Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

BRF ”dödade” bostadsrätt efter medlemskapsansökan – får rätt

En bostadsrättsförenings stämmobeslut att låta bostadsrätten till en lokal upphöra är inte uppenbart ogiltigt, anser hovrätten. Det innebär att det inte existerar någon bostadsrätt till den i målet aktuella lokalen, vilket medför att den man som påstår sig äga bostadsrätten inte kan beviljas medlemskap i föreningen.

En förening i Grängesberg med sex bostadsrätter och fem butikslokaler mottog en ansökan om medlemskap från en 43-årig man som påstod sig ha förvärvat bostadsrätten till en av lokalerna genom gåva.

Mannen hänsköt frågan om medlemskap till Hyresnämnden i Västerås och yrkade att nämnden skulle fastställa att han uppfyller kraven för medlemskap.

I februari 2021, efter ansökan till hyresnämnden, kallade föreningen till en extrastämma. Av protokollet framgår att föreningens samtliga medlemmar fanns representerade och att de enhälligt fattade beslut om att bostadsrätten till den aktuella lokalen skulle upphöra.

I hyresnämnden gjorde mannen gällande att han gjort ett giltigt förvärv av bostadsrätten till lokalen samt att föreningens beslut att ”döda” bostadsrätten var ogiltigt. Han menade att eftersom han själv, i egenskap av bostadsrättshavare, varken kallats eller var representerad på stämmen rådde det inte enighet om att bostadsrätten till lokalen skulle upphöra. När sådan enighet saknas krävs ett godkännande från hyresnämnden för beslutets giltighet, vilket inte lämnats.

Bostadsrättsföreningen bestred yrkandena och gjorde bland annat gällande att gåvan till mannen inte var giltig på grund av att formkraven i bostadsrättslagen inte var uppfyllda. Föreningen förklarade att en man som agerat bulvan åt Nordiska Motståndsrörelsen förvärvade bostadsrätten på exekutiv auktion och överlät den först till 43-åringen och sedan åter till föreningen. Med hänsyn till att någon giltig gåva till 43-åringen aldrig skett, och att föreningen återförvärvat bostadsrätten, saknades det förutsättningar att bevilja honom medlemskap.

Hyresnämnden avslog mannens ansökan om medlemskap. Som motivering angavs att gåvobrevet mellan bulvanen och 43-åringen inte uppfyllde formkraven i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Något giltigt förvärv av bostadsrätten hade därmed inte skett, varför det saknades skäl att bevilja mannen medlemskap i föreningen.

Svea hovrätt avslår nu mannens överklagande.

Hovrätten konstaterar att frågan om mannen ska beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen aktualiserar ett antal så kallade preliminärfrågor, bland annat frågan om bostadsrätten till lokalen har upphört genom stämmobeslutet i februari 2021. Prövningen av ett stämmobeslut inskränker sig till fall där det är uppenbart att beslutet inte är formellt giltigt. Prövningen är endast summarisk.

Det framhålls att det aktuella stämmobeslutet inte har klandrats i allmän domstol. Det är emellertid endast en medlem i föreningen som kan föra klandertalan. Vissa associationsrättsliga beslut kan vara nulliteter om de tydligt strider mot lagen eller stadgarna. Ett sådant beslut, oavsett om det klandrats eller inte, får inte verkställas eller registreras. Frågan är därmed om stämmobeslutet utgör en nullitet.

Domstolen konstaterar att lagstiftningen verkar utgå från att en bostadsrättshavare som inte är medlem kan sakna inflytande över föreningsstämmans beslut. Vidare kan en bostadsrättsförening i viss mån förfoga över en bostadsrätt till men för bostadsrättshavaren, även när denne inte är medlem. En förening kan också fatta beslut om upphörande av en bostadsrätt, trots att bostadsrätten pantsatts och utan att panthavaren har medgett att bostadsrätten ska upphöra. Av betydelse i det aktuella fallet är vidare att det rör sig om en lokal och inte en bostadslägenhet.

Sammantaget finner hovrätten att det inte är uppenbart att stämmobeslutet saknar giltighet. Det finns alltså inte någon bostadsrätt till lokalen som mannen kan beviljas medlemskap till. Hans överklagande ska därför avslås.

Parterna ska stå sina egna rättegångskostnader med hänsyn till att föreningen ”dödade” bostadsrätten först efter mannens ansökan till hyresnämnden.

Lagrum: 2 kap. 3 och 10 §§ bostadsrättslagen

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Bostadsrätt, Sakrätt, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig