Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flicka med aggressiva utbrott beviljas dubbelassistans

En flicka beviljas i kammarrätten dubbel assistans vid vistelse utanför hemmet på grund av sin beteendeproblematik med aggressiva utbrott som riskerar att skada henne själv och andra. Hon nekas dock aktiv tillsyn under dygnsvilan, eftersom det inte är visat hur stort hennes behov av tillsyn under nattetid är.

Försäkringskassan beslutade i mars 2020 vid omprövning att fastställa en flickas rätt till assistansersättning till 97 timmar och 36 minuter per vecka.

Beslutet överklagades av flickan genom sina vårdnadshavare. Hon yrkade att beviljas aktiv tillsyn under sin dygnsvila, dubbelassistans i viss omfattning, assistans under skoltid och vid vårdbesök samt att beviljas tid så att hennes assistenter kan följa med på taxiresor till och från skolan.

Försäkringskassan ansåg att överklagandet skulle avslås.

Som stöd för sitt yrkande anförde flickan att Försäkringskassans bedömning av hennes vårdbehov under dygnsvilan är felaktig. Hon är vaken fyra timmar varje natt och aktiverar sig då på samma sätt som dagtid och har därför samma behov av assistans då.

Flickan anförde samtidigt att hon på grund av sina aggressionsutbrott och utåtagerande beteende har behov av dubbelassistans utanför bostaden. Hennes utbrott sker plötsligt och utan möjlighet att förutspå. Hon riskerar att skada sig själv och andra om det inte finns två assistenter redo att hjälpa till vid hennes utbrott.

Försäkringskassan anförde att en rimlighetsbedömning gjorts i fråga om hjälpbehoven. En sådan avvägning måste särskilt göras när hjälpbehovet överstiger dygnets 24 timmar. Det framhölls även att hjälpbehovet som framgår av olika intyg till Försäkringskassan till stora delar är grundat på föräldrarnas berättelser.

Förvaltningsrätten i Jönköping konstaterade att det är den som ansöker om en försäkringsförmån som ska visa att förutsättningarna för denna är uppfyllda. Föräldrars uppfattning om vårdbehov kan inte ensamt ligga till grund för bedömningen.

I målet framkom en mängd intyg och uttalanden från bland annat flickans assistenter, taxibolaget, läkare och stödpedagoger. Assistenternas och taxibolagets intyg stämmer överens med vårdnadshavarnas utlåtanden. De medicinska underlagen visar på ett mycket omfattande hjälpbehov. Flickan har beviljats assistans för alla timmar på dygnet minskat med skoltid och korttidsvistelse.

Förvaltningsrätten avslog flickans yrkande att beviljas assistansersättning i skolan och vid vårdbesök, eftersom hon inte styrkt att hennes behov inte kunde tillgodoses av skolan och hennes föräldrar.

Samtidigt bedömde domstolen frågan om flickans behov av aktiv tillsyn under dygnsvila. Det var enligt domstolen inte visat att hennes sömnsvårigheter medför behov av konstant aktiv tillsyn under natten. Det har förekommit farliga situationer på natten, men flickan sover ibland hela natten. Enligt förvaltningsrätten räckte väntetid för att uppfylla flickans behov av assistens.

Det angavs att flickan förvisso har dålig impulskontroll och saknar risktänkande. Utredningen gav dock enligt domstolen inte stöd för att flickans beteende är förenat med sådan risk att dubbelassistans kunde beviljas.

När det kommer till assistans vid taxiresor till och från skolan gjorde förvaltningsrätten en annan bedömning. Det framkom av ett intyg från taxibolaget att flickan kan få aggressiva utbrott, och att hon bland annat kastat en läsplatta mot föraren. Hon har även fått av sig sitt säkerhetsbälte och som följd av detta ramlat och slagit sig blodig. Förvaltningsrättens bedömning var att det var styrkt att flickan hade behov av assistansersättning under taxiresorna. I den delen upphävdes därför Försäkringskassans beslut och ärendet återförvisades till Försäkringskassan för att fastställa den tidsmässiga omfattningen av behovet.

Flickan överklagade beslutet och inkom till Kammarrätten i Jönköping med nya handlingar som visar att flera professionella bedömare anser att hon är i behov av två assistenter utanför hemmet. Hon yrkade att hon skulle beviljas aktiv tillsyn under dygnsvilan samt dubbel assistans vid vistelse utanför hemmet.

Kammarrätten gör också bedömningen att flickans beteendeproblematik med aggressiva och våldsamma utbrott innebär att hon är i behov till dubbel assistans vid aktiviteter utanför hemmet. Det framgår inte att det finns något annat sätt att tillgodose hennes behov på än att ytterligare en person finns till hands för att avstyra eller avbryta hennes utåtagerande beteende. Flickans överklagande bifalls därför i denna del.

När det kommer till behovet av aktiv tillsyn under dygnsvilan ansluter sig kammarrätten till förvaltningsrättens bedömning. Flickan har inte styrkt att hon har ett behov som inte kan tillgodoses genom väntetid. Hennes överklagande avslås därför i denna del.


Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

2582_21.pdf

900 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt