommit att revisorn bland annat inte kommunicerade vald väsentlighet för det danska dotterbolagets till det företagets revisorer. Mannen hade visserligen fastställt samma väsentlighet för bolaget som tidigare år, men detta hade han alltså inte kommunicerat förrän efter att han avgett sin revisionsberättelse och då enbart i form av en enstaka fråga om vilken väsentlighet som dotterbolaget hade använts. 

Revisorn har inte heller planerat, styrt och övervakat enhetsrevisorernas arbete i dotterbolaget på det sätt som ISA 600 kräver innan han avgav revisionsberättelsen. 

Utredningen visar att mannen hade fått ett utkast till årsredovisning av det danska bolaget och ett uttalande från enhetsrevisorn där om att denne inte var färdig med revisionen, men att denne inte förväntade sig några förändringar i siffrorna. I övrigt har revisorn inte haft någon kontakt med den danska revisorn före avgivandet av revisionsberättelsen. 

Detta innebär enligt inspektionen att revisorn inte har deltagit i planeringen av granskningen av dotterföretaget och inte heller styrt och övervakat granskningen på det sätt som krävdes av honom. 

Revisorsinspektionen betonar att dessa åsidosättanden är allvarliga, och pekar särskilt på att mannen har tillstyrkt fastställandet av koncernresultat- och koncernbalansräkningar utan att ha grund för det. Han varnas därför. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Legitimations- och disciplinärenden