Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Undersökningsplikten krävde inte att skära upp kakelplatta på badkar

Ett badrum som inte byggts i enlighet med vid byggtiden gällande branschregler anses felaktigt. Och enligt tingsrätten ingår det inte i köparnas undersökningsplikt att en kakelplatta skärs upp på badkaret. Köparna får dock nöja sig med 8 000 kronor mot begärda 178 000 kronor.

Undersökningsplikten krävde inte att skära upp kakelplatta på badkar

Parterna ingick avtal om köp/försäljning av fastigheten Trelleborg Midgård 4 den 30 mars 2014. Fastigheten tillträddes den 1 augusti samma år. Köparna har betalat köpeskillingen om 3 400 000 kronor till säljarna.

En försäkringsbesiktning utfördes den 11 mars 2014 av en besiktningsman. Svarandena hade dessförinnan tillfört information om fastigheten genom uppgifter i en så kallad frågelista. I frågelistan uppgav svarandena att de inte hade observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i det invändiga vatten- eller avloppssystemet.

Fastigheten är uppförd 2007 och badrummet på plan 2 är i originalutförande. I utlåtandet från slutbesiktningen av fastigheten den 17 juli 2007 framgår det att plan 2 har besiktigats utan anmärkning.

Kärandena reklamerade det påstådda felet till svarandena. Svarandena erhöll reklamationen den 13 maj 2019. Enligt köparna har avloppet till badkaret i badrummet på plan 2 har anslutits i golvet utan golvbrunn, avloppsröret inte har stuckit upp minst fyra centimeter från golvet som det skulle ha gjort samt då tätskiktet inte heller har slutit tätt runt röret. Badrummet var i dessa delar inte fackmannamässigt gjort. Fastigheten avvek därmed från vad som följer av avtalet och från vad kärandena med fog har kunnat förutsätta vid köpet.

Säljarna kontrar med att fastigheten inte avviker från vad kärandena med fog kunnat förutsätta vid köpet eller från vad som har avtalats. Några utfästelser från svarandenas sida föreligger inte. Fastigheten har således inte varit behäftad med fel avseende avloppsinstallation i badrummet på plan 2 vid överlåtelsen. Det påstådda felet har dessutom reklamerats för sent vilket innebär att rätten till prisavdrag alldeles oavsett har prekluderats.

Om tingsrätten skulle finna att fastigheten har varit behäftad med fel vid överlåtelsen och att kärandena har reklamerat felet inom skälig tid görs det gällande att felet borde ha upptäckts vid en sådan undersökning av Fastigheten som har varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.

Ystads tingsrätt konstaterar först att av besiktningsutlåtandena och vittnesförhören har framkommit att avsättningens höjd från golvet har understigit den vid tiden gällande branschregeln från Säker Vatten om minst 40 millimeter samt att tätskiktet runt avloppsröret inte heller har varit tätt. Det har inte framkommit något om att detta skulle avvika från vad som följer av parternas avtal. Kärandena har dock med fog kunnat förutsätta att badrummet har byggts i enlighet med vid byggtiden gällande branschregler och att badrummets tätskikt placerats tätt runt avloppsröret så att fukt inte kan ta sig förbi detta. Eftersom så inte har varit fallet avviker badrummet från vad kärandena med fog kunnat förutsätta vid köpet. Detta innebär att det föreligger fel i badrummet.

Borde kärandena ha upptäckt felet vid sin undersökning av fastigheten? Felet har kunnat upptäcktas först sedan en kakelplatta skurits bort från badkaret. Ett fel som kan upptäckas först efter en sådan åtgärd borde en köpare i normalfallet inte ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. Frågan i det här fallet är om omständigheter vid köpet har påkallat en utförligare besiktning av denna del av huset. Vad som framkommit av handlingarna från Anticimex har inte gett kärandena anledning att befara att det föreligger något fel i området under badkaret, så som i tätskiktet eller avloppsröret under badkaret. Anticimex har såvitt framkommit inte rekommenderat köparna att genomföra nå-gon utvidgad undersökning av utrymmet under badkaret.

Därtill kommer att det har varit fråga om ett relativt nytt badrum, byggt 2007 och godkänt med intyg för våtrum, och att svarandena i frågelistan uppgett att de inte hade observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i det invändiga vatten- eller avloppssystemet. Under sådana förhållanden kan köparnas undersökningsplikt inte omfatta undersökningar som kräver att en kakelplatta skärs upp på badkaret. Felet har alltså varit ett så kallat dolt fel, det vill säga kärandena borde inte ha upptäckt det vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Kärandena har därför rätt att åberopa felet.

Och eftersom köparna reklamerat i tid har de rätt till ersättning. En av svarandena åberopad besiktningsman har uppgett att felet endast kostar 8 000 kronor att åtgärda vilket svarandena vitsordar. Då monteras en ny manschett på avloppsröret på det sätt han har föreslagit i sin besiktningsrapport. Han har pratat med tätskiktstillverkaren PCI och det är ett godkänt sätt att åtgärda felet. Hans förslag innebär att badrummet blir godkänt enligt 2007 års regler, inte enligt 2022 års regler, men det krävs inte heller eftersom det är reglerna för 2007 som gällde när badrummet byggdes.

Med hänsyn till dessa uppgifter anser tingsrätten inte att kärandena har bevisat att kostnaden för att avhjälpa felet överstiger detta belopp. Kärandena har därför rätt till prisavdrag med 8 000 kronor.

Parterna får betala sina egna rättegångskostnader i och med utgången.

Domen är överklagad.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig