Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Föreläggande riva brygga riktades felaktigt mot fastighetsägaren

En fastighetsägare som vid vite av 80 000 kronor ålades att riva och forsla bort en brygga och en trappa var fel adressat för föreläggandet. Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggandet.

Föreläggande riva brygga riktades felaktigt mot fastighetsägaren

En fastighetsägare inkom den 16 mars 2010 med en ansökan att anpassa en äldre plats för båt, med en brygga mer lämpad för fritidsbåtar på en fastighet i Orust kommun. Efter ett telefonsamtal med kommunförvaltningens miljöenhet den 8 april 2010 framkom det att bryggan var mindre än vad som framgick i ansökan. Miljöenheten bedömde då att ansökan gällde reparationer av befintliga anordningar och därmed inte krävde någon dispens från strandskyddet. Detta meddelades till sökanden via e-post den 9 april 2010.

Den 2 juni 2010 inkom det till miljöenheten uppgifter om att bryggan var försedd med avhållande skyltning, "Privat", samt att en trappa hade anlagts i anslutning till bryggan. Efter ett platsbesök den 5 juli 2010 konstaterades att en lång trappa och en brygga hade uppförts på fastigheten. Denna anordning bedömdes betydligt mer omfattande än tidigare uppgifter från sökanden, vilket innebar att åtgärden krävde dispens. Det fanns ingen skylt "Privat" på bryggan.

Nämnden beslutade den 9 september 2010 att i efterhand bevilja dispens från strandskyddet får den uppförda bryggan. Efter en överprövning beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 10 januari 2011 att upphäva nämndens beslut med hänvisning till att det inte förelåg något särskilt skäl för dispens. Beslutet överklagades men stod fast.

Den 29 augusti 2019 beslutade nämnden att förelägga den på fastigheten aktuella arrendatorn att riva och forsla bort bryggan och trappan på fastigheten men arrendatorn visade sig vara fel adressat.

I stället skulle föreläggandet riktas mot ägaren av marken såsom ansvarig för att åtgärder vidtagits på fastigheten i strid med strandskyddslagstiftningen.

Länsstyrelsen beslutade att förelägga denna fastighetsägare, med vite om 80 000 kronor, att riva och forsla bort bryggan och dess anslutande trappa som är uppförd på fastigheten.

Kvinnan ansåg sig inte vara rätt adressat. Anläggningen uppfördes av en annan fastighetsägare såsom lös egendom och bryggan har därefter överlåtits till arrendatorn av den mark där bryggan ligger. Hon har således vare sig uppfört eller vid något tillfälle ägt anläggningen. Hon äger endast fastigheten på vilken den är belägen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg konstaterade att kvinnan, i egenskap av fastighetsägare, har faktisk och rättslig rådighet över bryggan och trappan. Det saknades därmed anledning att ta ställning till huruvida hon är verksamhetsutövare eller inte. Att hon som fastighetsägare är att anse som rätt mottagare av förläggandet utesluter inte att det kan finnas fler (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom av den 20 juni 2019 i mål M 11839-18), men det ansåg sig domstolen sakna anledning att pröva i målet. Kvinnan var således rätt adressat och överklagandet avslogs.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det är ostridigt att anläggningarna uppfördes av en annan person än den nu aktuella fastighetsägaren. Enligt Mark- och miljööverdomstolen står det klart att bryggan och trappan utgjorde lös egendom då anläggningarna uppfördes av mannen. Av det ingivna köpeavtalet framgår att denne överlåtit bryggan till en arrendator 2011. Sedan samma tid arrenderar den del av Brunnefiäll 1:19 som bryggan och trappan är belägna på av denna arrendator. Det har inte framkommit att bryggan överlåtits till den nu aktuella fastighetsägaren och att den därigenom kommit att tillhöra hennes fastighet. 2 kap. 7 § jordabalken är därmed inte tillämplig.

 

Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning utgör bryggan lös egendom och den ägs av arrendatorn. Vid dessa förhållanden kan fastighetsägaren inte anses vara rätt adressat för föreläggandet vad gäller bryggan.

Då det gäller trappan ingick denna inte i överlåtelsen av bryggan och enligt fastighetsägaren tillhör den fortfarande överlåtaren av bryggan men brukas sedan 2011 av arrendatorn. Det är oklart om och i så fall hur frågan om trappan har reglerats mellan dessa. Med hänsyn till att trappan då den uppfördes utgjorde lös egendom, att arrendatorn brukar trappan sedan han förvärvade bryggan, att det finns ett starkt funktionellt samband mellan bryggan och trappan samt att det inte har inte framkommit att trappan överlåtits till fastighetsägaren bedömer Mark- och miljööverdomstolen att hon inte heller i denna del kan anses vara rätt adressat för föreläggandet.

Föreläggandet ska därför upphävas mot henne.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor