Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sju minuters försening till flyganslutning gav ersättning

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att en påstådd tidsreserv om en timme var en rimlig eller tillräcklig tidsreserv då den aktuella flygplatsen krävde just den tiden vid byte till anslutningsflyg. British Airways har således inte visat att förseningen till Göteborg berott på tidigare extraordinära omständigheter.

Sju minuters försening till flyganslutning gav ersättning

Fyra flygpassagerare som skulle åka från Philadelphia International Airport i USA till Landvetter i Göteborg med mellanlandning i Heathrow Airport i London i England den 10 mars 2017. De begärde att British Airways PLC skulle betala dem vardera 600 euro och ränta på grund av en försening på mer än fem timmar.

Flygbolaget kontrade med att flyget försenades på grund av extraordinära omständigheter i form av dåliga väderförhållanden. Väderförhållanden är en omständighet som faller utom British Airways kontroll och är därmed att betrakta som extraordinär. Då British Airways inte haft någon kontroll över vädret ska någon kompensation inte betalas i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Bolaget hävdade att den 10 mars 2017 präglades Philadelphia samt områden kring New York och Boston av ett extremt väder. Vädret tog sig uttryck i kraftigt snöfall, kalla och starka vindar, som resulterade i is på banorna. Flyget kunde därför inte avgå förrän 42 minuter efter utsatt tid. På grund av gynnsamma vindar var dock planet inte mer än sju minuter försenat till London.

Men eftersom passagerarna inte hann med anslutningsflyget i London blev de alltså kraftigt försenade.

Göteborgs tingsrätt hade svårt att se vilka rimliga åtgärder British Airways hade kunnat vidta för att undvika väderförhållandena och de ATC-restriktioner som det i sin tur medförde vid tiden för flygningen.

Det finns, enligt rätten, ingen allmän minsta tidsreserv för att uppfylla skyldigheten enligt förordningen. Den inplanerade tidsreserven till anslutningsflyget var enligt uppgift 60 minuter, vilket får anses vara en rimlig tidsreserv även vid eventuella förseningar. Det kan, menade rätten, inte krävas att flygbolag har flera timmars marginal mellan samtliga sina flygningar enbart av den anledningen att en flygning kan ställas in eller bli försenad och enskilda passagerare ska med anslutningsflyg.

Eftersom British Airways ansågs ha bevisat att förseningen berodde på extraordinära omständigheter som flygbolaget inte skulle ha kunnat undvika även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits avslogs passagerarnas talan.

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar att eftersom tiden för byte som gäller på terminal 5 på Heathrows flygplats var 60 minuter hade planet från Philadelphia varit tvunget att anlända senast klockan 06.40, vilket hade varit enligt tidtabellen, för att passagerarna skulle hinna med anslutningsflyget till Göteborg. Flyget var endast sju minuter försenat. En sådan ringa försening är något som ett lufttrafikföretag får räkna med och planera för då det får anses ligga inom en del av bolagets normala verksamhet. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att den påstådda tidsreserven om 60 minuter var en rimlig eller tillräcklig tidsreserv då den aktuella flygplatsen krävde just den tiden vid byte till anslutningsflyg. British Airways har således inte visat att förseningen till Göteborg berott på tidigare extraordinära omständigheter. Vid denna utgång ska British Airways betala ersättning till passagerarna. Av flygpassagerarförordningen följer att ersättningen ska uppgå till yrkade 600 euro per resenär. Ränteyrkandet ska också bifallas. Käromålet ska således bifallas och tingsrättens dom ändras.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Sjö- och transporträtt, Fri rörlighet, Köprätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig