Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokatbyrå förlorar mot mamma med rättsskydd

En advokatbyrå i Stockholm går miste om 65 000 kronor efter nederlag mot en privatperson i en tvist om en faktura. Personen utnyttjade sin rättsskyddsförsäkring för barnens räkning i deras juridiska processer. Men det innebar inte att hon är rätt part i målet, enligt tingsrätten.

Advokatbyrå förlorar mot mamma med rättsskydd

Kvinnans två barn inledde i mars 2016 två rättegångar vid Stockholms. Vid denna tidpunkt var sonen myndig men däremot inte dottern. En advokatbyrå i Stockholm anlitades under hösten år 2016 som ombud i båda tvisterna. Dottern blev under processernas gång myndig. Rättegångarna avslutades i mars 2018 med förlikningar.

Modern utnyttjade sin rättsskyddsförsäkring för barnens tvister. Advokatbyrån ställde ut fyra kostnadsräkningar och merparten reglerades, dels genom rättsskyddet, dels genom den förlikning som barnen träffade sedan de blivit myndiga. Det utestående beloppet, som nu är föremål för tvist avser ersättning för arbete som Legio utfört före den 12 juli 2017. Försäkringsbolaget bedömde att tvisten uppkom först vid det datumet därmed fick inte byrån betalt ur kvinnans rättsskydd för arbete för tiden dessförinnan. Kvinnan vägrar betala fakturan då hon anser att hon är fel part eftersom advokatbyrån anlitats för att företräda hennes barn.

Uppdragsavtal

Advokatbyrån yrkar ersättning av kvinnan med 65 318 kronor. I första hand hävdar byrån att det finns ett uppdragsavtal mellan byrån och kvinnan i vilket hon har förbundit sig att betala för utestående del som inte täcks av rättsskyddet.

I andra hand har hon uppdragit åt byrån att företräda även henne själv, vilket framgår av fullmakt och ingånget förlikningsavtal, som hon undertecknat. Hon är även den som rent faktiskt betalat för utfört uppdrag via sin advokatbyrå.

I tredje hand, om tingsrätten inte skulle bedöma modern som byråns uppdragsgivare, är det i vart fall hennes rättsskyddsförsäkring varför hon på den grunden är rätt part och således ansvarig för den utestående kostnaden som rättsskyddet nekar till.

Inte reklamerat

Slutligen, i fjärde hand, är kvinnan att betrakta som rätt part eftersom hon är den som tillställts den obetalda kostnadsräkningen som hon inte reklamerat.

Advokatbyrån förlorar på samtliga grunder. Stockholms tingsrätt slår först fast att det var barnen som var kärandeparter i båda målen varför byråns uppdragsgivare har varit just barnen oavsett vad som sägs i bekräftelsen. Modern har endast varit dotterns ställföreträdare, vilket inte gör henne till avtalspart i förhållande till byrån.

Angående andrahandsgrunden säger domstolen att enbart den omständigheten att byrån skulle haft en rätt att företräda kvinnan föranleder inte att hon är betalningsskyldig för aktuell faktura. Kärandeparter i de mål som den tvistiga fakturan rör, och som är de parter som byrån företrätt i målen, var alltjämt barnen.

Inte rätt part

Den omständigheten att kvinnans rättsskyddsförsäkring tagits i anspråk för barnens båda tvister innebär inte att hon för den delen skulle vara rätt part och skyldig att betala för de överskjutande kostnader som inte täcks av rättsskyddet.

Påståendet att kvinnan är att betrakta som rätt part eftersom hon är den som tillställts en kostnadsräkning, som hon inte reklamerat med den följd att preklusion har inträtt avfärdas också av domstolen. Det framgår av den åberopade kostnadsräkningen att den rör kostnader hänförliga till ett mål där barnen var byråns uppdragsgivare. Inte heller på denna grund kan alltså kvinnan anses vara rätt part.

Advokatbyrån förlorar och får betala moderns ombudsarvode på 21 060 kronor.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Advokat, Civilprocess, Köprätt, Avtalsrätt