Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miljonavgift för missvisande börsinformation om avtalspart

Ett bolag som offentliggjorde att det mottagit en order från en ”välkänd schweizisk klocktillverkare” utan att namnge motparten påförs drygt en miljon kronor i sanktionsavgift. I efterhand har det dock visat sig att kunden varken är välkänd eller klocktillverkare. Samtliga instanser är överens om att pressmeddelandet har varit bristfälligt.

Miljonavgift för missvisande börsinformation om avtalspart

Impact Coatings AB, vars aktier handlas på MTF-plattformen First North Sweden, offentliggjorde i september 2018 ett pressmeddelande om att bolaget mottagit en order av en icke namngiven välkänd schweizisk klocktillverkare. Det visade sig dock att avtalsparten i själva verket var ett helägt dotterbolag till den välkända klocktillverkaren.

Enligt bolaget hade det av bland annat konkurrensskäl kommit överens med motparten om att inte avslöja dennes identitet. Vidare ansåg bolaget att informationen i pressmeddelandet var tillräcklig.

I november 2020 beslutade Finansinspektionen att ålägga bolaget att betala en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Som motivering till beslutet angavs bland annat att bolaget genom att utelämna motpartens namn dels inte offentliggjort insiderinformation, dels inte offentliggjort informationen så snart som möjligt – i strid med marknadsmissbruksförordningen, MAR.

Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att sanktionsavgiften skulle sättas ned. Man anförde att det saknas stöd i rättskällorna för att det föreligger en skyldighet att inkludera motpartens namn i ett offentliggörande av insiderinformation. Vidare gjordes gällande att beskrivningen av motparten i pressmeddelandet varit tillräcklig för bedömningen av avtalets betydelse för bolaget och dess finansiella instrument.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att frågan är om bolaget genom pressmeddelandet ska anses ha informerat allmänheten om insiderinformationen som uppstått med anledning av ordern. Avgörande för den bedömningen är om en förnuftig investerare skulle kunna göra en korrekt bedömning av orderns betydelse för bolaget.

Domstolen framhöll, bland annat med hänvisning till Kammarrätten i Stockholms dom den 9 november 2016 i mål nr 315-16, att identiteten på en kund är information som i regel har betydelse för den förnuftige investeraren. Den omständigheten att det dessutom rör sig om en ”välkänd” motpart innebär att en förnuftig investerare får anses ha ett särskilt intresse att känna till identiteten. Vidare framgick av utredningen att det finns ett stort antal välkända schweiziska klocktillverkare. Om informationen varit mer uttömmande hade det sannolikt haft en betydande påverkan på priset i bolagets aktier, ansåg rätten.

Mot bakgrund av detta bedömde förvaltningsrätten att det var uppenbart att pressmeddelandet saknat tillräcklig information för att ge allmänheten tillgång till insiderinformationen. Dels var beskrivningen av motparten alltför allmänt hållen, dels var redogörelsen rentav felaktig eftersom motparten i själva verket var ett helägt dotterbolag till den välkända klocktillverkaren. Bolaget hade härigenom brutit mot MAR.

Vidare fann domstolen bland annat att bolaget inte hade dokumenterat beslutet om uppskjutande av insiderinformationen eftersom den skriftliga förklaringen inte upprättats förrän i efterhand. Något giltigt beslut hade därmed aldrig fattats. Vidare innehöll insiderförteckningen brister, vilket bolaget medgett.

Förvaltningsrätten konstaterade slutligen att överträdelserna i viss mån verkar ha begåtts av misstag, men med hänsyn till bolagets bristande rutiner gällande insiderinformation kunde överträdelserna inte betraktas som ringa eller ursäktliga. Den sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor som Finansinspektionen hade beslutat om ansågs därför skälig.

Kammarrätten i Stockholm avslår nu bolagets överklagande.

När det först gäller offentliggörandet av insiderinformation konstaterar rätten att den aktuella ordern, sett till bolagets omsättning, måste ha spelat en betydande roll för aktiens värde. Det ska därför ställas högre krav på offentliggörandet av informationen än annars.

Bolaget har i pressmeddelandet påstått att avtalsparten är en välkänd klocktillverkare. Av utredningen framgår dock att det är ett klocktillverkarens många dotterbolag som avses. Dessutom har det framkommit att dotterbolaget inte tillverkar klockor, utan klockvisare. Beskrivningen av motparten som både välkänd och klocktillverkare stämmer alltså inte.

Bolagets beskrivning av kunden har inte varit tillräcklig tydlig och korrekt. Det har därför inte varit möjligt att göra en bedömning av avtalets betydelse för klagandens aktier.

Nästa fråga för domstolen är om bolaget har agerat i strid med MAR genom att inte offentliggöra insiderinformationen om avtalet så snart som möjligt. Insiderinformationen uppstod den 13 augusti 2018 och pressmeddelandet om avtalet publicerades den 3 september samma år.

Det finns en möjlighet att på egen risk skjuta upp ett offentliggörande om vissa förutsättningar är uppfyllda. Enligt kammarrätten är det uppenbart att bolaget inte har följt de regler som gäller för uppskjutande. Bolaget skulle därför ha offentliggjort insiderinformationen så snart den uppstod, det vill säga den 13 augusti 2018. Man har därför även i detta avseende åsidosatt MAR. Bolaget har vidare upprättat en bristfällig insiderförteckning, vilket bolaget har medgett. Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten i denna del.

Beträffande sanktionsavgiften och dess storlek gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten.

Överklagandet ska alltså avslås.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Compliance - finansiella bolag, Övrig affärsjuridik, Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig