Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

12 miljoner för försenat vattenverk

Ett kommunalt vattenbolag tilldöms över 12 miljoner kronor i viten på grund av en entreprenörs försening med 30 veckor vid om- och tillbyggnad av ett vattenverk. En deadline skulle, enligt tingsrätten, vara meningslös om den kunde skjutas fram på grund av åtgärder av brister. Vattenbolaget har därtill inte frånfallit viteskravet.

12  miljoner för försenat vattenverk

Håckla avloppsreningsverk drivs av Åtvidabergs Vatten AB som är ett kommunalt bolag med ansvar för vatten och avlopp inom Åtvidabergs kommun. Tvisten rör förseningsvite avseende en totalentreprenad som Åtvidaberg har upphandlat för om och utbyggnad av Håckla avloppsreningsverk.

Malmberg Water AB har antagits som totalentreprenör för utförande av entreprenaden enligt ett entreprenadkontrakt som ingåtts mellan parterna i juni 2017. Entreprenaden omfattade projektering, anläggningsarbeten och rivning utifrån kontraktshandlingarna, vilka bland annat innefattade det förfrågningsunderlag som angivits vid upphandlingen och där de s.k. administrativa föreskrifterna ingick. Parterna är överens om att standardavtalet ABT 06 gäller för entreprenaden med vissa ändringar och tillägg.

Parterna har avtalat att förseningsvite ska utgå för varje påbörjad arbetsvecka varmed färdigställandet av entreprenaden fördröjts, med ett belopp motsvarande 0,5 procent av kontraktssumman om 81 000 000 kronor, det vill säga 405 000 kronor per vecka såsom framgår av 5 § i entreprenadkontraktet och koden AFD.511 i de administrativa föreskrifterna. Parterna är dock inte överens om huruvida de har avtalat om någon vitessanktionerad färdigställandetidpunkt.

Enligt punkten 4.3 i entreprenadkontraktet, Färdigställandetid, skulle kontraktsarbetena vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 7 december 2018. Det angavs vidare att färdigställandetiden skulle justeras med anledning av att upphandlingen dragit ut på tiden samt att entreprenören, det vill säga entreprenören Malmberg, vid det första byggmötet skulle presentera en tidplan som skriftligen skulle godkännas av beställaren, det vill säga Åtvidaberg.

För det fall tingsrätten skulle finna att en vitessanktionerad färdigställandetidpunkt föreligger, är det tvistigt om parterna med ändring av ett sådant avtal har avtalat att Åtvidaberg skulle avstå från alla viteskrav i entreprenaden. Avtalet ska enligt det entreprenören har gjort gällande ha ingåtts på ett möte den 11 november 2019. Åtvidaberg har bestritt att något sådant avtal har träffats.

Entreprenaden slutbesiktigades den 18 juni 2020. Vid denna tidpunkt godkändes inte entreprenaden. Åtvidaberg har den 17 juli 2020 hävt entreprenaden. Åtvidaberg har begärt förseningsvite med 12 555 000 kronor från och med vecka 51 2019 till och med vecka 29 2020.

Enligt Linköpings tingsrätt har Åtvidaberg bevisbördan för att en vitessanktionerad färdigställandetidpunkt bestämts. Malmberg har gjort gällande att Åtvidabergs rätt till vite förutsätter att parterna har antagit en särskilt upprättad kontraktstidplan med iakttagande av ett formkrav i entreprenadkontraktet punkten 4.3, det vill säga att en förutsättning för att en avtalad vitessanktionerad färdigställandetidpunkt föreligger är att Malmberg tagit fram en kontraktstidplan som skriftligen godkänts av Åtvidaberg vid det första byggmötet. Detta har inte skett.

Tingsrätten konstaterar att entreprenadkontraktet föreskriver att vite ska utgå för det fall färdigställandetidpunkten överskridits. Utifrån det som framkommit måste avtalet förstås på så sätt att den 7 december 2018 bestämts som en vitessanktionerad färdigställandetidpunkt, men att parternas avsikt i och för sig varit att denna skulle justeras utifrån en kommande tidplan som Malmberg skulle ta fram och Åtvidaberg skulle godkänna. 

Parternas avsikt med avtalet kan alltså inte ha varit att brister vid uppfyllandet av ett formkrav skulle få konsekvensen att vitesregleringen bortföll. Utan denna tolkning skulle, menar tingsrätten, skrivningen att entreprenaden skulle vara färdigställd den 7 december 2018 helt sakna mening samt Malmberg sakna förpliktelse att färdigställa entreprenaden vid en bestämd tidpunkt vilket framstår som orimligt. Åtvidaberg har därmed visat att parterna ursprungligen avtalat den 7 december 2018 som färdigställandetidpunkt förenad med vite.

Tingsrätten tar härefter ställning till frågan om färdigställandetidpunkten har justerats i enlighet med det som Åtvidaberg gjort gällande i målet, det vill säga att den 15 augusti 2019 antagits som justerad färdigställandetidpunkt.

Parterna är överens om att ändring av kontraktstider, det vill säga den tid inom vilken kontraktsarbetena eller huvuddelen av dem ska utföras (jfr begreppsdefinitionen i ABT 06), skulle ske genom beslut på kontraktsmöten. I protokoll från det andra kontraktsmötet framgår att parterna vid detta möte har kommit överens om slutdatum den 15 augusti 2019. Denna skrivelse kan inte tolkas på annat sätt än att det är entreprenadens färdigställandetid som avses. Parterna har således vid detta möte beslutat om en justerad färdigställandetid den 15 augusti 2019. Att Malmberg i och för sig, ostridigt, inte vid detta möte tagit fram någon separat upprättad tidplan som godkänts av Åtvidaberg medför ingen annan bedömning. Den 15 augusti 2019 har därmed varit den vitessanktionerade färdigställandetidpunkten enligt avtalet.

Det är Malmberg som har bevisbördan för att ett avtal om frånfallande av viteskrav har träffats den 11 november 2019 med det innehåll som Malmberg gjort gällande. Till stöd för att ett avtal har träffats med den innebörd som Malmberg gjort gällande har Malmberg åberopat muntlig bevisning. Då meningarna går isär här krävs det att uppgifterna styrks av de skriftliga handlingarna som lagts fram i målet. Genom den skriftliga kommunikation som presenterats framgår att parterna vid tidpunkten för mötet den 11 november 2019 planerade för slutbesiktning av entreprenaden under vecka 50 år 2019 och att det inte varit tal om ytterligare dröjsmål efter den tidpunkten. I fråga om det tilläggsarbete som hänvisats till har, såvitt framkommit, parterna varit överens om att detta arbete skulle besiktas separat, varför det alltså inte har haft en påverkan på huvudentreprenadens färdigställandetid i övrigt.

Vid en sammantagen bedömning av de skriftliga handlingar som lagts fram jämte åberopade förhör har Malmberg sammanfattningsvis inte visat att Åtvidaberg avsagt sig sin rätt till förseningsvite efter vecka 50 år 2019. Detta innebär att Åtvidabergs yrkande om vite i målet ska bifallas.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
VA, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig