Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Platschef inte ansvarig för "säckskada"

En 35-årig platschef för ett entreprenadbolag frias från bland annat vållande till kroppsskada. Mannen har kontinuerligt sett till att byggsäckarna med rivningsmaterial transporterats bort från platsen. Att en förbipasserande flicka skurit sig på ett metallföremål som stack ut från en av säckarna är mannen därför inte ansvarig för.

Platschef inte ansvarig för "säckskada"

Vid Stockholms tingsrätt påstod åklagaren att en 35-årig platschef för ett entreprenadbolag och ansvarig för arbetsplatsen, hade använt en offentlig plats i Stockholm för att lägga upp byggsäckar med rivningsmaterial, utan tillstånd till detta.

Enligt åklagaren var mannen även ansvarig för den skärskada som en 15-årig flicka ådragit sig på benet genom att ha skurit sig på vassa metallföremål som stack ut ur säckarna när hon gick förbi. Såret hade fått sys med sex stygn.

Tingsrätten noterade att ett antal säckar hade stått på rad på den aktuella gatan i slutet av augusti 2019, trots att något reparationsarbete inte pågick i den intilliggande fastigheten vid tillfället. Av åberopade fotografier framgick att några av säckarna delvis buktade ut på trottoaren, att en del varit öppna samt att en av säckarna innehållit ett skarpt metallföremål som skurit sönder säcken och stuckit utåt trottoaren.

Domstolen noterade även att något tillstånd för att ställa upp säckarna på platsen varken hade sökts eller erhållits.

Den 35-årige platschefen berättade att det varit fråga om ett akut arbete och att han hade anvisats av fastighetsförvaltaren att ställa upp säckarna på en mycket begränsad del av gatan. Hans bedömning hade varit att placeringen inte krävde tillstånd.

Genom utredningen var det visat att den aktuella platsen inte hade tagits i anspråk endast tillfälligt och att det inte heller hade skett endast i obetydlig omfattning. Samtidigt har det aktuella entreprenadbolag endast varit underentreprenör till det arbete som gjordes i den intilliggande fastigheten.

Det hade enligt rätten således inte visats att det ålåg bolaget, vars verksamhet 35-åringen alltså svarade för, att söka tillstånd att ställa ut säckarna. Åtalet mot mannen för brott mot ordningslagen ogillades därför.

Inte heller ansågs 35-åringen ha varit oaktsam vid utplaceringen av säckarna, även om de innehållit vassa metallföremål. Mannen har kontinuerligt sett till att säckarna transporterats bort. Samtidigt har det inte visats att han borde ha vidtagit ytterligare åtgärder. Åtalet mot honom beträffande vållande till kroppskada ogillades därför även det.

Svea hovrätt instämmer i underinstansens bedömningar och fastställer den friande domen mot mannen. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot person, Tillstånd och tillsyn, Entreprenadrätt