Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt utesluta advokatbyrå från juridiska tjänster i Göteborg

Förvaltningsrätten ger Göteborgs stad rätt i beslutet att utesluta Front Advokater från en upphandling av juridiska tjänster. Byrån anses ha begått allvarliga fel i yrkesutövningen som gör att byråns redbarhet kan ifrågasättas och Front har inte genom självrättelse visat att advokatbyrån är tillförlitlig.

Rätt utesluta advokatbyrå från juridiska tjänster i Göteborg

I juni 2016 lämnade Front (dåvarande Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB) anbud i ramavtalsupphandlingen Juridiska tjänster. De avropsberättigade beställarna var bland annat förvaltningar och kommunala bolag i Göteborgs Stad samt närbelägna kommuner.

Upphandlingen fördelades på totalt tolv avtalsområden som omfattade specifika rättsområden med krav på kompetens och erfarenhet. Samtliga avtal löpte till och med den 31 oktober 2020.

I november 2019 mottog förste stadsjurist och stadsdirektören skriftliga uppgifter om att biträdande jurister på Front hade uppmanats att redovisa fler timmar i ärenden än de faktiskt hade arbetat. Under februari 2020 publicerade Göteborgs-Posten en rad artiklar om bland annat misstankar om överdebitering och bristande specificering av den tid som lagts ned i respektive uppdrag.

Därefter beslutade Nämnden för Inköp och upphandling i Göteborgs Stad att påbörja en utredning av Front och om beställningsstopp under utredningens gång. Revisionsfirman Ernst & Young tilldelades uppdraget och den 7 maj 2020 presenterades den slutliga utredningsrapporten.

Den 25 maj 2020 beslutade nämnden att det tillfälliga beställningsstoppet skulle hävas. Efter beslutet om att upphäva det tillfälliga beställningsstoppet bedömde nämnden att det fanns såväl skriftlig som muntlig bevisning som styrkte att Front hade begått avtalsbrott och att det fanns skäl för att häva ramavtalen i förtid. Den 16 september 2020 beslutade därför nämnden att ramavtalen enligt ovan skulle sägas upp i förtid med Front.

Under mars 2020 påbörjade Nämnden en ny ramavtalsupphandling av juridiska tjänster, Juridiska tjänster. Front lämnade anbud avseende samtliga anbudsområden i upphandlingen. Nämnden beslutade att utesluta Front från upphandlingen med stöd av 13 kap. 3 § 3 och 5 LOU.

Front yrkade att förvaltningsrätten bestämmer att upphandlingen ska rättas genom en ny anbudsutvärdering varvid Front inte ska uteslutas.

Front anförde bland annat att nämnden har brutit mot 13 kap. 4 § LOU genom att inte ge advokatbyrån tillräckligt med tid för att yttra sig över omständigheterna för uteslutningen.

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar att det varken ur LOU eller i dess förarbeten kan utläsas något krav på hur lång tid svarstiden bör vara för det fall den upphandlande myndigheten ger en leverantör tillfälle att yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning från upphandlingen.

Front fick vid två tillfällen genom två uteslutningsbrevtillfälle att yttra sig över de omständigheter som enligt nämnden utgjorde skäl för uteslutning och även möjlighet att visa på vilket sätt Front har vidtagit självrättelse. Med beaktande av att Front får anses vara väl insatt i det aktuella avtalsförhållandet bedöms en sammanlagd svarsfrist om 15 dagar vara skälig.

Förvaltningsrätten anser vidare att det inte finns något krav att den upphandlande myndigheten uttömmande ska precisera samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet om uteslutning. Nämnden anses inte heller ha brutit mot motiveringsskyldigheten.

Enligt domstolen förefaller Front vara av uppfattningen att frågan om förtida upphörande måste avgöras i sak för att förvaltningsrätten ska låta denna omständighet ligga till grund för bedömningen. Att det inte krävs en lagakraftvunnen dom för att slå fast att ett fel har begåtts i yrkesutövningen framgår dock av rättspraxis (se EU-domstolens avgörande Forposta SA, C-465/11, EU:C:2012:801, punkt 28 och HFD 2013 ref. 61). Att Nämnden har beslutat att säga upp avtalen är förtid är således en omständighet som gör det sannolikt att förtroendet för Front i professionellt hänseende är rubbat till följd av ett allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 13 kap. 3 § 3 LOU.

Nästa fråga förvaltningsrätten har att ta ställning till är om nämnden har haft skäl för att utesluta Front från upphandlingen på den grunden att Front har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att advokatbyråns redbarhet kan ifrågasättas.

Det är nämnden som har bevisbördan för att det finns grund för uteslutning enligt 13 kap. 3 § 3 LOU. Vidare är det tillräckligt att nämnden gör sannolikt att det finns förutsättningar för uteslutning (jfr HFD 2013 ref. 61 och prop. 2015/2016:195 s. 1086).

En förutsättning för att uteslutning ska kunna ske enligt 13 kap. 3 § 5 LOU är att det är fråga om brister som förelegat i ett kontrakt enligt nu gällande LOU (se prop. 2015/16:195 s. 737 och 1087).

Begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen omfattar alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende och inte endast överträdelser av i strikt mening etiska regler för den yrkesgrupp som aktören tillhör.

Kammarrätten har i ett flertal avgöranden prövat vad som utgör allvarligt fel i yrkesutövningen. Att redovisa körsträckor som betydligt överstiger de verkliga utgör allvarligt fel i yrkesutövningen (se Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 juni 2009 i mål nr 4211-08). Även omfattande och upprepande överdebitering har utgjort allvarligt fel i yrkesutövningen (se Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 oktober 2013 i mål nr 982-13).

Omfattande och upprepade avtalsbrott i form av felfakturering, uteblivna rabatter och otillåtet anlitande av underleverantörer har också ansetts utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen (se Kammarrätten i Stockholms dom den 7 september 2015 i mål nr 1534-15).

I anbudet har Front angett ett timpris för senior jurist. Timpriset för jurist och junior jurist har varit avhängigt det angivna timpriset för senior jurist. Timpriset för jurist har varit 0,8 av offererat timpris för senior jurist. För junior jurist har timpriset varit 0,6 av offererat timpris för senior jurist.

Nämnden har anfört att Front har debiterat för juridiska tjänster utfört av anställda vid Front som inte uppfyller de ovannämnda krav som ställs avseende kategorin junior jurist. Front har huvudsakligen anfört att beställarna har fått kvalificerat juridiskt biträde i enlighet med ramavtalens krav och att om ramavtalen ska ges den strikta tolkning som nämnden förespråkar har kraven varit otydliga. Därtill har uppdragen utförts i enlighet med god advokatsed.

Förvaltningsrätten anser att det framgår klart och tydligt av ordalydelsen i förfrågningsunderlaget att det inte är tillåtet att debitera för juridiska tjänster utfört av medarbetare som inte har juristexamen, minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och som har minst ett års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet.

”Om ramavtalsvillkoren ska tolkas på sådant sätt att en leverantör i princip fritt kan bestämma vilka medarbetare som faller in under kategorin junior jurist och därefter begära ersättning för den juridiska tjänsten skulle syftet med att ställa särskilda kompetenskrav i upphandlingen vara verkningslöst” skriver förvaltningsrätten.

Under det kontradiktoriska förfarandet har nämnden specificerat tolv fakturor där Front har debiterat för arbete utfört av medarbetare på advokatbyrån som inte uppfyller de avtalsenliga erfarenhetskraven. I överprövningsprocessen har Nämnden specificerat ytterligare ca 60-80 fakturor som Front har debiterat beställarna. Till övervägande del har fakturorna utfärdats under 2018-2019. Därutöver har nämnden visat att det har skett debitering av juridiska tjänster utförda av praktikanter eller assistenter.

Utredningen visar således att Front kontinuerligt har fakturerat för arbete som inte är tillåtet att debitera beställarna enligt ramavtalsvillkoren. Omfattningen av antalet fakturor som avser juridiska tjänster utfört av medarbetare som inte uppfyller erfarenhetskraven kan inte anses om obetydlig. Fronts påstående att faktureringen endast har skett i något enstaka fall vinner inte något stöd i utredningen.

Fronts agerande i detta avseende har åtminstone varit vårdslöst och ägnat att rubba förtroendet för Front i professionellt hänseende.

När det gäller Fronts debitering för en av delägarnas, tillika vd, utförande av juridiska tjänster har Front anfört att delägaren har varit övergripande ansvarig för ramavtalen med Göteborgs Stad och att han sett det som naturligt att han stått för kontroll- och uppföljningsåtgärder i de pågående ärendena.

Förvaltningsrätten anser att det enligt den upphandsrättsliga lagstiftningen inte finns utrymme för att göra avsteg från vad som har offererats och utvärderats genom att debitera för delägarens utförande av juridiska tjänster med timpris som avser senior jurist och inom andra avtalsområden än offentlig rätt. Fronts agerande i detta avseende har åtminstone varit vårdslöst och ägnat att rubba förtroendet för Front i professionellt hänseende.

Förvaltningsrätten bedömer att Front har begått allvarliga fel i yrkesutövningen enligt 13 kap. 3 § 3 LOU. Nästa fråga förvaltningsrätten har att ta ställning till är om Front har vidtagit självrättelse som visar att advokatbyrån är tillförlitlig.

Det bakomliggande syftet med 13 kap. 5 § LOU är att en leverantör ska kunna återfå möjligheten att delta vid en offentlig upphandling genom att vidta sådana självrättande åtgärder som syftar till att undvika att de missförhållanden som föranlett uteslutningsbeslutet upprepas.

Förvaltningsrätten anser att en grundförutsättning för att självrättelse ska uppnå sitt syfte är att parterna i samförstånd har en vilja att rätta de fel och misstag som har begåtts. Förvaltningsrättens bedömning är att Front har brustit i sina åtaganden mot nämnden.

Det krävs dock att det ska vara förenligt med LOU att utesluta Front från att delta i upphandlingen och att en sådan åtgärd är proportionerlig. Det anser förvaltningsrätten som vid sin bedömning särskilt beaktar att ”det är fråga om en advokatbyrå som typiskt sett inger förtroende och som har representerat kommunala bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad samt närbelägna kommuner i juridiska ärenden. Det har delvis varit fråga om ärenden av känslig och ekonomisk betydelsefull natur”.

Med hänsyn härtill bedömer förvaltningsrätten att det inte är oproportionerligt att utesluta Front från upphandlingen.

Förvaltningsrätten anser slutligen att Front inte har visat att nämnden har åsidosatt likabehandlingsprincipen.

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Advokat, Offentlig upphandling, Köprätt