Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Röd flagg för Ragn-Sells fosforanläggning i Helsingborg – utsläpp inte acceptabla

Det blir inget tillstånd för Ragn-Sells-koncernens nya anläggning för återvinning av den ändliga resursen fosfor. Anläggningen kommer att resultera i försumbara utsläpp av metaller i vatten, men med hänsyn till hur ansträngd vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet” redan är kan verksamheten inte accepteras, enligt mark- och miljödomstolen.

Röd flagg för Ragn-Sells fosforanläggning i Helsingborg – utsläpp inte acceptabla

Ett bolag inom miljö- och återvinningskoncernen Ragn-Sells har sedan en tid genom ett dotterbolag varit involverat i utvecklingen av en process för att återvinna fosfor ur aska. Detta har resulterat i den så kallade Ash2Phos-processen och bolaget vill nu starta upp en anläggning där man med hjälp av processen kan återvinna fosfor från främst avloppsslam, men även får andra fosforrika askor. 

Bolaget har därför vid Mark- och miljödomstolen i Växjö ansökt om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken för att få behandla askor och restsyror på en fastighet i ett industriområde i Helsingborg. På fastigheten finns redan idag en anläggning för produktion av natriumperkarbonat, vars verksamhet lagts ned men vars tillstånd alltjämt gäller.

Bolaget vill nu återvinna upp till 56 000 ton avfallsaskor (klassade som icke-farligt eller farligt avfall och med en genomsnittlig torrhalt på 80 procent) och maximalt 2 000 ton restsyror (klassade som farligt avfall) per år på fastigheten.

Mark- och miljödomstolen beslutar dock nu att avslå ansökan.

Den aktuella verksamheten bedöms i och för sig ha en viktig betydelse för samhällets klimatomställning och för ett resurseffektivt omhändertagande av fosfor, som är en så kallad ändlig resurs.

Anläggningen har en modern rening, men har inte nollutsläpp. Den kommer i stället att resultera i vissa tillskott av metaller i utsläpp till vatten.

Tillskottet kommer att ligga på en försumbar nivå, men vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet” är redan hårt belastad. Utsläppen kommer därför att försämra den ekologiska och kemiska statusen och stå i strid med fastställda miljökvalitetsnormer. Verksamheten äventyrar enligt domstolen samtidigt möjligheten att uppnå god status för särskilda förorenande ämnen.

Osäkerheten kring miljökvalitetsnormerna gör att försiktighetsprincipen får fälla avgörandet. Domstolen betonar här särskilt att det i nära anslutning till utsläppspunkten finns skyddsvärda ålgräsängar och ett marint reservat.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig