Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Konkurrensklausul mot golfsäljare ogiltig

En konkurrensklausul mot en säljare i golfbranschen anses ogiltig. Tingsrätten pekar på att säljaren inte hade någon nyckelposition, att han hade tillgång till skyddsvärd information endast under en begränsad tid och att han inte kompenserades för klausulen lönemässigt.

Konkurrensklausul mot golfsäljare ogiltig
Foto: Courtney Cook, Unsplasch

MiToo Sports AB driver verksamhet som grossist och distributör av golfprodukter. Bolaget grundades år 2008. Sedan februari 2017 ingår MiToo i en koncern tillsammans med Golfgeist AB.

I oktober 2009 anställdes den nu aktuelle säljaren av MiToo och förestod därefter bolagets verksamhet med kontor och försäljningslokal i Höllviken. Han har förvärvat aktier i MiToo för totalt 800 000 kronor och äger i dag 2,12 procent av aktierna i bolaget.

Nytt anställningsavtal

Den 7 mars 2017 träffade MiToo och säljaren ett nytt anställningsavtal som ersatte ett tidigare anställningsavtal mellan parterna. Det nya avtalet innehöll en konkurrensklausul enligt vilken säljaren inte får gå till en konkurrent inom ett år efter anställningens upphörande.

MiToo sade upp säljaren från hans anställning den 19 februari 2019. Bolaget åberopade arbetsbrist som uppsägningsgrund. Den angivna uppsägningstiden var fem månader.

I slutet av september/början av oktober 2019 tog säljaren anställning hos Sports Backup AB som, liksom MiToo, är distributör av golfprodukter. Han är fortfarande anställd där.

MiToo begär nu 250 000 kronor i ersättning av säljaren för brott mot konkurrensklausulen.

Klausulen ogiltig

Säljaren kontrar med att klausulen är ogiltig. Avtal om konkurrensförbud är i princip giltiga men arbetstagaren är enligt 38 § avtalslagen inte bunden av sin utfästelse i den mån denna sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt.

Den första frågan som Malmö tingsrätt ställer sig är om säljaren har haft en nyckelposition i bolaget som har kunnat motivera det konkurrensförbud som avtalet av den 7 mars 2017 innehöll.

Tingsrätten anser att det inte har framkommit annat än att arbetstagaren har haft en i arbetsrättslig mening okomplicerad befattning som säljare hos MiToo. Visserligen har han som ensam säljare på Höllvikenfilialen haft en relativt självständig position men varken detta förhållande eller det faktum att han har köpt aktier i bolaget kan anses innebära att han har haft en ”nyckelställning” eller på något sätt kvalificerad ställning i bolaget.

Vidare har den kunskap som säljaren har haft om MiToo:s prislistor varit skyddsvärd under bara några månader och hans tillgång till denna information kan enligt tingsrättens mening inte motivera att bolaget skulle få upprätthålla en konkurrensklausul i förhållande till honom efter det att hans anställning hade upphört.

Ingen kompensation

Slutligen fick säljaren enligt anställningsavtalets lydelse inte någon kompensation med anledning av att konkurrensklausulen infördes trots att bindningstiden där bestämdes till ett år efter det att han hade lämnat sin anställning. Utredningen ger inte heller stöd för att hans lön eller övriga anställningsvillkor sattes med beaktande av den begränsning som konkurrensklausulen innebar för honom.

Klausulen är därför att anse som oskälig och ska inte tillämpas mot säljaren. Därmed ska bolagets talan i målet ogillas.

Domen är överklagad till Arbetsdomstolen.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig arbetsrätt, Konkurrensrätt