Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Byggfirma kammar noll efter enstaka felaktiga tidrapporter

Ett byggföretag som begär över 300 000 kronor ytterligare efter en renovering av en villa nekas ersättning helt. Tingsrätten ifrågasätter tidrapporterna och drar av för icke fackmannamässigt arbete.

Kunderna, ett par som hösten 2017 förvärvade en fastighet med bostadshus i Uppsala med omfattande renoveringsbehov, fick genom rekommendation kontakt med byggfirman MRX Entreprenad AB.

Efter platsbesök på fastigheten lämnade bolaget en offert för att utföra de tänkta arbetena. Uppskattad tidsåtgång för samtliga arbeten – både våning på markplan och källare – angavs till 550 timmar och bestod av 5 punkter. Efter diskussion valde paret att avstå från renovering av källaren. Avtal träffades om återstående arbeten med renovering av våningen på markplan, cirka 140 kvadratmeter.

Arbetena påbörjades i januari 2018 av två anställda från bolaget som började riva ytskikten. Enligt paret började de efter ett tag märka att allt inte stod rätt till. Elektrikerna hade synpunkter på att det inte fanns någon samordnande arbetsledning exempelvis. Paret betalade löpande ett antal fakturor från bolaget. De upplevde i maj 2018 att priset hade blivit väl högt och reagerade på att fakturorna också hade märkligt jämna timantal. De hade då betalat för 619 timmars arbete till bolaget, jämte ett antal fakturor för material och underentreprenörers arbete.

I bolagets tidrapporter kan ett antal oklarheter noteras. Bolaget har därvid angett att två av arbetarna utförde åtta timmars arbete vardera den 5 mars och åtta respektive sex timmars arbete den 6 mars. I själva verket var de inte på arbetsplatsen dessa dagar. Det visade sig efteråt att de hade varit gripna av polis och suttit anhållna som misstänkta för brott dessa dagar vilket arbetsledaren bekräftat i sms.

Paret anlitade en byggkonsult som granskade tidsåtgången och satte frågetecken för den. MRX Entreprenad ifrågasatte i sin tur konsultens utlåtande och ansåg att det verkar som att han utgått från det arbete som fanns med i den ursprungliga offerten. Att arbete tillkommit verkar inte finnas med i bedömningen. Det finns i utlåtandet inga uppgifter om VVS-arbete och rivningsarbeten.

Uppsala tingsrätt konstaterar att parterna inte träffat avtal om fast pris och därmed aktualiseras bestämmelsen om skäligt pris i 36 § konsumenttjänstlagen. I enlighet med förarbetena till nämnda lagstiftning samt praxis (se NJA 2016 s. 1011) är det näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

När det gäller ersättning för materialkostnader finner domstolen inga skäl att ifrågasätta åberopad materialsammanställning samt underlag och bolaget har därmed visat att de har rätt till betalning för fakturor om 65 236 kronor.

Tingsrätten konstaterar visserligen att bolagens uppgifter om tidsåtgången får stöd i vissa vittnesmål men å andra sidan ser tingsrätten inte anledning att ifrågasätta kundernas uppgifter om att två arbetare var borta den 5 och 6 mars eftersom detta bekräftats av arbetsledaren i ett sms. Vidare tror tingsrätten på parets uppgift om att det inte var någon arbetare på plats under påskhelgen. Därmed är det belagt att åberopade tidrapporter är felaktiga i dessa delar. ”Sådana felaktigheter medför givetvis att tidrapporterna även i övrigt ska bedömas med försiktighet” skriver domstolen.

Detta medför att tingsrätten vid en sammantagen bedömning av vad parterna åberopat finner att bolagets bevisning inte är tillräcklig för att visa att yrkad ersättning för arbete är skälig. Bolaget har inte heller visat att parterna avtalat om förseningsavgift eller att bolaget orsakats skada till följd av uteblivna betalningar. Yrkandena i dessa delar ska därmed

lämnas utan bifall varvid bolaget endast har rätt till 65 236 kronor avseende material.

Den kostnaden ska slutligen kvittas mot icke fackmannamässigt utfört arbete med golvvärmen varför firman inte får något ersättning alls.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt