Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Börsnoterat bolag skadeståndsskyldig mot uppfinnare

Både tingsrätten och hovrätten avslår ansökan från en uppfinnare om bättre rätt till patent och att det börsnoterade företaget Sigma ska medverka till att överföra patenten till honom. Däremot har han rätt till skadestånd med en halv miljon kronor på grund av ett handskrivet avtal om royalty.

Börsnoterat bolag skadeståndsskyldig mot uppfinnare

Det handlar om en nu 77-årig man som är utbildad civilingenjör inom kemi och har teknologie licentiatexamen i kärnkemi. Han är uppfinnare till närmare 20 olika patenterade uppfinningar på det kemitekniska området. Sigma Engineering AB är ett teknikföretag som bland annat arbetar med projektering och konstruktion av industriella anläggningar och inom ramen för den verksamheten producerar och säljer anläggningar för etsning och återvinning av koppar ur etslösning, så kallade MECER-anläggningar.

Etsning har tidigare baserats på alkalisk etslösning men utvecklingen av MECER-teknologin har inneburit att även sur etsvätska används. 77-åringen har arbetat för Sigma, tidigare så som anställd vid bolaget, för att utveckla alkalisk MECER, inkluderande projektering av alkaliska MECER-anläggningar, driftsättning och service av sådana. Han har även på egen hand som enskild näringsidkare, och inom ramen för ett samarbete med Sigma, arbetat med utveckling av sur MECER.

Den 11 juli 2007 inkom en patentansökan till Patent- och registreringsverket avseende en uppfinning med titeln ”Etsnings- och återvinningsförfarande”. I ansökan angavs Sigma som sökande part och 77-åringen som ensam uppfinnare. Patent beviljades den 7 juli 2009 för den sökta uppfinningen.

Därefter har Sigma ansökt och beviljats patent för uppfinningen i flera länder. Den tekniska process som Sigma sökt och fått patent för avser förfarandet med den kemiska processen för återvinning av koppar och etsvätska samt användningen av återvunnen etskemi för utförande av etsprocesser. Teknologin kallas som nämnts ovan för sur MECER.

Den 7 september 2007 träffades 77-åringen och en styrelseledamot vid Sigma Landvetters flygplats. De undertecknade vid detta tillfälle två handlingar, dels en handling i vilken det angavs att 77-åringen överlät rätten till uppfinningen som ovan nämnda patentansökan avsåg innefattande rätten att söka patent för den, dels en handling gällande samarbets- och royaltyavtal vid exploatering av den patentsökta teknologin.

Den handskrivna handlingen avseende samarbets- och royaltyavtal för exploatering av den patentsökta teknologin.

Det är ostridigt i målet att 77-åringen har arbetat med utvecklingen av teknologin med sur MECER, att Sigma fått patent på teknologin. Meningarna går emellertid isär när det gäller på vilket sätt 77-åringen skulle få ersättning av Sigma för utvecklingsarbetet. Uppfinnaren har hävdat att parterna var överens om att han inte skulle få löpande ersättning utan att ersättning till honom skulle utgå i form av royalty enligt avtalet ovan. Sigma har uppgett att det inte funnits en sådan överenskommelse.

Parterna har efter avtalen ingicks och fram till 2015 förhandlat om royaltyavtal men har inte kunnat enas om avtalsvillkoren och något samarbets- och royaltyavtal har därmed inte ingåtts. Sigma har exploaterat sur MECER och producerat anläggningar som Sigma sålt.

Efter det att förhandlingarna mellan parterna strandat, och Sigma genom ombud meddelat att Sigma inte längre stod fast vid lämnat erbjudande, hävde 77-åringen den 2 november 2015 de två avtal som ingåtts mellan parterna den 7 september 2007.

Som skäl för hävningen uppgav 77-åringen att Sigma vägrat att ingå royaltyavtal med honom och att Sigma, trots att något samarbets- eller royaltyavtal inte ingåtts, utnyttjat och exploaterat den patentsökta teknologin.

Den 23 februari 2016 stämde uppfinnaren Sigma med yrkande om att Sigmas beviljade patent hänförliga till sur MECER ska överföras till honom och att Sigma ska betala skadestånd till honom för utebliven royalty med anledning av hans arbete med sur MECER. Sigma motsatte sig yrkandena.

Uppfinnaren får rätt i skadeståndsdelen i båda instanserna. Göteborgs tingsrätt ansåg att genom att Sigma, trots att en sådan skyldighet att ingå avtal således förelegat, har meddelat att bolaget ”återkallar tidigare lämnade erbjudanden om royaltyavtal” och därmed inte låtit erbjudandet stå öppet för 77-åringen, bröt Sigma mot parternas avtal. Sigmas enda åtagande enligt avtalet var att teckna nämnda samarbets- och royaltyavtal med 77-åringen. Avtalsbrottet har varit väsentligt. Sigma, som i vart fall förfarit oaktsamt på grund av avtalsbrottet och därmed orsakat skada för mannen, har genom att bryta mot avtalet ådragit sig skyldighet att ersätta honom för den skada som han drabbats av till följd av Sigmas avtalsbrott.

77-åringen skulle därför ha 500 000 kronor i skadestånd av Sigma. Däremot ansåg inte rätten det skäligt att en hävning av överlåtelsen av patentet, oavsett om hävningsförbehåll gjorts eller inte, får till följd att de beviljade patenten överförs på 77-åringen, särskilt med hänsyn till att hans intresse allt sedan överlåtelsen endast avsett rätten till ersättning och inte intresset av att bibehålla någon rätt till själva uppfinningen eller framtida patent.

Också Hovrätten för västra Sverige kommer sammanfattningsvis fram till att 77-åringen har bevisat att han överlät sin rätt till uppfinningen med sur MECER till Sigma på Landvetter och att Sigma i gengäld förpliktade sig att under vissa förutsättningar betala royalty till honom. Att den handskrivna överenskommelsen inte stadgade de fullständiga villkoren för hur royalty skulle utgå, ändrar inte den bedömningen.

Sigma är därmed skyldigt att betala 77-åringen royalty om Sigma har exploaterat teknik som bygger på den patenterade sur MECER-tekniken. Hovrätten anser vidare att 77-åringen har visat att Sigma exploaterar teknik som bygger på den patenterade sur MECER-tekniken. Därmed är förutsättningarna enligt 2007 års avtal för att Sigma ska vara skyldigt att utge royaltyersättning till 77-åringen uppfyllda.

Tingsrättens dom fastställs därmed.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Patenträtt, Övrig arbetsrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig