Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare missade att informera om servitut – varnas

Trots att mäklaren har haft tillgång till handlingar som bekräftar att en förmedlad fastighet belastas av servitut har han valt att inte föra in uppgifter om detta i köpekontraktet. Därigenom har han brustit i sin kontrollskyldighet. Det konstaterar Fastighetsmäklarinspektionen, som varnar mäklaren.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som missat att informera om två servitut som belastade en förmedlad fastighet.

Anmälaren hade anlitat mäklaren för att förmedla två fastigheter. Under uppdraget uppmärksammade han mäklaren på att den ena fastigheten belastades av två officialservitut samt underströk att dessa inte framgick av fastighetsregistret. Mäklaren inhämtade därför handlingar från Riksarkivet.

Fastigheten såldes hösten 2019. Våren 2020 kontaktades anmälaren av köparnas ombud som gjorde gällande att det förelåg avtalsbrott eftersom servituten inte redovisats i köpekontraktet. Det framkom då att mäklaren hade angivit i köpehandlingarna att fastigheten inte var belastad med servitut. Några månader senare framställde köparna krav mot anmälaren, vilket slutade i en förlikning.

Mäklaren yttrade sig över anmälan. Servituten fördes inte in i köpekontraktet eftersom det var oklart om det förelåg servitut eller inte. Han begärde ut handlingar från Riksarkivet och fick då ut en avstyckningsakt. Av denna framgick visserligen att det fanns ett servitut, men detta avspeglades inte i fastighetsregistret. Han informerade köparen om innehållet i avstyckningsakten i god tid och överlämnade akten i samband med köpet.

FMI erinrar inledningsvis om att det följer av 17 § fastighetsmäklarlagen att mäklaren är skyldig att kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka eventuella rättigheter som belastar densamma. Av hovrättspraxis framgår att kontrollplikten omfattar även icke-inskrivna servitut. Det är inte tillräckligt att mäklaren förlitar sig på säljarens uppgifter beträffande servitut.

Inspektionen konstaterar att mäklaren hade tillgång till en avstyckningsakt av vilken det framgår att fastigheten belastas av servitut. Dessutom har FMI hämtat in fastighetsutdrag avseende fastigheten och kan konstatera att det även där finns uppgifter om servituten.

Mot bakgrund av att mäklaren har känt till servituten genom avstyckningsakten borde han ha kontaktat Lantmäteriet och kontrollerat förekomsten av eventuella servitut. Han borde därefter ha fört in servitutsuppgifterna i köpekontraktet. Han har därför brustit i sin kontrollskyldighet.

Förseelsen motiverar en varning. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Övrig nyttjanderätt, Fastighetsköp, Fastighetsmäkleri, Servitut och ledningsrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig