Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miljonavdrag trots fel anvisning av beställaren

Trots att beställaren i strid med vad som gäller fackmässigt sa nej till isolering under golvvärmeslingorna i mellanbjälklaget har han rätt till miljonbelopp i prisavdrag. Trots avsaknad av HD-praxis anser tingsrätten i sin 173-sidiga dom att byggfirman skulle ha avrått beställaren från det felaktiga utförandet.

Miljonavdrag trots fel anvisning av beställaren

Tvisten rör fel i entreprenad. Beställare är en 74-årig privatperson som äger en fastighet i Mölle nära Höganäs. Under år 2011 beslöt mannen att uppföra tre byggnader på fastigheten; ett stort sommarhus med tillhörande pool, en radhuslänga bestående av tre stycken lägenheter och ett litet sommarhus. Samtliga hus var avsedda för fritidsändamål.

Efter anbud och förhandlingar ingick 74-åringen den 11 november 2011 ett avtal med Lagans Byggnads AB om att på totalentreprenad utföra nybyggnad av de tre husen på fastigheten för 28 750 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Parterna är ense om att 74-åringen är konsument och att konsumenttjänstlagen därmed är tillämplig. Lagans uppfattning är dock att konsumenttjänstlagens bestämmelser om avrådandeskyldighet inte är tillämpliga.

Parterna är överens om att ABT 06 gäller för avtalet i de delar avtalet inte strider mot konsumenttjänstlagens tvingande regler och att följande handlingar är kontraktshandlingar.

Parterna avtalade om fem års garantitid från godkänd slutbesiktning. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning den 11 juni 2013. Garantibesiktning av entreprenaden utfördes under tiden 16 april - 9 maj 2018. Garantitiden löpte ut den 10 juni 2018.

Efterbesiktningar till garantibesiktningen gjordes i september 2018 och under tiden 11 mars - 15 mars 2019.

Tvisten gäller främst frågan om fel i entreprenaden och om beställaren har rätt till prisavdrag eller skadestånd motsvarande kostnaden att avhjälpa felen.

De fel som beställaren åberopar för samtliga byggnader är 1. Värmesystemet är underdimensionerat. 2. Oisolerade ventilationskanaler. 3. Avsaknad av isolering under golvvärme i bjälklag. 4. Kallras från fönster. 5. Styrning av värme- och luftsystem samverkar inte.

74-åringen begärde sammanlagt 8 190 035 kronor i prisavdrag plus ränta. Han fick rätt beträffande punkt 1-3. När det gäller avsaknaden av isolering under golvvärmen fick beställaren rätt trots att han själv avrått byggfirman från isolering. Helsingborgs tingsrätt konstaterar inledningsvis att i Golvbranschens riktlinjer för trägolv på golvvärme anges att det är av största vikt att bjälklagets isolering är tillräcklig och korrekt utförd. Lagans Byggnads AB har genom att inte montera isolering under golvvärmeslingorna inte följt de branschriktlinjer som finns och därmed har entreprenaden inte utförts fackmässigt.

Byggfirman invände dock, vilket Helsingborgs tingsrätt i sin 173 sidor långa dom anser visat, att 74-åringen själv i förfrågningsunderlaget föreskrivit att mellanbjälklagen inte ska förses med underliggande isolering. Om beställaren enligt kap. 1 § 8 ABT 06 föreskrivit en viss teknisk lösning ska ett utförande enligt lösningen anses uppfylla kontraktsenliga fordringar. Entreprenören har, annorlunda uttryckt, inte något funktionsansvar i de delar som beställaren styrt totalentreprenaden genom att kräva egna tekniska lösningar. Frågan inställer sig då hur felbedömningen ska göras när tingsrätten samtidigt kommit fram till att utförandet med golvvärme utan underliggande isolering inte är fackmässigt. Enligt de tvingande bestämmelserna i konsumenttjänstlagen ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt och om resultatet inte är fackmässigt är tjänsten felaktig (4 och 9 §§).

Frågan om hur en domstol ska göra felbedömningen när en konsument föreskrivit en teknisk lösning som inte är fackmässig är inte prövad av Högsta domstolen.

Hovrätten för Västra Sverige har i en dom den 25 september 2017 i mål T 5278-16 gjort bedömningen att det inte går att avtala bort rätten till en fackmässigt utförd tjänst enligt konsumenttjänstlagen. I ett annat hovrättsavgörande konstateras att tjänstens innebörd i princip bestäms genom parternas avtal. För att konsumenten ska anses ha avtalat bort ett fackmässigt tillfredsställande utförande av tjänsten krävs emellertid att det av parternas avtal klart följer att tjänsten verkligen går ut på en åtgärd som från allmän fackmässig synpunkt inte ter sig tillfredsställande (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 15 december 2011 i mål T 3378-10).

Vid bedömningen av om kravet på fackmässighet är uppfyllt måste man enligt tingsrätten utgå från tjänsten, sådan den har bestämts genom parternas avtal. Med detta synsätt kan man hävda att fel inte föreligger eftersom utförandet utan isolering under mellanbjälklagen är vad beställaren anvisat. Näringsidkaren har emellertid också en skyldighet att avråda konsumenten om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten (6 § konsumenttjänstlagen). Avrådande ska ske om det är omöjligt att utföra ett fackmässigt arbete och om resultatet av tjänsten är osäkert (se RH 2012:29).

Det måste enligt tingsrätten tidigt ha stått klart för Lagans Byggnads AB att resultatet av tjänsten inte skulle nå upp till fackmässig standard. Entreprenören skulle därför ha avrått beställaren från det föreskrivna utförandet så att det hade blivit tydligt för denne, som är konsument, att det som han begärt inte är fackmässigt. Skyldigheten att avråda gäller även om konsumenten, som i detta fall, anlitat konsulter som utformat ritningen (Niklas Arvidsson och Per Samuelsson, Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, 2018, s. 76). ”I annat fall skulle konsumentens rätt till ett fackmässigt utförande bli illusorisk” skriver domstolen. Byggfirman skulle således ha avrått 74-åringen. Det har firman inte påstått att man gjort. Slutsatsen blir därmed att tjänsten är felaktig enligt 4, 6 och 9 §§ konsumenttjänstlagen.

Beställaren har därför rätt till 1 940 000 kronor för detta fel. Tillsammans med ersättningen för övriga fel hamnar prisavdraget på 5 156 194 kronor plus ränta.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt